Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Orla 4
 Regon 000726330 NIP 625-15-69-284

 tel. +48 32 267-47-61

 e-mail


 

 

 

Strona www. szkoły

sp8bedzin@sp8bedzin.pl


www.sp8bedzin.plAdres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/SP08Bedzin/Skrytka/Skrytka_ESP
 Dyrektor  Mariola Kidawa 
 Wicedyrektor  Krystyna Król

 

 • Liczba oddziałów: 19

 • Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019: 373

 • Liczba nauczycieli: 46


Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych:17

 • Sala gimnastyczna i mała salka do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

 • Kompleks sportowy i plac zabaw (dostępne także po zajęciach lekcyjnych)

 • Plac zabaw dla dzieci młodszych

 • Biblioteka

 • Pracownia komputerowa

 • Pracownia matematyczna

 • Pracownia ekologiczna „Mróweczka”

 • Pracownia plastyczno – muzyczna

 • Kompleks boisk

 • Świetlica szkolna

 • Kuchnia i stołówka

 • Gabinet pielęgniarki

 • Gabinet pedagoga

 • Gabinet logopedy

 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora

 • Gabinet księgowej i intendenta

Ważne w naszej szkole

Szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację teatralną, muzyczną, ekologiczną i sportową. Tematyka ta realizowana w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych poszerza wiedzę uczniów i doskonali ich umiejętności.  Realizacja treści z tego zakresu przynosi wymierne efekty. Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie lokaty w przeglądach i konkursach artystycznych oraz rozgrywkach sportowych.

W pracy z uczniem dominują aktywizujące metody nauczania, które pomagają lepiej wykorzystać wiedzę w praktyce. Systematyczne ocenianie motywuje uczniów do nauki i wzmacnia w nich poczucie wartości z osiąganych sukcesów.

Priorytetem w działalności naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i życzliwości. Uczymy tolerancji, empatii i asertywności.

Nasze plusy

Budynek szkoły posiada korzystną lokalizację, z dala od zgiełku ulicznego. Wokół szkoły znajduje się zagospodarowany  obszar zieleni. Przestronne wnętrze budynku i monitoring (wewnętrzny i zewnętrzny) zwiększają bezpieczeństwo uczniów.

Mała liczba uczniów w poszczególnych klasach sprzyja indywidualizacji pracy i korzystnie wpływa na relacje interpersonalne nauczyciel - uczeń.

Znaczącym przedsięwzięciem jest udział naszych uczniów w konkursach czytelniczych. Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w konkursie Wielka Liga Czytelników, zajmując czołowe lokaty. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy drugie miejsce z ogólnopolskim konkursie EMPiK-u, pozyskując 1000 książek dla szkolnej biblioteki.

Atutem naszej szkoły jest aktywnie działające Szkolne Koło Caritas „Stella”. W ramach wolontariatu realizowane są następujące projekty:

 1. „Modzi Jałmużnicy”,

 2. „Jaki piękny jest świat – nieważne ile masz lat” - pomoc osobom starszym,

 1. „Szkoła Dobrych Praktyk”,

 1. „Kromka chleba w szkołach”.

Realizujemy programy i projekty:

 • „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”,

 • „Szkoła Odkrywców Talentów”,

 • „Owoce w szkole”,

 • Mleko w szkole”.

 • „Ślady przeszłości”,

 • przygotowanie do udziału w programie „Erasmus”,

 • udział w Ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych:

  - „Zachowaj trzeźwy umysł”

  - „Postaw na rodzinę”

  - „Przemoc boli”

 • Programu edukacyjno –terpaeutyczny „Ortograffiti”,

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę”,

 • Ogólnopolski program „Lepsza szkoła”,

 • Kampania „Rowerowy Maj”,

 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
  i nauczycieli w zakresie TIK – „Aktywna Tablica” .

Szkoła uzyskała:

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” edycja 2017/2018,

 • certyfikat „Szkoły Uczącej Się” na lata 2011-2014,

 • tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”,

 • tytuł „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka”,

 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

 • certyfikat uczestnictwa w programie „Szkoła bez przemocy”.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne: matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, taneczne, sportowe, muzyczne, plastyczne i teatralne. Uczniom stwarza się  okazje do odniesienia choćby drobnego sukcesu, zaprezentowania umiejętności i odkrycia nieujawnionych wcześniej pasji. Szkoła organizuje konkursy klasowe i międzyklasowe oraz zachęca do udziału w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Dużą rolę w systemie wspierania uzdolnień odgrywają rodzice, wychowawcy i nauczyciel bibliotekarz. Oferta edukacyjna szkoły jest corocznie aktualizowana i modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego.

Oferta dla szczególnie zdolnych

Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W czasie lekcji stosowana jest indywidualizacja nauczania  - uczniowie otrzymują  dodatkowe zadania, często nietypowe, uczące logicznego myślenia, wykraczające poza podstawę programową. Metody i formy pracy zostały tak opracowane, aby skutecznie dotrzeć do każdego ucznia i objąć go kompleksową opieką w zależności od potrzeb, predyspozycji i możliwości.

Oferta dla uczniów z trudnościami

W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne i logopedyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii. Na wniosek PPP szkoła organizuje nauczanie indywidualne. Uczniowie klas VIII uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu.

Nauka języka obcego

Na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego stosowane są różnorodne metody i formy pracy umożliwiające uczniom rozwój kompetencji językowych. Ważne miejsce zajmuje uczenie języka poprzez zabawę (skojarzenia słowne, odgrywanie scenek sytuacyjnych oraz gry językowe) oraz stosowanie metod aktywnych, które przyczyniają się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki.

Zajęcia profilaktyczne

W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła  realizuje program przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów. Wychowawcy klas wdrażają program  profilaktyczny o charakterze integracyjno- adaptacyjnym w klasach I, a w pozostałych wychowawczo - profilaktyczny. Realizowane są także programy „Szkoła bez przemocy” i „Szkoła z Prawami Dziecka” oraz prowadzone są kampanie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przemoc boli” i „Postaw na rodzinę”. Organizowane są spotkania z pracownikami policji, służby zdrowia i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W szkole odbywają się zajęcia grupy socjoterapeutycznej.

Czym żyje szkoła

W naszej szkole odbywa się wiele imprez.  Tradycyjnie organizujemy: we wrześniu Sprzątanie Świata i Dzień Języków Obcych, w październiku Pasowanie na ucznia i Dzień Patrona Szkoły, w grudniu Koncert Bożonarodzeniowy, w marcu Dni Otwarte Szkoły, w kwietniu Dzień Ziemi, a w czerwcu Dzień Sportu.

Imprezy szkolne i środowiskowe, przeprowadzone w życzliwej atmosferze pozwalają wzmocnić relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Ciekawym pomysłem jest udział szkoły w kiermaszu mikołakowym. Oferowane na nim ozdoby świąteczne wykonywane są w ramach warsztatów, w których uczestniczą uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.

Konkursy

Jesteśmy organizatorami międzyszkolnych konkursów:

 • „Mały Mistrz Słowa” - konkurs polonistyczny dla klas V-VI,

 • „Z liczbami w świat przyrody” - konkurs matematyczno – przyrodniczy dla klas V,

 • „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką” - konkurs dla klas I -III,

 • „Mały Pitagoras” - konkurs matematyczny dla klas III.

  Odbywają się również konkursy szkolne: czytelniczy, ortograficzny, ekologiczny, turniej warcabowy, konkurs na najciekawszą dekorację bożonarodzeniową, kartkę świąteczną w języku angielskim oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.


Zawody sportowe

W szkole organizowane są zawody sportowe: biegi przełajowe, turniej piłki nożnej i halowej, trio basket, turniej unihoca, czwórbój lekkoatletyki. Uczniowie biorą również udział w zawodach miejskich, powiatowych i rejonowych.

Sport i rekreacja w roku szkolnym 2017/2018

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

(zdobycie I-III miejsca lub innego znaczącego miejsca w rywalizacji sportowej)

1.

Zawody międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

 

2.

Zawody ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

 

3

Zawody wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

b) sukcesy zespołowe

1. IX miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” kategoria U10 – chłopcy.

2. V miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim w Turnieju Szachowym.

 

4.

Zawody rejonowe (o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

b) sukcesy zespołowe:

1. I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” kategoria U10 – chłopcy.

2. III miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” kategoria U12 – chłopcy.

5.

Zawody powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

b) sukcesy zespołowe:

1. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w szachach

2. V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w tenisie stołowym.

6.

Zawody miejskie:

 • sukcesy indywidualne,

 • sukcesy zespołowe

a) sukcesy indywidualne:

1. II miejsce w Biegu Ekologa

2. III miejsce w Biegu Ekologa

b) sukcesy zespołowe

1. I miejsce w Mistrzostwach Będzina w szachach

1. II miejsce w Mistrzostwach Będzina w tenisie stołowym chłopcy

2. III miejsce w Mistrzostwach Będzina w biegach przełajowych chłopców

3.III miejsce z Mistrzostwach Będzina w koszykówce chłopcy

4. IV miejsce z Mistrzostwach Będzina w piłce nożnej chłopców

 1. II miejsce w Rajdzie Pieszym na Górę Św. Doroty

   

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych

7.

Przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

 

 

8.

Najciekawsze przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę dla własnych uczniów

1. Zawody:

- w biegach przełajowych,

- w tenisie stołowym,

- w piłce koszykowej

- w badmintonie

- w czwórboju LA kl. IV-VII

2. Dzień Dziecka na sportowo

9.

Realizowane w danym roku szkolnym dodatkowe zajęcia sportowe (klasy sportowe, rozszerzone zajęcia sportowe, rekreacyjne w jakim wymiarze godzin, itp.)

- zajęcia sportowo – profilaktyczne prowadzone w ramach

programu Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6 godzin tygodniowo

- zajęcia SKS dla chłopców – 8 godzin tygodniowo

- zajęcia SKS dla dziewczynek – 2 godziny tygodniowo

- zajęcia sportowe dla uczniów świetlicy – 8 godzin

tygodniowo

 

 

10.

Przedsięwzięcia szkoły popularyzujące turystykę

(m.in. rajdy, wycieczki górskie itp.)

 

 

 

11.

Udział szkoły

w przedsięwzięciach zewnętrznych dotyczących upowszechniania sportu

i rekreacji

- Sportowy Turniej Miast i Gmin

- egzaminy na Kartę Rowerową

- akcja Rowerowy Maj

- Bieg Ekologa

- Rajd na górę św. Doroty.

 

 

Osiągnięcia i formy aktywności w roku szkolnym 2017/2018

 

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

1.

Konkursy, przeglądy międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

8 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”:

 

2.

Konkursy i przeglądy ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. sukcesy indywidualne:

1. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Albus”:

- z języka polskiego - 3

- z przyrody - 1

- z języka niemieckiego -1

 

2. Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Albus”:

- z języka polskiego - 1

- z matematyki -3

- z przyrody -1

- z języka angielskiego -1

- z chemii -1

 

3. Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie „Siedem Grzechów Głównych”

 

4. Wyróżnienie w Stypeendiadzie Wczesnoszkolnej

Ortografia

- Plastuś

 

3.

Konkursy przedmiotowe

organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 1. nazwiska laureatów,

 2. nazwiska finalistów,

 3. liczba uczestników II etapu

konkursu przedmiotowego

 

 

 

 

 

 

4

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

a) sukcesy indywidualne

1. XV Wojewódzki Konkurs Matematyczny kl. III i IV Szkół Podstawowych „Mistrz Tabliczki Mnożenia”

 • 9 miejsce

 • 10 miejsce

 1. sukcesy zespołowe

1. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wielka Liga Czytelników:

 

2. II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wielka Liga Czytelników:

 

5.

Konkursy i przeglądy rejonowe

(o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a) sukcesy indywidualne:

1. III miejsce w Regionalnym Konkursie Czytelniczo – Plastycznym „Z kotem mi do twarzy”

 

2. Wyróżnienie w rejonowym konkursie plastycznym „Piękne Anioły”

 

3. Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Czytelniczo – Plastycznym „Z kotem mi do twarzy”

 

 

 

6.

Konkursy i przeglądy powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a) sukcesy indywidualne:

1. I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jesienne krajobrazy”

 

2. II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dźwiękomalowanie”

 

7.

Konkursy i przeglądy miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a) sukcesy indywidualne:

1. I miejsce w Konkursie Recytatorskim „Mały OKR”

 

2. II miejsce w Konkursie Recytatorskim „Mały OKR”

 

3. wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Mały OKR”

 

4. I miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii

 

5. II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii

 

6. II miejsce w konkursie plastycznym „Niezwykła Kobieta Bohaterka dnia Codziennego”

 

7. III miejsce w konkusie plastycznym inspirowanym muzyką „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

 

8. III miejsce w Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną „100-lecie Odzyskania Niepodległości”

 

9. wyróżnienie w Międzyszkolnym konkursie „Kartka Wielkanocna”

 

b) sukcesy zespołowe

1. I miejsce w konkursie historycznym „Z dziejów Miasta Będzina – 660 lat nadania praw miejskich”

 

2. I miejsce w Międzyszkolnym konkursie „Bądź bezpieczny” - turniej o bezpieczeństwie i ruchu drogowym.

 

3. II miejsce w X Rajdzie Pieszym na wzgórze św. Doroty

 

4. wyróżnienie w XXI Przeglądzie Małych Form Scenicznych

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych i wychowawczych oraz o wynikach pracy szkoły

8.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

1. Konkurs matematyczny „Mały Pitagoras”

2. Konkurs plastyczny inspirowany muzyką „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

3. Konkurs języka polskiego „Mały Mistrz Słowa”

4. Konkurs matematyczno – przyrodniczy „Z liczbami w świat przyrody”.

 

9.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę dla własnych uczniów i środowiska

1. Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej .

2. Organizacja Dnia Europy w ramach realizacji programu Erasmus +

3. Koncert bożonarodzeniowy z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Dzień sportu

5. Warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem uczniów i rodziców .

6. Organizacja konkursów dla uczniów:

- „Wielkanocna kartka w języku angielskim”

7. Dzień Języków Obcych

8. Dzień Patrona szkoły.

9. Zbiórka karmy dla zwierząt – schronisko Sosnowiec Milowice

10. zbiórka nakrętek „Dla Tosi”

11. kiermasz bożonarodzeniowy

12. akcja Caritas – zbiórka żywności

13. akcja wielkanocna „Kromka dla sąsiada”

14. pielgrzymka Szkolnego Koła Wolontariatu – Kraków Łagiewniki

15. Organizacja zabawy karnawałowej

16. Organizacja zabawy andrzejkowej

10.

Realizowane w danym roku szkolnym innowacje i programy autorskie

 

 

11.

Udział i realizacja programów europejskich, ogólnopolskich i innych

1. Udział w programie europejskim Erasmus + przygotowanie wstępnego planu projektu dotyczącego mobilności kadry edukacji”.

2. Udział w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole”.

3. Udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

5. Udział w ogólnopolskim programie „Mleko w szkole”.

6. Kontynuacja programu „Ślady przeszłości” – Centrum Edukacji Obywatelskiej.

7. Kontynuacja projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”

8. Udział w Ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych:

- „Zachowaj trzeźwy umysł”

- „Postaw na rodzinę”

- „Przemoc boli”

11. Realizacja programu edukacyjno –terpaeutycznego „Ortograffiti”

12. Udział w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj formę”

13. Udział w Ogólnopolskim programie „Lepsza szkoła”

14. Udział w kampanii „Rowerowy Maj”

15. Udział w programie „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości, te same szanse”.

16. Udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK – „Aktywna Tablica” .

17. Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z pracownikami Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

12.

Indywidualne osiągnięcia nauczycieli – nagrody, certyfikaty, publikacje itp.

Certyfikat „Nauczyciel przyjazny rodzinie”

 

13.

Aktywna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

1. Współpraca z Urzędem Miejskim w Będzinie:

- udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym,

2. Współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Milowicach

3. Współpraca z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

4. Współpraca ze stowarzyszeniem „Wielka Liga Czytelników”

5. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie

6. Współpraca z Caritas Diecezji Sosnowieckiej

7. Współpraca z WOŚP – bicie rekordu w reanimacji na czas.

8. Współpraca ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.

9. Współpraca z KP w Będzinie – prelekcja dla uczniów klas VII oraz rodziców - „Odpowiedzialność karna nieletnich”

10. Współpraca ze Strażą Miejską Będzin – prelekcja dla uczniów klas I – „Bezpieczna droga do szkoły”

11. Bieżąca współpraca z:

- PPPP w Będzinie

- MOPS Będzin,

- Sądem Rejonowym w Będzinie

- Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

- z Miejską Świetlicą Środowiskową.

14.

Certyfikaty, tytuły uzyskane przez szkołę w danym roku szkolnym

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” edycja 2017/2018.

2. Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”

15.

Wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego

 

 

16.

Frekwencja uczniów w danym roku szkolnym:

a) klasy I-III SP

b) klasy IV-VII SP

 

 

 

 1. 89,2%

 2. 88,2%

 

17.

Wyniki klasyfikacji uczniów:

 1. procent uczniów klas IV-VII ze średnią powyżej 5,0

 2. procent uczniów klas IV-VII

ze średnią poniżej 3,0

 1. procent uczniów klas I-III G

ze średnią powyżej 5,0

 1. procent uczniów klas I-III G

ze średnią poniżej 3,0

 1. procent uczniów niepromowanych

 

a) 19,4 %

 

b) 0,75 %

 

c) -

 

d) -

 

e) 1,79 %

 

18.

 

Analiza strony internetowej szkoły

Zaznaczyć znakiem „x” właściwą informację dotyczącą zawartości szkolnej strony www:

X informacja o misji i atutach szkoły

X szczegółowa informacja o aktualnej ofercie

edukacyjnej, m.in. realizowanych projektach,

zajęciach pozalekcyjnych, zasadach rekrutacji

uczestników zajęć dodatkowych itp.

X aktualna informacja o sukcesach szkoły i uczniów

X dostęp do podstawowych dokumentów szkolnych,

np. statut, regulaminy, programy itp.

 1. informacja o wymaganiach przedmiotowych (kryteria ocen)

X dostęp do aktualnego planu zajęć klas

 1. informacja o zastępstwach

informacja o wynikach sprawdzianu/egzaminów

zewnętrznych

 1. informacja o EWD szkoły

informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej

 1. dostęp do serwisu e-learningowego

 

19.

Dziennik elektroniczny

X prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej

i papierowej

 1. zgoda na prowadzenie dokumentacji tylko w wersji elektronicznej

 

 

 

20.

 

Osiągnięcia dyrektora w zarządzaniu placówką, inicjatywy służące poprawie warunków wychowania i nauczania, pozyskiwanie środków zewnętrznych

1. Utworzenie sali dla 2 oddziału przedszkolnego (meble, zabawki, gry)

2. Pozyskanie środków na zakup 2 tablic multimedialnych oraz 2 projektorów z programu „Aktywna tablica”

3. Doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej

4. Pozyskanie środków na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

5. Realizacja projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości, te same szanse”.

6. Pozyskanie 20 szt. komputerów na potrzebę wprowadzenia dziennika elektronicznego w placówce.

Imprezy turystyczne

Dla uczniów organizowane są wycieczki: przedmiotowe, turystyczno - krajoznawcze, rajdy piesze. Kilka razy w roku odbywają się wyjścia do kina, teatru, do muzeum i na koncerty oraz spacery po najbliższej okolicy. Dwa razy w roku uczniowie wszystkich klas uczestniczą w wycieczkach rekreacyjnych do ciekawych zakątków kraju. Wspólne wyprawy sprzyjają integracji i wzbogacają proces dydaktyczno – wychowawczy. Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski. Każdego roku dzieci z klas trzecich wyjeżdżają nad morze w ramach Zielonej Szkoły.

Organizacje w szkole

W szkole funkcjonują Samorządy Uczniowskie klas I – III i IV – VIII. Aktywnie działa także Szkolne Koło Caritas „Stella”, którego głównymi celami są:

 • zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,

 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

 • rozwijanie empatii i rozumienia,

 • inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

 • nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych,

 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

Współpraca z innymi instytucjami

Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS-em, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, Miejską Świetlicą Środowiskową, Sądem Rodzinnym, placówkami oświatowo - wychowawczymi, policją, ośrodkami kultury oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: UNICEF, CEO, CES, Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Szkoła współpracuje również z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Biblioteka

Uczniowie mają dostęp do bogatego księgozbioru. Rozwijają swoje zainteresowania i rozbudzają potrzeby czytelnicze. W bibliotece działa aktyw biblioteczny. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nauczyciele  popularyzują literaturę dziecięcą, uwzględniając w wyborze książek wiek czytelników i ich zainteresowania.
 

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 10.00 do 16.00. Jest to miejsce zabaw dla dzieci, a także kącik cichej nauki, gdzie uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela mogą odrobić zadania domowe. Ponadto wychowawcy świetlicy organizują zabawy ruchowe w salkach gimnastycznych i na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne i muzyczne. Nową inicjatywą są warsztaty dla młodszych uczniów i ich rodziców, podczas których wspólnie z nauczycielami wykonują oni prace plastyczne.

Stołówka

W szkole działa stołówka. Dwudaniowe obiady wydawane są uczniom podczas trzech przerw międzylekcyjnych. Z posiłków korzysta około 250 uczniów.

Jesteśmy szkołą…

kontynuującą  sprawdzone i przynoszące efekty działania, zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, szkoła podejmuje starania o zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku. Przyjmuje odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, właściwego odbioru kultury polskiej i świadomego działania we współczesnym świecie. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Nauczyciele - wychowawcy współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.11.2018 12:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:33 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Piotr Witelus)
05.11.2018 12:32 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
05.11.2018 12:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Dodano załącznik " Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Michał Karoń)
18.03.2015 10:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.03.2015 10:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
31.01.2013 11:52 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie

(Michał Karoń)
21.09.2007 14:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 14:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:04 Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:03 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
30.03.2007 09:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:38 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:37 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)