Będzin, dnia 27.07.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42 500 Będzin
WOŚiGK.6220.16.2020

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 cyt. dalej jako k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w zw. z postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie wyznaczenia Prezydenta Miasta Będzina do przeprow adzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czeladź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r. (BK RM .6220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2020 r. (WOŚ RZM.6220.3.20019"

zawiadamiam strony

w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek pełnomocnika MLP Czeladź Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8 w Pruszkowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r. (BK RM.6220.3.2016), zmienionej de cyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2020 r. (WOŚ RZM.6220.3.20019), że:

- na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 16.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735) wezwano wnioskodawcę do złożeni a wyjaśnień i uzupełnienia Karty informacyjnej
przedsięwzięcia w związku z pismem z dnia 15.07.2021 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach.

Przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone w terminie do 31 października 2021 r . ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających ww. zakresie, uzyskania opinii wszystkich organów współdziałających oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym pos tępowaniu. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowe go Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępo wania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu.
Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 267 91 98.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że dokumenty publikowane są na stronie prowadzącego powyższe postępowanie: https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=79&r=r Strona główna > Menu przedmiotowe > Prawo lokalne >Ochrona Środowiska > Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Piotr Frączek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.: "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:28.07.2021 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Frączek
Data na dokumencie:27.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.07.2021 12:44