Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Orla 4
 Regon 000726330 NIP 625-15-69-284

www.sp8bedzin.pl

 tel.

+48 32 267-47-61;

 e-mail

sp8@sp8bedzin.pl

 Dyrektor Karolina Siwy
 Wicedyrektor  Alicja Nowak

 

 • Liczba oddziałów: 20

 • Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022: 391

 • Liczba nauczycieli: 44


Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 19,

 • Sala gimnastyczna i mała salka do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 • Kompleks sportowy i plac zabaw (dostępne także po zajęciach lekcyjnych),

 • Biblioteka,

 • Pracownia komputerowa,

 • Pracownia matematyczna,

 • Pracownia ekologiczna „Mróweczka”,

 • Pracownia fizyczno – chemiczna,

 • Pracownia plastyczno – muzyczna,

 • Sala do zajęć terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • Świetlica szkolna,

 • Kuchnia i stołówka,

 • Gabinet pielęgniarki,

 • Gabinet pedagoga,

 • Gabinet logopedy,


 

Ważne w naszej szkole:

Szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację teatralną, muzyczną, ekologiczną i sportową. Tematyka ta realizowana w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych poszerza wiedzę uczniów i doskonali ich umiejętności.  Realizacja treści z tego zakresu przynosi wymierne efekty. Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie lokaty w przeglądach i konkursach artystycznych oraz rozgrywkach sportowych.

W pracy z uczniem dominują aktywizujące metody nauczania, które pomagają lepiej wykorzystać wiedzę w praktyce. Systematyczne ocenianie motywuje uczniów do nauki i wzmacnia w nich poczucie wartości z osiąganych sukcesów.

Priorytetem w działalności naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego poprzez budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu
i życzliwości. Uczymy tolerancji, empatii i asertywności.

 

Nasze plusy:

Budynek szkoły posiada korzystną lokalizację, z dala od zgiełku ulicznego. Wokół szkoły znajduje się zagospodarowany  obszar zieleni. Przestronne wnętrze budynku i monitoring (wewnętrzny
i zewnętrzny) zwiększają bezpieczeństwo uczniów.

Mała liczba uczniów w poszczególnych klasach sprzyja indywidualizacji pracy i korzystnie wpływa na relacje interpersonalne nauczyciel - uczeń.

Znaczącym przedsięwzięciem jest udział naszych uczniów w konkursach czytelniczych. Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w konkursie Wielka Liga Czytelników, zajmując czołowe lokaty.
Atutem naszej szkoły jest aktywnie działające Szkolne Koło Caritas „Stella”.

 

Realizujemy europejskie, ogólnopolskie oraz inne programy i projekty tj.:

 • Program „Dobrze Jem” organizowany przez Fundację Szkoła na Widelcu;

 • „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

 • „List z życzeniami do Rodziny Królewskiej”- wysłanie życzeń wielkanocnych do Księcia i Księżnej Cambridge,

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”,

 • ogólnopolskie kampanie i programy profilaktyczne:

- „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- Złoty Certyfikat dla szkoły

- „Postaw na rodzinę”

- „Przemoc boli”

- „DepresJA!”

- „AgresJA i co dalej?”

- „MMS (czyli młody, mądry, szczęśliwy)”

- „Takich dwóch, jak nas trzech…, Tolerare”

- „PWW (o poczuciu własnej wartości)”

- „Hejt i inne choroby.

 • Projekt E-Twinning - „Lektury szkolne na poważnie i z przymrużeniem oka”,

 • Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych UNPLUGGED,

 • Kampania „Rowerowy Maj”.


 

Szkoła uzyskała:

 • Złoty Certyfikat za udział w jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Dorastamy asertywnie”- rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat za udział w XV edycji Ogólnopolskiego Paragramu Edukacyjnego „ Trzymaj Formę” – rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat PAH – Światowy Dzień Wody z PAH”- rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat „Dzień Pustej Klasy” – rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat WF z AWF w ramach programu „Aktywny Powrót do szkoły”- rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” - rok szkolny 2020/2021

 • Certyfikat „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” rok szkolny 2020/2021

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” edycja 2017/2018,

 • tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”,

 • tytuł „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka”,

 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

 • certyfikat uczestnictwa w programie „Szkoła bez przemocy”.


 


 

Zajęcia pozalekcyjne:

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne: matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, taneczne, sportowe, muzyczne, plastyczne i teatralne. Uczniom stwarza się  okazje do odniesienia choćby drobnego sukcesu, zaprezentowania umiejętności i odkrycia nieujawnionych wcześniej pasji. Szkoła organizuje konkursy klasowe i międzyklasowe oraz zachęca do udziału
w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Dużą rolę w systemie wspierania uzdolnień odgrywają rodzice, wychowawcy i nauczyciel bibliotekarz. Oferta edukacyjna szkoły jest corocznie aktualizowana i modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami uczniów, ich rodziców
i środowiska lokalnego.

 

Oferta dla szczególnie zdolnych:

Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W czasie lekcji stosowana jest indywidualizacja nauczania,  uczniowie otrzymują  dodatkowe zadania, często nietypowe, uczące logicznego myślenia, wykraczające poza podstawę programową. Metody i formy pracy zostały tak opracowane, aby skutecznie dotrzeć do każdego ucznia i objąć go kompleksową opieką w zależności od potrzeb, predyspozycji i możliwości.


 

Oferta dla uczniów z trudnościami:

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów
z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii. Na podstawie orzeczenia PPPP o potrzebie nauczania indywidualnego szkoła organizuje nauczanie indywidualne.


 

Nauka języka obcego:

Na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego stosowane są różnorodne metody i formy pracy umożliwiające uczniom rozwój kompetencji językowych. Ważne miejsce zajmuje uczenie języka poprzez zabawę (skojarzenia słowne, odgrywanie scenek sytuacyjnych oraz gry językowe) oraz stosowanie metod aktywnych, które przyczyniają się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki.

 

Zajęcia profilaktyczne:

W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła podejmuje działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów, profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, narkomanii, palenia tytoniu, promocji zdrowego stylu życia), profilaktyki uzależnień od nowych technologii komunikacyjnych. Szkoła realizuje ogólnopolskie kampanie społeczne. Uczniowie chętnie uczestniczą w warsztatach i programach profilaktycznych. Wychowawcy wdrażają program profilaktyczny o charakterze integracyjno-adaptacyjnym
w klasach I, a w pozostałych realizują zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Organizowane są spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji. W szkole odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne.


 

Czym żyje szkoła:

W naszej szkole odbywa się wiele imprez. Tradycyjnie organizujemy: we wrześniu Sprzątanie Świata i Dzień Języków Obcych, w październiku Pasowanie na ucznia i Dzień Patrona Szkoły,
w grudniu Koncert Bożonarodzeniowy, w marcu Dni Otwarte Szkoły, w kwietniu Dzień Ziemi,
a w czerwcu Dzień Sportu. Imprezy szkolne i środowiskowe, przeprowadzone w życzliwej atmosferze pozwalają wzmocnić relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Ciekawym pomysłem jest udział szkoły w kiermaszu mikołajkowym. Oferowane na nim ozdoby świąteczne wykonywane są w ramach warsztatów, w których uczestniczą uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.

 

Innowacje i programy autorskie nauczycieli:

 • Innowacja metodyczna „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, edycja III.

 • Innowacja metodyczna „Akcja wizualizacja!”.

 • Innowacja metodyczna "Ortograficzny zawrót głowy online".

 • Innowacja programowo-metodyczna „Wesoła przygoda z Matematyką”.

 • Innowacja metodyczna ,,Wędrówki po krainie lektur szkolnych".

 • Innowacja metodyczna "Przygody Stasia - opowiedz to po angielsku".

 • Innowacja regionalno-biblioteczna „Wygodzki – pisarz z Będzina”.

 • Innowacja programowo-metodyczna „Sprawne ręce – mogę więcej!”.

 • Innowacja programowa Kraina zmysłów. Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam na podstawie ogólnopolskiego programu mgr Aliny Jeziorskiej.

 • Innowacja metodyczna „Smart English – learn and cr⁠eate!”.

 • Innowacja metodyczna „Świadomy nastolatek”.

 • Innowacja o charakterze psychoedukacyjnym „Muminki w drodze do dojrzałości”.

 • Innowacja metodyczna „Mali reporterzy”.

 • Innowacja programowo-metodyczna „W krainie sztuki”.

 • Program autorski zajęć plastycznych „Papierowy świat”.


 

Konkursy:

Jesteśmy organizatorami międzyszkolnych konkursów:

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny on-line „Nie z tej bajki” (z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek) dla klas I-III,

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny inspirowany muzyką pt. „Zimowy krajobraz” dla klas
  I-III,

 • Międzyszkolny konkurs „Wielka Brytania oczami Małego Polaka”- forma konkursu: online

dla klas I-III,

 • Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy „Z liczbami w świat przyrody”
  dla uczniów klas V,

 • Międzyszkolny konkurs „Będzin w oczach Stanisława Wygodzkiego” – dla uczniów klas VII-VIII,

 • Międzyszkolny konkurs języka polskiego „Mały Mistrz Słowa” dla uczniów klas V-VI,

 • Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Świtezianka w obiektywie uczniów będzińskich szkół podstawowych dla klas VII-VIII,

 • konkursy profilaktyczne w ramach ogólnopolskich kampanii społecznych.

 

Odbywają się również konkursy szkolne: czytelniczy, ortograficzny, ekologiczny, turniej warcabowy, konkurs na najciekawszą dekorację bożonarodzeniową, kartkę świąteczną
w języku angielskim oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.


 

Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021:

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 • Laureatka Przedmiotowego Konkursu z Historii.

 

 

 

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 • III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. "Stajenka Bożego Narodzenia",

 • laureatka XVII Wojewódzkiego konkursu poetyckiego dla szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych ,,Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej".


Konkursy i przeglądy rejonowe:

 • II miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezję”,

 • I miejsce w Rejonowym Konkursie Historycznym - Rocznica uchwalenia Konstytucji
  3 Maja.


Konkursy i przeglądy powiatowe:

 • II miejsce w konkursie fotograficznym „Piękne są nasze barwy ojczyste” IX edycja
  w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,

 • I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Językowym o tematyce wielkanocnej.


Konkursy i przeglądy miejskie:

 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym inspirowanym muzyką „Wiosna
  w przyrodzie”,

 • I miejsce w konkursie mikołajkowym "Pracownia Świętego Mikołaja",

 • II miejsce w miejskiej grze terenowej „Będzińscy tropiciele przygód” ,

 • II miejsce w konkursie informatycznym, na prezentację multimedialną pt. „Cyfrowo bezpieczni”,

 • II miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mój pupil”,

 • III miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mój pupil”,

 • II miejsce w miejskim konkursie plastycznym Malowane na… „Owady na łące”,

 • III miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne“- prezentacja multimedialna,

 • wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym „ Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna“,

 • wyróżnienie w miejskim konkursie fotograficznym „Piękne są nasze barwy ojczyste”,

 • wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie „ Wielka Brytania Oczami Małego Polaka”,

 • 2 wyróżnienia miejskim konkursie plastycznym „Mój pupil”,

 • wyróżnienie w konkursie plastycznym „Książka przyszłości”.


Zawody sportowe:

W szkole organizowane są zawody sportowe: biegi przełajowe, turniej piłki nożnej i halowej, trio basket, turniej unihokeja, czwórbój lekkoatletyki. Uczniowie biorą również udział w zawodach miejskich, powiatowych i rejonowych.

 

Imprezy turystyczne:

Dla uczniów organizowane są wycieczki: przedmiotowe, turystyczno - krajoznawcze, rajdy piesze. Kilka razy w roku odbywają się wyjścia do kina, teatru, do muzeum i na koncerty oraz spacery po najbliższej okolicy. Dwa razy w roku uczniowie wszystkich klas uczestniczą w wycieczkach rekreacyjnych do ciekawych zakątków kraju. Wspólne wyprawy sprzyjają integracji i wzbogacają proces dydaktyczno – wychowawczy. Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski. Każdego roku dzieci z klas trzecich wyjeżdżają nad morze w ramach Zielonej Szkoły.


 

Organizacje w szkole:

W szkole funkcjonują Samorządy Uczniowskie klas I – III i IV – VIII. Aktywnie działa także Szkolne Koło Caritas „Stella”, którego głównymi celami są:

 • zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,

 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

 • rozwijanie empatii i rozumienia,

 • inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

 • nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych,

 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

Współpraca z innymi instytucjami:

Systematycznie współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS-em, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, Miejską Świetlicą Środowiskową, Sądem Rodzinnym, placówkami oświatowo - wychowawczymi, policją, ośrodkami kultury, bibliotekami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym Metis w Katowicach, Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu, Fundacją Szkoła
na Widelcu, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP – „Kapitał Sensu”, Fundacją Nowe Horyzonty z Warszawy, Centrum Wolności i Solidarności. Kopalni Wujek w Katowicach, Pracownią Profilaktyczną Krokus z Krakowa, UNICEF, CEO, CES, Fundacją Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Szkoła współpracuje również z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.


Biblioteka:

Biblioteka to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez uczniów na każdej przerwie i po lekcjach. Do dyspozycji czytelników jest kącik dla najmłodszych z kolorowymi dywanami i pufami, czerwona sofa i 16 miejsc w czytelni. Księgozbiór biblioteki liczy 12 tysięcy woluminów, z czego prawie 2 tysiące to nowości książkowe. Część z nich pozyskano dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa (ponad 800 pozycji) , pozostałe dzięki wygranej w ogólnopolskim konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać” (1000 książek wybranych przez uczniów i nauczycieli).

Biblioteka organizuje akcje promujące czytelnictwo i bibliotekę, przystępuje też do konkursów ogólnopolskich: Wielka Liga Czytelników, „Jak nie czytam, jak czytam”, Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego „Pisz i mów poprawnie!”, Dzień Kropki.

Bibliotekarz organizuje również konkursy międzyszkolne, np. „Będzin w oczach Rutki Laskier”
i szkolne, np. „Z książką w tle”, „Logo biblioteki”, „Czytanie ma moc”, Projekt „Malowanie Lema” - z okazji obchodów Roku Stanisława Lema, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich konkurs szkolny na reklamę książki, z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - cykl zajęć dla uczniów klas 1 i 2, nagranie spotu reklamującego bibliotekę.

Bibliotekarz prowadzi bloga „Biblioteka(rka) szkolna”, lekcje biblioteczne i lekcje z edukacji regionalnej, przygotowuje też uczniów do konkursów związanych z książką.

W bibliotece działa aktyw biblioteczny, który wspomaga pracę biblioteki. Prowadził z okazji 92. rocznicy urodzin Rutki Laskier, miniprojekt multimedialny pt.: „Droga Rutko...”.

O aktualnościach i sukcesach biblioteki można przeczytać na prowadzonej od 2019 roku stronie Facebook:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Szko%C5%82y-Podstawowej-nr-8-w-B%C4%99dzinie-358576084906083/


 

Świetlica:

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.00. Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, jak również stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych. Nasza świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej formie i treści dostosowanej do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci:

 • organizowanie pomocy w nauce - odrabianie lekcji,

 • rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie),

 • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów i filmów
  edukacyjnych, gry dydaktyczne),

 • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia
  muzyczne),

 • kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie
  krzyżówek, zagadek),

 • kształtujące ekspresję ruchową i sprawność fizyczną (zabawy taneczne, gry i zabawy
  zręcznościowe, wychowawcy świetlicy organizują zabawy ruchowe w salkach gimnastycznych i na świeżym powietrzu),

 • relaksacyjne (zabawy wyciszające, relaks przy muzyce).

W świetlicy szkolnej prowadzone są akcje z okazji: Dnia Jeża, Jabłka, Drzewa, Chłopaka, Walentynek oraz Dnia Dziecka.


 

Stołówka

W szkole działa stołówka. Dwudaniowe obiady wydawane są uczniom podczas trzech przerw międzylekcyjnych. Z posiłków korzysta około 240 uczniów.


 

Jesteśmy szkołą…

kontynuującą  sprawdzone i przynoszące efekty działania, zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, szkoła podejmuje starania
o zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku. Przyjmuje odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za przygotowanie ich do życia
w społeczeństwie, właściwego odbioru kultury polskiej i świadomego działania we współczesnym świecie. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Nauczyciele - wychowawcy współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.04.2022 11:36

Rejestr zmian dokumentu

20.04.2022 11:36 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.04.2022 11:36 Dodano załącznik "SP8_STATUT SZKOŁY_03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
20.04.2022 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie statut_23.03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
20.04.2022 11:35 Usunięto załącznik SP8Będzin_Zarządzenie Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 8_08.02.2022.pdf

(Piotr Witelus)
20.04.2022 11:35 Usunięto załącznik SP8BędzinSTATUT SZKOŁY_8_02_2022.pdf
(Piotr Witelus)
20.04.2022 11:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
14.02.2022 07:08 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
14.02.2022 07:08 Dodano załącznik "SP8Będzin_Zarządzenie Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 8_08.02.2022.pdf"

(Piotr Witelus)
14.02.2022 07:08 Dodano załącznik "SP8BędzinSTATUT SZKOŁY_8_02_2022.pdf"
(Piotr Witelus)
14.02.2022 07:08 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
15.12.2021 12:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.09.2021 12:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.09.2021 12:33 Dodano załącznik "SP8 Będzin Raport o stanie zapewnienia
dostępności.pdf"

(Piotr Witelus)
09.03.2020 10:37 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
06.03.2020 11:51 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:33 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Piotr Witelus)
05.11.2018 12:32 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
05.11.2018 12:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Dodano załącznik " Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Michał Karoń)
18.03.2015 10:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.03.2015 10:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
31.01.2013 11:52 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Michał Karoń)
21.09.2007 14:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 14:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:04 Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:03 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
30.03.2007 09:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:38 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:37 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)