Będzin, dnia 08.07.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42 500 Będzin
WOŚiGK.6220.1.2021

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) cytowanej dalej jako ooś

 

zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu na wniosek pełnomocnika TREE TEAM Sp . z o.o. Łubna 50C, 05 532 Baniocha w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109,
2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Katowicach w celu wydania wymaganych opinii. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 267 91 98. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Z ca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Romuald Baran

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.07.2021 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Romuald Baran
Data na dokumencie:08.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:24.07.2021 00:02