Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Staszica

 

 Siedziba

 42-503 Będzin
 ul. Wisławy Szymborskiej 1
 Regon 000726300

www.sp4.bedzin.pl

tel.

e-mail

+48 32 267 45 97 

sp4bedzin@sp4.bedzin.pl
 

 Dyrektor  Tomasz Sowa
 Wicedyrektor  Małgorzata Soja

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz.800-1535

  • Liczba oddziałów szkolnych 17

  • Liczba oddziałów przedszkolnych 1

  • Liczba uczniów 343

  • Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 25

  • liczba nauczycieli 49

Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.

Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:

  • wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,

  • kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla podopiecznych Fundacji. Dzięki udziałowi w programie Orange cyfrowej edukacji dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej Mega Misja baza świetlicy znacznie wzbogacona została o gry dydaktyczne, książki i sprzęt multimedialny.

Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy psychologiczno- pedagogicznej, materialnej oraz wsparcia i opieki pedagoga, psychologa oraz pedagoga specjalnego. Organizowane są zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. Dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są zajęcia  grupy socjoterapeutycznej, których zadaniem jest wspomaganie pełnego rozwoju dzieci oraz ułatwienie im prawidłowego funkcjonowania w szkole i środowisku. Zajęcia uatrakcyjniają liczne wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty.

W szkole organizowany jest „Dzień przeciw agresji” oraz kampanie: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Smart, to znaczy mądrze”. Realizowane są programy profilaktyczne: „Zły dotyk”, „Ja w grupie- ja w świecie”, „Moc tkwi w Tobie!”, „Nie, dziękuję nie palę", „Bezpiecznie i zdrowo wchodzimy w dorosłość”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne  media”, „Dopalacze -  i co dalej ?”, „Mobbing”, „Smartfon przyjaciel czy wróg czyli jak żyć w świecie nowych technologii?”, „Cyberprzemoc”, „Narkotykowe dylematy” . W placówce odbywają się cykliczne prelekcje i warsztaty z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. Od roku szkolnego 2018/2019 szkoła realizuje kolejne edycje programu opracowanego przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Celem programu jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie nowotworu czerniaka poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.

Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentami rodzinnymi, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, Sądem Rodzinnym w Będzinie, kuratorami sądowymi, zespołem ds. nieletnich KPP w Będzinie, świetlicą środowiskową.

Kreatywność, innowacyjność i uzdolnienia uczniów rozwijane są w ramach kół: teatralnego, tanecznego, plastycznego.
Bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty i akcje charytatywne w ramach wolontariatu. Sportowe umiejętności uczniowie rozwijają na zajęciach SKS oraz działającego przy szkole Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ksawera". Uczniowie korzystają z nowoczesnego zaplecza sportowego: kompleksu boisk sportowych, bieżni, hali sportowej wyposażonej w siłownię i zaplecze sanitarne. Kompleks sportowy udostępniony jest również społeczności lokalnej oraz podmiotom organizującym zajęcia sportowe dla uczniów i mieszkańców Będzina.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią już tradycję naszej szkoły. Należy wymienić tutaj: wigilię środowiskową z udziałem władz miasta, przedstawicieli kuratorium oświaty i ks. biskupa, piknik rodzinny Pożegnanie lata, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasz bożonarodzeniowy, Dzień Otwarty Szkoły, osiedlowy Dzień Sportu i Dzień Dziecka, Dzień Pszczoły. Jesteśmy również organizatorami corocznych konkursów międzyszkolnych tj.: "Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa", „Zostań malarzem”, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach i przeglądach na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Wizytówką szkoły są znaczące sukcesy odnoszone przez uczniów w rywalizacji sportowej, zwłaszcza w: siatkówce, piłce nożnej, grach i zabawach, piłce ręcznej, lekkoatletyce, szachach, tenisie stołowym, badmintonie.

W ostatnich latach placówka zyskała na atrakcyjności dzięki modernizacjom infrastruktury i wzbogacaniu bazy dydaktycznej.

W roku 2013 dzięki udziałowi w Rządowym programie "Radosna szkoła" otwarty został plac zabaw. Jest on przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Jest bezpieczny dzięki zastosowaniu pod urządzeniami nowoczesnej nawierzchni syntetycznej, właściwemu rozmieszczeniu sprzętu oraz przyjaznemu zagospodarowaniu pozostałego terenu zielenią. Razem z ogrodem szkolnym tworzy przyjazny dzieciom kompleks wypoczynkowy.

W roku 2015 oddany do użytku uczniów i mieszkańców Będzina został kompleks sportowy: boiska, bieżnia i skocznia w dal. Położona obok hala sportowa o powierzchni blisko 1200 m kw. przeznaczona jest do gier zespołowych siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz do ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje możliwość podziału kurtynami grodzącymi na dwie niezależne części. Kompleks stanowi dzielnicowe centrum rekreacyjno–sportowe.

Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielona Pracownia" w roku 2017 placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię Biedroneczka. Dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego uczniowie rozwijają zainteresowania ekologiczne.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole realizowany był projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowanie w z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Powstała nowoczesna pracownia matematyczna. Realizowane są zajęcia wyrównawcze i rozwojowe z matematyki, języków obcych informatyki oraz przyrody.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przystąpiła do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny. Rozwijaniem kompetencji cyfrowych objęci są wszyscy uczniowie a w oddziale przedszkolnym realizowany jest program wprowadzający do informatyki "Zabawa w kodowanie".

W roku szkolnym 2019/2020 dzięki współpracy z Fundacją Tauron pozyskaliśmy urządzenie interaktywne - „Magiczny Dywan” . Interaktywna podłoga: bawi , edukuje, rozwija zainteresowania uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 wzięliśmy udział w projekcie ekologicznym WFOŚiGW „Pszczeli zakątek – miniogród edukacji ekologicznej” w ramach którego zostały zrewitalizowane przyszkolne tereny zielone, powstała ścieżka ekologiczna, kwietna łąka, skrzynki na uprawę warzyw.

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej polegający na wymianie nawierzchni sportowej. Kontynuowaliśmy rewitalizację ogrodu szkolnego poprzez zakup i instalację budek lęgowych i kamer do obserwacji przyrodniczych (nagroda w projekcie). Wzbogaciliśmy bazę dydaktyczna szkoły o pomoce w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Szkoła została wyróżniona w projektach ekologicznych: „Piątka dla natury”, „Z mchu i paproci”. W celu wzmocnienia kompetencji nauczycieli z zakresu informatyki, wzbogacania warsztatu pracy o nowe technologie przystąpiliśmy do programu „Lekcja Enter”.

W roku szkolnym 2022/2023 wykonano remont hali sportowej, zmodernizowano system szkolnego monitoringu oraz infrastrukturę internetową. 20 nauczycieli uczestniczy w programie edukacji włączającej „Forum kadry województwa śląskiego”

 Uczniowie i nauczyciele corocznie uczestniczą w kolejnych edycjach programów, projektów i akcji ogólnopolskich takich jak: Lepsza szkoła , Karta dla Polski , Do Hymnu, Szkoła Pamięta, Wirusoochrona, Lekki tornister, Kubusiowi Przyjaciele Natury Mierzymy się ze smogiem, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Mały miś w świecie wielkiej literatury, Piękna nasza Polska cała, Dzień Świadomości Autyzmu, Miesiąc Języka Ojczystego.

Szkoła posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną, która systematycznie powiększa swój księgozbiór dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 07:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.03.2023 09:19

Rejestr zmian dokumentu

15.03.2023 09:19 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.02.2023 12:14 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.02.2023 12:14 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewniania
dostępności podmiotu publicznego.docx"

(Piotr Witelus)
03.01.2023 11:57 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
03.01.2023 11:56 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie"

(Piotr Witelus)
03.01.2023 11:56 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
26.02.2020 12:35 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.12.2018 09:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2018 09:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2018 09:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2018 09:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2018 09:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2018 09:25 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
07.12.2018 09:25 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
31.10.2018 12:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.05.2016 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.05.2016 09:07 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
19.05.2016 09:07 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
11.08.2014 13:14 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.08.2014 13:12 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2007 14:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 07:22 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 07:21 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)