WPFZ.271.15.2021

Będzin, dn.16.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

Kontakt w sprawie zamówienia: tel. 32 267 91 81

e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
w związku z realizowanym projektem: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Kod CPV 71248000-8
Nazwa kodu CPV Nadzór nad projektem i dokumentacją

Kod CPV 71247000-1

Nazwa kodu CPV Nadzór nad robotami budowlanymi

Kod CPV 71631300-3

Nazwa kodu CPV Usługi technicznego nadzoru budowlanego

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT w branżach:

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- konstrukcyjno-budowlana.

 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule „dostaw z montażem” na terenie Gminy Będzin i będzie polegało na dostawie urządzeń i instalacji OZE tj. wykonaniu prac montażowo-instalacyjnych w zakresie:

- instalacji fotowoltaicznych  158 szt.
- instalacji kolektorów słonecznych 59 szt.

 

Zamówienie obejmuje:

Część I:

- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym
i merytorycznym dot. realizowanego Projektu,

Część II:

- uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami
i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,


 

- weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa
i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń
i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania,


 

- prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdego urządzenia i instalacji realizowanej
w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji,

- udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową na dostawy i montaż instalacji

Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru został opisany w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Część I: od daty zawarcia umowy do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do momentu wyboru Wykonawcy na dostawy i montaż urządzeń i instalacji.

Część II: w okresie do 8 miesięcy od momentu wyboru Wykonawcy na dostawy i montaż urządzeń i instalacji, do momentu dokonania bezusterkowego odbioru wszystkich montowanych urządzeń i instalacji w ramach Projektu.


 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za całość wykonanego przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie:

a) za Część I: za całość usługi na podstawie faktury w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

b) za Część II: na podstawie faktur częściowych (do 90% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy) wystawianych nie częściej niż w cyklu miesięcznym, przyjmując stawkę jednostkową za jeden odbiór według oferty Wykonawcy,


 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w min. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń (w obszarze pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) oraz posiadającą doświadczenie (w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania obejmującego montaż min. 50 sztuk kolektorów słonecznych (należy wykazać dla 1 osoby) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach,

- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
i elektroenergetycznej – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w min. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) oraz doświadczenie (w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) w pełnieniu nadzoru inwestorskiego
w branży elektrycznej i elektroenergetycznej nad realizacją zadania obejmującego montaż min. 50 instalacji fotowoltaicznych (należy wykazać dla 1 osoby) wraz z włączeniem do instalacji w budynkach i podłączeniem do sieci energetycznej,

- jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Warunek może zostać spełniony łącznie przez jedną osobę.

 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

 

 

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

 3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
  w każdym miejscu dokonania zmiany.

 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
  z przedmiotowym zamówieniem.

 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

11.  Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
 

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego e-mailem (skan dokumentów) na adres: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2021 r. godz. 12:00

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Zakres obowiązków Inspektora

 3. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

 4. Wzór umowy z Wykonawcą

 5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizowanym projektem: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.07.2021 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:16.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:27.07.2021 00:02