PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Krętej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 23/2 karta mapy 11 obręb Będzin o pow. 1024 m².

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 22, 24, i 23/1 karta mapy 11 obręb Będzin.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00028296/6, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Brak obciążeń nieruchomości,

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

 

Działka stanowiąca przedmiot przetargu stanowi wąski pad gruntu o szer. ok. 7 m, co powoduje, że nie może zostać samodzielne Sprzedaż działki może jedynie służyć poprawie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości sąsiednich. W związku z tym przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu F10.MN oraz w minimalnej części pod drogi dojazdowe – symbol planu 16 KDD.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.000,00 netto

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU POWINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie bip.bedzin

 

 

  • Najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 roku do godz.15.00 przedłożyć aktualny wypis z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 roku wpłacić wadium w kwocie 6.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S. A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Krętej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 23/2 karta mapy 11 obręb Będzin o pow. 1024 m².
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.10.2021 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
28.10.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.12.2021 00:00

Rejestr zmian dokumentu