WOr.2110.16.2022

 

 

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

(stanowisko związane z wykonywaniem zadań grafika)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Adobe,

 • doświadczenie udokumentowane zrealizowanymi pracami (tzw. portfolio - zgłoszenia bez portfolio nie będą rozpatrywane),

 • minimum roczny staż pracy,

 • znajomość obsługi aplikacji biurowych MS Office/Libre Office,

 • znajomość przepisów o samorządzie gminnym, z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i prawa prasowego, Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • umiejętności pracy pod presją czasu,

 • dyspozycyjność.

   

  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego,

 • umiejętność i uprawnienia do latania dronem,

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie plakatów,

 • przygotowywanie reklam wielkoformatowych,

 • wykonywanie grafik na potrzeby strony www,

 • przygotowywanie reklam prasowych,

 • graficzne projektowanie materiałów informacyjnych (broszury, foldery),

 • projektowanie graficzne prezentacji multimedialnych,

 • wykonywanie zdjęć produktowych, statycznych, sportowych, z lotu ptaka,

 • wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa,

 • budynek urzędu nie jest wyposażony w windę (dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku, wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym),

 • budynek urzędu od strony głównego wejścia jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę,

 • wyjścia w teren.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum rocznego stażu pracy (świadectwa pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie kandydata),

 • portfolio,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 1,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 2,

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 3,

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 4,

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 5,

 • wypełniony formularz dotyczący dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb kandydata (wzór formularza w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 6.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy przejścia do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej (stanowisko związane z wykonywaniem zadań grafika) w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2022 r. do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Pani Katarzyna Kieras tel. 32/775-83-00. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej (stanowisko związane z wykonywaniem zadań grafika) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.08.2022 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:
24.08.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.09.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu