Będzin, dnia 22 kwietnia 2021 roku

BRM.0002.XXXIII.2021

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXXIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy „Grodziec” w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego,

  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej, przyjętego uchwałą Nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010 r.,

  3. uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Będzina na lata 2020 – 2023”,

  4. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,

  5. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.

 4. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 5. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.04.2021 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.04.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.04.2021 13:37