PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rutki Laskier, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 37/6 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. 1043 m², przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Nieruchomość jest zabudowana nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, o pow. zabudowy 39 m².

Budynek jest w złym stanie technicznym do remontu generalnego lub rozbiórki.

Na nieruchomości znajdują się również zabudowania gospodarcze do rozbiórki.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00013409/4

Brak obciążeń nieruchomości.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł zw. z VAT

w tym:

117.000,00 zł – cena gruntu

13.000 zł – cena budynku

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 13.000 PLN.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2021 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin).

  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S. A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

     

  • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rutki Laskier, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 37/6 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. 1043 m², przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:29.01.2021 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.01.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.03.2021 00:01