Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Szkolna 3
 NIP 625-14-33-395, Regon 0007262270

http://sp1.bedzin.edu.pl/

 tel.   48 32 267 39 30
 e-mail  sp1@e-bedzin.pl
 Dyrektor  Ewa Maria Graca
Wicedyrektor  Karolina Jakóbczyk

 

 • Liczba oddziałów: 22

 • Liczba uczniów: 451

 • Liczba nauczycieli: 50

 • Adres e-mail : sp1@e-bedzin.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919 roku przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. Wtedy też miało miejsce otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na dom nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959 roku. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, m.in. dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy i mieszkańcom powstałego w 2003 roku osiedla Górki Małobądzkie. W 2011 roku oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia.
Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018 roku nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Szkoła Podstawowa nr 1 to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – przez lata jedne z najwyższych, a w niektórych rocznikach nawet najwyższe w mieście i znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką, a także liczne sukcesy uczniów w konkursach różnego szczebla, w tym w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (finalistka i laureatka) i Matematyki (dwóch finalistów). Dobre przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia potwierdzają także wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego przystąpiły już trzy roczniki uczniów, osiągając wyniki znacznie przewyższające średnią gminy, powiatu, województwa i kraju.

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne szkoła została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 roku znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół.
W 2014 roku jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Do najważniejszych z nich należą:

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Europejski Dzień Sportu „Pierwszaki na start!”

 • Dzień Zdrowego Śniadania

 • Warsztaty bożonarodzeniowe

 • Wigilie klasowe

 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka

 • Sportowy piknik rodzinny

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich, a organizowany od 24 lat Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki - decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty już dwukrotnie znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółka: matematyczne, ekologiczne, plastyczne, teatralne, zespół muzyczny, SKS), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, a od roku szkolnego 2020/2021 także gimnastyka korekcyjna.

W ciągu ostatnich lat szkoła niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami i zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli w szkole organizowane są liczne akcje charytatywne i realizowane akcje o charakterze wolontariackim, nad których przebiegiem czuwa prężnie działające Szkolne Koło Wolontariatu „Amicis”.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauka języków obcych. W latach 2016 - 2017 w szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) Akcja 1 „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy" byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT. Rok szkolny 2018/19 także obfitował w działania na płaszczyźnie międzynarodowej, bowiem szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Heart” Erasmus+ Akcja 2 również finansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu szkoła gościła w lutym 2019 roku nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich, w tym z Turcji, Portugalii, Słowenii, Włoch, Rumunii. Nasi uczniowie zwiedzili Maderę, Słowenię, Włochy, a w minionym roku szkolnym – z uwagi na sytuację epidemiczną – realizatorzy projektu odbyli wirtualną podróż do Rumunii.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka realizowała Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, wzbogacając swą bazę o kolejne tablice interaktywne i komputery.

Ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej zostały zakupione w 2018 roku pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii i geografii, co pozwoliło na zaplanowanie doskonale wyposażonej, atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej naszym uczniom i nauczycielom korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych i metodycznych.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Miasto Będzin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2018 roku placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię „Leśna przystań”. To wyjątkowe miejsce, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, łączy funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

Ukończone z sukcesem w 2019 roku ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne- termomodernizacja budynku - sprawiło, że placówka nabrała nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale także zyskała walory użytkowe i stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów i pozostałych użytkowników.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła prowadziła edukację zdalną na platformie Google Workspace, prowadząc lekcje i zajęcia dodatkowe w czasie rzeczywistym w aplikacji Google Classroom oraz Meet. Przejście na niestacjonarny tryb nauczania ułatwił nowy sprzęt (laptopy, kamerki), którego zakup – dzięki staraniom organu prowadzącego – został sfinansowany z projektu Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego– RPO WSL 2014-2020. Udział w projekcie wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły o nowy sprzęt, m.in. monitor interaktywny, laptopy, pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, meble, ławki szkolne, a uczniom dał możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających z języka angielskiego, matematyki, przyrody, w zajęciach z zakresu technologii komunikacyjno – informacyjnej „Pierwsze kroki w ICT” oraz w zajęciach dla obcokrajowców i dzieci powracających do kraju „Na końcu języka”.


 


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:02.07.2003 07:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.09.2021 14:53