Będzin, dnia 10 czerwca 2021 roku

BRM.0002.XXXV.2021

 

Szanowny Pan/Pani

 

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 17 czerwca 2021 roku (czwartek) na godzinę 12:00 XXXV sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Będzina za 2020 rok:
 1. przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Będzina
  Łukasza Komoniewskiego,
 2. debata nad raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Będzina.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2020 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,
 1. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Szczepana Grymę,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok,
 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2021 roku,
 2. planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2021 roku,
 3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Będzin na rok szkolny 2021/2022,
 4. przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych,
 5. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
 6. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin
  lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
 7. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 8. zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,
 9. zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:11.06.2021 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.06.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.06.2021 15:49