Będzin, dnia 27.07.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
WOŚiGK.6220.3.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735) - cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – cytowanej dalej jako ooś

zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu na wniosek TEAM GROUP METALS Sp. z o.o. w Będzinie, ul. Bory 53 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza.
Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 16.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z wezwaniem z dnia 22.07.2021 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach oraz wezwaniem z dnia 14.07.2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone w terminie do 31 października 2021 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających ww. zakresie, uzyskania opinii organów współdziałających oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu.
Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina.
Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.
Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny - 32 267-91-98.
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że dokumenty publikowane są na stronie prowadzącego powyższe postępowanie: https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=79&r=r Strona główna > Menu przedmiotowe > Prawo lokalne > Ochrona Środowiska > Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Piotr Frączek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.:"decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:28.07.2021 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Frączek
Data na dokumencie:27.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.07.2021 13:00