PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m².

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

 

Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej, tj. sieć energetyczna, gazowa i teletechniczna, które uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie. Samodzielne zagospodarowanie działki wyłączy również ustanowienie służebności przejazdu i przechodu dla każdoczesnego właściciela działki sąsiedniej nr 4749/26, na której znajduje się komora transformatorowa, do ustanowienia której zobowiązany będzie nabywca działki stanowiącej przedmiot przetargu. Sprzedaż działki może jedynie służyć poprawie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości sąsiadujących. W związku z tym przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00051303/9, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Brak obciążeń nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej.

Przez nieruchomość przebiegają liczne sieci infrastruktury technicznej, dla których nie ustanowiono służebności przesyłu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.000,00 zł zw. z VAT

 

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU POWINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie bip.bedzin

 

 

  • Najpóźniej do dnia 25 marca 2021 roku do godz.15.00 przedłożyć aktualny wypis z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 25 marca 2021 roku wpłacić wadium w kwocie 6.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S. A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m². Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:24.02.2021 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.02.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.04.2021 00:01