Będzin, dnia 18 lutego 2021 roku

BRM.0002.XXXI.2021

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 25 lutego 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXXI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku:

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

 4. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku:

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2020 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2025”,

  2. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
   za rok 2021,

  3. przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Muzeum Zagłębia w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej 15,

  4. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,

  5. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.02.2021 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.02.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:19.02.2021 09:37