Zarządzenie nr 0151/326/2007  Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku:
- Tabela nr 1 - Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2007 roku..........................str. ..... 1
- Tabela nr 2 - Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu
  za I półrocze 2007 roku ...................................................................................str. .....2
- Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2007 roku .................str. 3 - 4
- Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
  za I półrocze 2007 roku ....................................................................................str. 5-18
- Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku z wyszczególnieniem
  pozycji wydatków majątkowych ..........................................................................str. 19-21
- Tabela nr 6 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku wg działów,
   rozdziałów i kierunków ....................................................................................str. 22-45
- Tabela nr 7 - Dotacje udzielone w I półroczu 2007 roku z budżetu gminy w trybie
  art. 176 ustawy o finansach publicznych ............................................................. str. 45-65
- Tabela nr 8 - Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury
   za I półrocze 2007 r. .......................................................................................str. .......6

Informacja /opisowa/ o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku ..................................................................................................................str. ...1-2
Realizacja budżetu za I półrocze 2007 roku ............................................................str. ....3-5
Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku ................................................................................................................ str. .......6
Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r. ...................... str. .......7
Dochody ........................................................................................................... str. .......8
Struktura dochodów budżetowych uzyskanych w I półroczu 2007 roku ........................ str. .......9
I. Dochody własne ............................................................................................... str. 10-24
II. Subwencja ogólna .......................................................................................... str. ......25
III. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...................... str. 26-29
IV. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy .................................... str. 30-31
V. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące ................................................. str. .....32
VI. Środki z Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych ........................................ str. 33-34
VII. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ............................................. str. 35-37
VIII. Wydatki własne .......................................................................................... str. 38-101
IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ................................................. str.102-108
X. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .......................................................................................................... str. 109-116
XI. Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku ....................... str. ........117
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku ....................................................................................................... str. 118-125

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.09.2007 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2007 09:41