Porządek obrad

BRM 0052/IX/07                                                                             Będzin, 18 czerwiec 2007 r.


                                                                                         Szanowna Pani Radna 
                                                                                         Szanowny Pan Radny

 

                 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 czerwca 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 IX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza finansowa spółek prawa handlowego gminy pod kątem prowadzonych przez spółki inwestycji (targowisko i kanalizacja):
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 8. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz planu remontów placówek oświatowych w okresie wakacji:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku,
  2/ planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie
  1/wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina,
  2/ wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/412/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina,
  3/ zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina,
  4/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi,
  5/ określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowowychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin,
  6/ zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina,
  7/ powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011.
  8/ zmian budżetu miasta na 2007 rok,
  9/ zmiany w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok,
  10/  zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                    Waldemar Szydło

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.06.2007 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.10.2007 07:51