Będzin, dnia 13 maja 2021 roku

BRM.0002.XXXIV.2021

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 20 maja 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXXIV sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Dzień Samorządu Terytorialnego.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021 – 2031”,

  2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

  3. wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia akcji do Spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna,

  4. wyrażenia zgody na utworzenia spółki kapitałowej pod firmą
   SIM Śląsko – Zagłębiowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  5. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
   w tworzonej spółce pod firmą SIM Śląsko – Zagłębiowski Spółka
   z ograniczoną odpowiedzialnością,

  6. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Będzina,

  7. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,

  8. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia
   16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:14.05.2021 06:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.05.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.05.2021 06:45