PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 06.11.2101r. działek położonych w Będzinie w rejonie ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażami murowanymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową.

 

Przedmiotem przetargu jest 5 działek pod zabudowę garażową o pow. 32 m² każda z działek, oznaczonych na karcie mapy 3 obręb Będzin następującymi numerami ewidencyjnymi: 33/87, 33/89, 33/95, 33/96, 33/97 wraz z przypadającym do każdej z działek udziałem w 1/74 części w działce stanowiącej komunikację wewnętrzną, oznaczonej nr 33/33 o pow. 3326 m².

 

Cena wywoławcza każdej z wyżej wymienionych działek wraz z udziałem w działce komunikacji wewnętrznej wynosi:

 

9.200,00 zł

w tym:

3.850,00 zł – działka pod zabudowę garażem

5.350,00 zł – udział w działce komunikacji wewnętrznej

 

Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

 • KA1B/00006140/8 dla działek pod zabudowę garażową,

w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin

 • Dla działki stanowiącej drogę wewnętrzna do garaży prowadzona jest odrębna księga wieczysta, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin, a jako użytkownicy wieczyści wpisane są osoby fizyczne.

  Brak obciążeń nieruchomości.

  Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań

   

 • Celem oddania każdej z wyżej wymienionych działek gruntu wraz z udziałem w działce komunikacji wewnętrznej w użytkowanie wieczyste jest budowa garażu.

 • Termin zakończenia zagospodarowania terenu – 31 grudnia 2023 r.

 • Przed zawarciem umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nabywca każdej z działek wraz z udziałem w działce komunikacji wewnętrznej zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowo I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wyliczonej od ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu.

 • Wysokość stawki procentowej I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny działki osiągniętej w przetargu.

  Do I opłaty doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% .

 • Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 1.000 PLN.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 • OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU POWINNY :

 • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,

 • najpóźniej do dnia 25 marca 2021 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

   

 • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 • W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 • Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

  Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 06.11.2101r. działek położonych w Będzinie w rejonie ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażami murowanymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:24.02.2021 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.02.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.04.2021 00:01