Będzin, dnia 21 stycznia 2021 roku

BRM.0002.XXX.2021

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 stycznia 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXX sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2021 rok:

 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham oraz miastem Obuchów w 2020 roku,

 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham oraz miastem Obuchów w 2021 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary,

 2. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,

 3. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.01.2021 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.01.2021 12:32