Będzin, dnia 7 września 2021 roku

BRM.0002.XXXVI.2021

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 14 września 2021 roku (wtorek) na godzinę 12:00 XXXVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2021 roku:

  • przedstawienie informacji przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

  • przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  • dyskusja.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020 – kontynuacja na lata 2021 – 2023”,

  • uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Będzina na lata 2021 – 2024”,

  • uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina”,

  • uchylenia uchwały nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych

   od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  • wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Spółki

   SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Spółki

   SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzin,

  • akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Obuchów,

  • zmian budżetu miasta Będzina na 2021 rok,

  • zmiany uchwały Nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 – 2034.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.09.2021 06:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.09.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:08.09.2021 06:59