Będzin, dnia 14.07.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42 500 Będzin
WOŚiGK.6220.5.2021

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) cytowanej dalej jako ooś

zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu w związku z postanowieniem z dnia 22 .03.2021 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach i z wnioskiem pełnomocnika Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Będzińska 64, 41 250 Czeladź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Katowicach w celu wydania wymaganych opinii. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postę powaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 267 91 98. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że dokumenty publikowane są na stronie prowadzącego powyższe postępowanie:https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=79&r=r Strona główna > Menu przedmiotowe > Prawo lokalne >Ochrona Środow iska > Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Z ca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Romuald Baran

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:14.07.2021 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Romuald Baran
Data na dokumencie:14.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.07.2021 13:27