Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Szkolna 3
 NIP 625-14-33-395, Regon 0007262270

http://sp1.bedzin.edu.pl/

 tel.   48 32 267 39 30
 e-mail  sp1@e-bedzin.pl
 Dyrektor  Ewa Maria Graca
Wicedyrektor  Karolina Jakóbczyk-Zimny

 

 • Liczba oddziałów: 18

 • Liczba uczniów: 382

 • Liczba nauczycieli: 43

 • Adres e-mail: sp1@e-bedzin.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919 roku przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. Wtedy też miało miejsce otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na dom nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959 roku. Od tego czasu przechodziła wiele remontów |
i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, m.in. dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy
i mieszkańcom powstałego w 2003 roku osiedla Górki Małobądzkie. W 2011 roku oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia. Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018 roku nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Ukończone z sukcesem w 2019 roku ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne – termomodernizacja budynku – sprawiło, że placówka nabrała nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale także zyskała walory użytkowe i stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów i pozostałych użytkowników.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki  egzaminu ósmoklasisty –  od wielu lat jedne z najwyższych, a w niektórych rocznikach – najwyższe  
w mieście oraz znacznie przewyższające średnią gminy, powiatu, województwa i kraju.

Wyniki szkoły na egzaminie ósmoklasisty w ostatnich trzech latach przedstawiają się następująco:

Rok 2023

przedmiot

szkoła

gmina

powiat

województwo

kraj

j. polski

68

64

64

65

66

j. angielski

75

69

68

66

66

matematyka

61

51

51

52

53

 

Rok 2022

przedmiot

szkoła

gmina

powiat

województwo

kraj

j. polski

63

57

58

61

60

j. angielski

79

69

69

68

67

matematyka

69

53

54

56

57

 

 

Rok 2021

przedmiot

szkoła

gmina

powiat

województwo

kraj

j. polski

63

57

59

61

60

j. angielski

78

68

68

67

66

matematyka

52

44

45

47

47

 

O wysokim poziomie nauczania świadczą  liczne sukcesy uczniów w konkursach różnego szczebla od międzynarodowego przez ogólnopolski, wojewódzki, na powiatowym i miejskim kończąc.

Najważniejsze sukcesy uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – laureat

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii – laureat

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – finalista

 

Sukcesy i osiągnięcia w nauce i artystyczne

Międzynarodowe:

 • Konkurs Kangur Matematyczny – wyróżnienia dla 3 uczniów,

 • II Międzynarodowy Konkurs Historyczny "Śladami historii Polski" – skąd nasz ród" –1. i 2. miejsce uczennic

Ogólnopolskie:

 • XXIV edycja Konkursu Geologicznego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Geologiczna różnorodność Ziemi” - I miejsce ,

 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny Epickie Pi – III miejsce w kategorii Minecraft

 • Konkurs z lingwistyki matematycznej Wieża Babel – 2 finalistki,

 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” – 2 wyróżnienia,

 • konkurs plastyczno-literacki „Nie czas na nudę” zorganizowany w ramach kampanii ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 – 4 laureatów,

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piękno polskich lasów" – 1 wyróżnienie

 • Ogólnopolski Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży „Legendy Zagłębia” – 1 wyróżnienie.

Wojewódzkie:

 • II Wojewódzki Konkurs Historyczny „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” – I miejsce,

 • VII Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny "Matematyka i Origami" dla szkół podstawowych – 1 wyróżnienie,

 • IX Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów Biblioteka w oczach czytelnika –             II miejsce w kategorii klas 3-6 oraz III miejsce w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych

 • „Duety chemiczne” – I miejsce i tytuł laureata

Rejonowe i powiatowe:

 • XXIV Finał regionalny (woj. śląskie i woj. opolskie) ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego „Nasza Ziemia środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Geologiczna różnorodność Ziemi I miejsce,

 • V Międzyszkolny Konkurs ,,W świecie baśni, legend i mitów” - I miejsce,

 • Konkurs Diecezjalny „Kartka Bożonarodzeniowa” – II miejsce,

 • XXIV Regionalny Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Mysłowicach – I miejsce,

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny PLATMAT – I miejsce,

 • Konkurs Regionalny ,,Zagłębie Dąbrowskie – Moja Mała Ojczyzna” – II miejsce,

 • XXIV regionalny Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Mysłowicach –wyróżnienie,

 • Międzyszkolny Konkurs Potyczki Językowe – I miejsce

 • Powiatowy konkurs Macmillan Primary School Tournament – I miejsce,

 • XXX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze Zabytki Europy” – III miejsce oraz wyróżnienie,

 • III Powiatowy Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich „Czytam, więc jestem” – I miejsce,

 • IX edycja Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno-Geograficznego „GEOMATI” –                I miejsce,

 • XVI Powiatowy Konkurs na prezentację multimedialną „Wszystko o bibliotece” –
  I miejsce w kategorii szkół podstawowych,

 • Wielka Liga Czytelników (etap powiatowy) – I Wicemistrz Powiatu w kategorii klas 1-3 oraz dwaj Wicemistrzowie Powiatu w Kategoriach 4-6 i 7-8.

Ponadto uczniowie zdobyli tytuł „Mistrza ortografii” w Miejskim Konkursie Ortograficznym
we wszystkich kategoriach: klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8, a w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Mały OKR 2023” uczennica SP1 zdobyła 1. miejsce w kategorii klas 1-3.
 

Sukcesy sportowe:

Wojewódzkie:

 • Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców – II miejsce,

 • Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców – III miejsce.

Rejonowe:

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców – I miejsce,

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców – I miejsce.

Powiatowe:

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców – I miejsce,

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców – I miejsce, III miejsce (młodsi),

 • Igrzyska Dzieci - gry i zabawy – IV miejsce.

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne szkoła została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 roku znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół.
W 2014 roku jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji                    i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje
w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Do najważniejszych         z nich należą:

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Europejski Dzień Sportu „Pierwszaki na start!”

 • Dzień Zdrowego Śniadania

 • Warsztaty bożonarodzeniowe

 • Wigilie klasowe

 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka

 • Sportowy piknik rodzinny

Kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich, a organizowany od 26 lat Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki – decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty już  czterokrotnie znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielania im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółka: plastyczne, teatralne, szachowe, chór, zespół muzyczny, SKS), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, a od roku szkolnego 2020/2021 także gimnastyka korekcyjna.

W ciągu ostatnich lat szkoła  znacznie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami i zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli w szkole organizowane są liczne akcje charytatywne i realizowane akcje o charakterze wolontariackim, nad których przebiegiem czuwa prężnie działające Szkolne Koło Wolontariatu „Amicis”.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów
i nauka języków obcych. W szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) Akcja 1 „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy" byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT.

W ramach projektu „Heart” Erasmus+ Akcja 2, również finansowanego przez Unię Europejską, szkoła gościła nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich, w tym z Turcji, Portugalii, Słowenii, Włoch, Rumunii. Nasi uczniowie zwiedzili Maderę, Słowenię, Włochy, a  także – z uwagi na sytuację epidemiczną – odbyli wirtualną podróż do Rumunii.

W 2021 roku szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Handy hands – happy children.  Realizacja projektu potrwa do 31.03.2024. Koszt przedsięwzięcia wynosi 203.361,00€,  z czego dla  SP1  budżet wynosi: 31,442.00€. Projekt jest inicjatywą mającą na celu zmotywowanie dzieci do aktywności fizycznej
i wzbudzenie ciekawości poznawczej oraz świadomości ekologicznej.Uczniowie oraz partnerzy z Chorwacji, Grecji, Bułgarii, Rumunii i Włoch  pracują nad zadaniami dotyczącymi rozwijania zdolności manualnych, sprawności technicznej oraz wrażliwości ekologicznej. Aktywne współdziałanie ma nie tylko podnosić efektywność nauki, ale także usprawniać komunikację oraz motywować do nauki języków obcych, zachęcać do poznawania innych kultur i społeczności.  W październiku 2023 roku szkoła będzie gościć realizatorów projektu z pięciu krajów.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka realizowała Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, wzbogacając swą bazę o kolejne tablice interaktywne i komputery.

Ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej zostały zakupione w 2018 roku pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii i geografii, co pozwoliło na zaplanowanie doskonale wyposażonej, atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej naszym uczniom i nauczycielom korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych i metodycznych.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Miasto Będzin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2018 roku placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię „Leśna przystań”. To wyjątkowe miejsce, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, łączy funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła prowadziła edukację zdalną na platformie Google Workspace, prowadząc lekcje i zajęcia dodatkowe w czasie rzeczywistym w aplikacji Google Classroom oraz Meet. Przejście na niestacjonarny tryb nauczania ułatwił nowy sprzęt (laptopy, kamerki), którego zakup – dzięki staraniom organu prowadzącego – został sfinansowany z projektu Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – RPO WSL 2014-2020. Udział w projekcie wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły o nowy sprzęt, m.in. monitor interaktywny, laptopy, pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, meble, ławki szkolne, a uczniom dał możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających z języka angielskiego, matematyki, przyrody, w zajęciach z zakresu technologii komunikacyjno – informacyjnej „Pierwsze kroki w ICT” oraz w zajęciach dla obcokrajowców i dzieci powracających do kraju „Na końcu języka”.

Rok szkolny 2021/2022 był okazją do zabawy i nauki dla szkolnych realizatorów VI Programu Edukacyjnego Fundacji Orange MegaMisja. Nowoczesny program okazał się idealną formą przekazu zasad korzystania z nowych technologii, a oprawa w formie gry zachęciła uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. Oprócz poszerzania wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych  uczniowie zdobywali dla biblioteki atrakcyjne nagrody, m.in.:  zestawy artystyczne, materiały papiernicze, książki, gry, audiobooki oraz dwa tablety.

Dzięki przystąpieniu do   Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0.  szkoła uzyskała w 2021 roku rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł. W ramach dotacji  zakupiono  nowości wydawnicze, w tym fantastykę dla młodzieży, książki obyczajowe oraz literaturę kryminalną i sensacyjną, ponadto pozycje omawiające tematykę emocji oraz lektury szkolne, w tym audiobooki oraz książki poświęcone historii Polski XX wieku. Wykaz potrzebnych nabytków książkowych poprzedzony został przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów klas 1-8, rodziców oraz nauczycieli. Biblioteka szkolna wzbogaciła się również o nowe elementy wyposażenia, m.in.: laptopa dla nauczyciela bibliotekarza oraz nowe regały.

Rok 2022 to także czas realizacji  rządowego  programu Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się m.in. o: drukarkę i skaner 3d, gogle VR, sprzęt audio-video czy sprzęt z zakresu robotyki.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Edukacja przez szachy w szkole”. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych naszych najmłodszych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja, radzenie sobie z porażką. Projekt ma akceptację Ministra Edukacji i Nauki oraz poparcie Unii Europejskiej, a wspiera go m.in. Śląski Związek Szachowy. W ramach projektu uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczą dodatkowych zajęciach szachowych, realizując je w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

Ważnym elementem pracy szkoły jest działalność innowacyjna. Innowacje realizowane szkole:

 • Podróże małe i duże po Polsce i Europie

 • Muzyka łagodzi obyczaje

 • Bajkowa Akademia Wychowania

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą”

 • Raz, dwa, trzy tańczę ja, tańczysz ty. Tanecznym krokiem do zdrowia”

 • Szachowa kraina – magiczny świat szachów

 • Z kulturą mi do twarzy

 • Europa i ja

Wzbogaceniu procesu dydaktycznego służą wycieczki przedmiotowe, wyjścia dydaktyczne, zajęcia terenowe, wyjazdy na zieloną szkołę oraz lekcje w różnych instytucjach, tj. Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Wydział Nauk o Ziemi, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, lekcje teatralne w Teatrze Zagłębia, wyjazdy na przedstawienia w ramach projektu „Teatralne piątki”. W ramach programu MEiN „Poznaj Polskę” w 2023 roku szkoła otrzymała dofinansowanie do wycieczek dla uczniów trzech oddziałów klas piątych.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 07:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.09.2023 08:42

Rejestr zmian dokumentu

22.09.2023 08:42 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
20.09.2022 13:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.03.2022 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.03.2022 12:46 Dodano załącznik "Statut SP1 Będzin- marzec 2022.pdf"
(Piotr Witelus)
25.03.2022 12:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - od
01.09.2021.pdf

(Piotr Witelus)
22.09.2021 14:53 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.09.2021 14:53 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - od
01.09.2021.pdf"

(Piotr Witelus)
22.09.2021 14:53 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - maj
2021

(Piotr Witelus)
20.09.2021 10:32 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
18.05.2021 13:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
18.05.2021 13:47 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - maj
2021 "

(Piotr Witelus)
18.05.2021 13:46 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1-
wrzesień 2020.docx

(Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1-
wrzesień 2020.docx"

(Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1
wrzesień 2020.docx

(Piotr Witelus)
30.03.2021 14:54 Edycja dokumentu (Redaktor Redaktor)
30.03.2021 14:54 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewniania
dostępności SP1 Będzin.doc"

(Redaktor Redaktor)
30.12.2020 11:16 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.12.2020 11:15 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1
wrzesień 2020.docx"

(Piotr Witelus)
30.12.2020 11:15 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1
(Piotr Witelus)
14.09.2020 08:51 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 5.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 4.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 3.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 2.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 1.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.09.2019 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1
(Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1"
(Michał Karoń)
23.09.2019 11:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1
(Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1"
(Michał Karoń)
19.11.2018 08:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1"
(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
31.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2018 14:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.09.2018 14:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2017 14:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:38 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:24 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.09.2011 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.04.2009 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.04.2009 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.11.2003 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 07:09 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)