WPFZ.271.14.2021

Będzin, dn. 22.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe zamówienia

o wartości poniżej 130 000 ZŁOTYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

Kontakt w sprawie zamówienia: tel. 32 267 91 81

e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Świadczenie usług psychologicznych
w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania:
9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kod CPV 85121270-6

Nazwa kodu CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług psychologicznych
w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania:
9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

 

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

- wsparcie psychologiczne w procesie rekrutacji Uczestników Projektu,

- opracowanie z Uczestnikiem Projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

- wsparcie podtrzymujące w motywacji do zmiany i rozwoju,

- cykliczną aktualizację założeń przyjętych w IŚR - dostosowywanie ścieżki aktywizacji do zmieniającej się sytuacji uczestnika w trakcie Projektu.

Łącznie na 1 uczestnika przypada 10 h poradnictwa psychologicznego.

 

Projekt obejmuje 60 dorosłych uczestników projektu zamieszkałych na terenie Będzina, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 23.04.2023 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Będzin centrum - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w punkcie rekrutacyjnym lub biurze projektu - pomieszczeniach udostępnianych przez Partnera i Lidera projektu na rzecz realizacji wsparcia.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc, a wysokość miesięcznego wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn faktycznej ilości przepracowanych godzin i ceny jednostkowej za godzinę, wskazanej w ofercie Wykonawcy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował min. 1 osobą:

a) posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek psychologia),
b) posiadającą minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych.

2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

a) życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych umiejętnościach,

b) wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,

c) skan dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

 

 

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

  3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

  5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
    w każdym miejscu dokonania zmiany.

  7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.

IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
 

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego e-mailem (skan dokumentów) na adres: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2021 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Świadczenie usług psychologicznych w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.07.2021 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:22.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.07.2021 00:01