Będzin, dnia 18 marca 2021 roku

BRM.0002.XXXII.2021

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 25 marca 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXXII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2021-2030:
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu
  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2021 - 2030, w tym trybu jej konsultacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
  na lata 2019-2021:
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok
  z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2019 – 2021”.
 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  na lata 2016 -2020:
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok
  z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020”.
 1. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej:
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2020
  oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie miasta Będzina w 2021 roku:
 • podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały Nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej Będzina  z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli,
 2. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych z budżet Miasta Będzina, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
 3. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,
 4. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia
  16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.03.2021 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:19.03.2021 13:38