Porządek
 
BRM 0052/XIV/07                                                                                                Będzin, 17 września 2007 r.

                                                                                                                                   Szanowny Pan Radna
                                                                                                                                   Szanowna Pani Radny

        Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 września 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XIV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wspomnienie osoby Jean-Marie Lustigera Kardynała i Arcybiskupa Paryża, Honorowego Obywatela Miasta Będzina.
 4. Wręczenie listów gratulacyjnych przez Prezydenta Miasta Będzina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej zawodniczkom i trenerowi Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ksawera"  za sukcesy i zwycięstwa w piłce siatkowej plażowej.
 5. Przyjęcie protokołów z IX, X, XI, XII i XIII sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 9. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2007 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę
  3/ dyskusja.
 10. Strategia rozwoju miasta Będzina - realizacja i aktualizacja WPI
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zmiany uchwały Nr IX/107/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku,
  2/ nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina,
  3/ nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego zlokalizowanego w Domu Turysty przy ul. Sportowej 4 a na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A ,
  4/zmiany Uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina,
  5/ przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013,
  6/zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie wykreślenia poradni kardiologicznej, poradni endokrynologicznej i gabinetu rehabilitacyjnego z wykazu komórek organizacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich,
  7/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji,
  8/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, zmienionej uchwałą Nr LXI/678/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie,
  9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności,
  10/ restrukturyzacji finansowej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie ,
  11/ zmian budżetu miasta na 2007 rok,
  12/ zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok,
  13/ zmiany uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
  14/ zwiększenia stanu środków na początek, przeniesienia przychodów między paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
  15/ zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie,
  16/ poparcia działań zmierzających do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Województwie Śląskim, 
  17/ ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.                                                               Waldemar Szydło

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.09.2007 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.10.2007 14:04