Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Sportowa 2
NIP 625-14-33-478, Regon 000726352

 tel. 48 32 267 45 82

e-mail

strona internetowa

sp10@sp10bedzin.pl
www.sp10bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/SP10bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor  Dorota Sochocka
Zastępca Dyrektora  Karolina Siwy

 

 • Liczba oddziałów: 18

 • Liczba nauczycieli: 51

 • Liczba uczniów: 380

Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 15

 • Pracownia komputerowa: 1

 • Pracownia przyrodnicza: 1

 • Sala gimnastyczna

 • Salka korekcyjna

 • Boisko

 • Biblioteka

 • Świetlica szkolna

 • Gabinet pielęgniarki

 • Gabinet pedagoga

 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły

Szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną:

 • Dysponujemy pracownią komputerową przeznaczoną dla uczniów II etapu edukacyjnego oraz mobilną pracownią komputerową dla uczniów klas I-III.

 • Na terenie placówki działa bezprzewodowa sieć internetowa WiFi.

 • W bibliotece szkolnej znajdują się stacjonarne stanowiska komputerowe
  z dostępem do internetu

 • Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami: Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej: "Malowanie na ekranie", którego zasięg rozszerzyliśmy o kraje europejskie.

 • W roku 2010 strona internetowa szkoły została uznana jako „Strona przyjazna młodzieży”

 • W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy program „Aktywna Tablica”, którego celem było podniesienie efektów kształcenia przedmiotów ścisłych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny.

 • Zrealizowaliśmy cztery projekty edukacyjne projekty szkolne w ramach europejskiego programu Comenius i Comenius - Socrates: „Wiedza dziecięca nie zna granic”, „Myślące dzieci”, „Żyjąc legendami. Czytanie, pisanie i dzielenie się literaturą europejską” oraz „W pracowni europejskich mistrzów” we współpracy z wieloma szkołami z Europy. Współpracowaliśmy ze szkołami w Anglii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Szkocji, Turcji i we Włoszech.

 • W ramach projektu edukacyjnego w programie eTwinning współpracowaliśmy ze szkołami m. in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy. Udział w projekcie odbywał się poprzez platformę internetową dla nauczycieli pozwalającą na nawiązanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

 • W roku szklonym 2016/2017 i 2017/2018 realizowaliśmy projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła otrzymała na realizację działań w projekcie dofinansowanie w kwocie 144 484, 79 zł. Celem projektu była poprawa jakości nauczania i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wprowadzali elementy języka angielskiego na zajęciach z nauczanego przez siebie przedmiotu, co dało uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości. Posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych wzmocniło ich poczucie własnej wartości oraz zmotywowało do dalszej nauki. W ramach realizacji projektu szesnastu nauczycieli brało udział w zagranicznych szkoleniach językowych i językowo – metodycznych w Wielkiej Brytanii, na Malcie i na Cyprze. Dwa z nich to dwutygodniowe kursy językowe „Intensywny kurs języka angielskiego” oraz „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli”. Kolejne to szkolenia językowo - metodyczne „CLIL – technologia i narzędzia informacyjne dla nauczycieli pracujących z CLIL”, „Nauczanie języka angielskiego – motywowanie uczniów i przygotowanie do CLIL” oraz „Kreatywna metodyka”. Swoją znajomość języka angielskiego nauczyciele podnosili także przez cały rok szkolny w trakcie intensywnego kursu języka angielskiego zorganizowanego na terenie szkoły.

 • W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z trzema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres (Hiszpania), Istituto Comprensivo „C.D. Settani S.M.S.Manzoni” z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU "Sveti Nikola" w Stara Zagora (Bułgaria). Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu. Jego celem jest położenie nacisku na nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu i ułatwią uczniom ich własny rozwój. Uczestnicy projektu skupiają się m.in. na rozwijaniu nauczania zintegrowanego, dostosowanego do różnych stylów nauczania, zainteresowań uczniów oraz zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

Na co kładziemy nacisk:

 • Edukacja informatyczna: Zajęciami komputerowymi objęliśmy uczniów od początku edukacji szkolnej.

 • Edukacja językowa: Zajęcia z języka angielskiego odbywają w klasach I-VIII.

 • Edukacja czytelnicza: szkołą posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną, która w roku szkolnym 2017/18 powiększyła znacznie swój księgozbiór dzięki uczestnictwu szkoły w Narodowym Programie Czytelnictwa. Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne. Szkoła przystąpiła także do realizacji projektu „ReadOn” Wydawnictwa Oxford zachęcającego do czytania w języku angielskim.

 • Edukacja kulturalna: Posiadamy stały kontakt z ośrodkami kultury w mieście (Teatr Dzieci Zagłębia, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Szkoła Muzyczna).

 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: Dbamy o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój dzieci; wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w sali gimnastycznej, dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych. Prężnie działa SKS. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.

 • Pomoc dydaktyczno-wychowawcza: Szkoła zrealizowała projekt „Będzińska szkoła równych szans”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dla uczniów klas I- III o charakterze wspierającym rozwój dziecka. W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt „Przyjazna szkoła równych szans” finansowany ze środków UE. Wsparciem objęliśmy 185 uczniów naszej szkoły. Podjęte działania służyły polepszeniu mocnych i eliminacji słabszych stron procesu kształcenia i wychowania, redukcji dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych, minimalizacji niepowodzeń szkolnych. W latach 2017-2019 w szkole realizowany był projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 879 232,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Realizowane były zajęcia wyrównawcze i rozwojowe z matematyki, języków obcych i informatyki oraz przyrody. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy realizację projektu „Będzin:  Kiedyś i dziś”. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego program operacyjny wiedza edukacja rozwój, oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

 • 20 czerwca 2017r. w naszej szkole została otwarta Zielona Pracownia "Muszelka". Otwarcie nowoczesnej ekopracowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego Będzin. Nowoczesna pracownia ekologiczna służyć będzie uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Jesteśmy pewni, że dzięki tak nowoczesnej pracowni praca nauczycieli będzie przynosiła jeszcze większe efekty a uczniowie chętnie będą rozwijali zainteresowania ekologiczne.

 • W naszej placówce odbywa się również miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz egzamin na kartę rowerową dla uczniów z będzińskich placówek oświatowych.

 • Jesteśmy pomysłodawcą konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej’ o zasięgu ponad diecezjalnym.

 • W roku szklonym 2011/2012 szkoła uzyskała tytuł „Szkoły odkrywców talentów”.

 • Posiadamy również tytuły: „Szkoły uczącej się”, „Szkoły z klasą”, „Nauczyciela z klasą”, „Ucznia z klasą” oraz „Szkoły bez przemocy”.

 • W roku 2014/2015 szkoła uzyskała certyfikat „Przyjazna i bezpieczna świetlica szkolna”.

 • W roku 2016 placówka została wyróżniona za najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych w plebiscycie .” Szkoła Przyjazna uczniom”.

 • W roku 2017 szkoła otrzymała certyfikaty: „Dzieciaki Mleczaki”, „Śniadanie daje moc”.

 

Co nas wyróżnia


Realizujemy program autorski: „Lubię pływać”. Wiele naszych działań wyróżnia placówkę nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki współpracy z władzami miasta i mediami o wielu naszych poczynaniach można dowiedzieć się w środkach masowego przekazu. Taki wydźwięk mają organizowane od lat Dni Europejskie czy Dzień Języków Obcych, które powiązane są często z wizytami gości ze szkół partnerskich; konkursy: grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie” i form przestrzennych „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. Szkoła współpracuje z organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Podejmuje różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami. Efektem tych poczynań była realizacja programów: „Śladami przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” oraz „Świat po drugiej stronie muru”. W roku szkolnym 2018/19 realizujemy program „Będzin dawniej i dziś” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Współpracujemy z Fundacją Jerzego Owsiaka organizując Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa włączając społeczność szkolną i pozaszkolną do uczestnictwa w akcji honorowego krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego. W roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Zagłębie” rozsławił nasze miasto poza granicami kraju. W maju 2016 r. wystąpił podczas festiwalu folklorystycznego „Forgórózsa” organizowanego w mieście Tatabanya na Węgrzech z repertuarem polskich pieśni i tańców ludowych. W maju 2017 roku gościliśmy w naszej szkole zespół folklorystyczny z Tatabányi, węgierskiego miasta partnerskiego Będzina. Zespół wraz ze społecznością szkolną, oficjalnymi delegacjami miast partnerskich oraz radnymi i przedstawicielami UM uczestniczył w festynie szkolnym „Poznaj Europę”. W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikował się do finału 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Kolejnym sukcesem zespołu był udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą kolędę i pastorałkę organizowanym przez radio RMF FM. Zespół zajął II m. w Polsce.


Zajęcia pozalekcyjne

 • SKS - dziewczęta i chłopcy kl. IV, V, VI, VII i VIII

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Koło teatralne

 • Zespół pieśni i tańca ”Małe Zagłębie”

 • Kolo czytelnicze

 • Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 • Zajęcia umuzykalniające

 • Koło dziennikarskie

Dla szczególnie zdolnych

Zachęcamy uczniów zdolnych do rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie wykonują dodatkowe zadania korzystając z rozmaitych źródeł wiedzy, wykorzystując literaturę zgromadzoną w bibliotece szkolnej i wiedzę online. Szkoła proponuje duży wybór zajęć pozalekcyjnych a świetlica szkolna organizuje warsztaty teatralne i plastyczne. Prężnie działają koła zainteresowań.

Oferta dla uczniów z trudnościami

W klasach I – III podczas godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wychowawcy klas starają się wyrównać start wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zwiększona liczba godzin kształcenia zintegrowanego umożliwia indywidualizację w procesie nauczania. W klasie IV-VIII uczniowie korzystają z dodatkowej godziny matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Działa pomoc koleżeńska w niektórych zespołach klasowych.


Jak uczymy języków

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się po dwie godziny w tygodniu w klasach I, II i III. W klasach młodszych nauka języka odbywa się w formie zabawowej i uczestniczą w nich całe klasy. Dla uczniów starszych (3 godziny tygodniowo) w niektórych klasach lekcje języka odbywają się z podziałem na grupy. Nauczyciele pracują metodami aktywnymi.

Zajęcia profilaktyczne


W szkole organizujemy Dzień bez Przemocy, Tydzień Życzliwości oraz Dzień Profilaktyki (popularyzacja zdrowego stylu życia; realizacja tematów dotyczących: wszawicy, cyberprzemocy, uzależnień od dopalaczy i narkotyków, nikotyny, alkoholu internetu, telefonu komórkowego). W roku 2019/2020 zaplanowano działania: „Profilaktyka Czerniaka”, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród uczniów klas I.
W szkole prowadzone są 2 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
(klasy I-III oraz IV-VIII).

Uczniowie klas I - VIIII objęci są zajęciami z profilaktyki uzależnień. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego w ramach realizacji programów „Zanim spróbujesz”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z ludźmi”, „Cukierki” oraz elementy z programu „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Wychowawcy klas w ramach zajęć z wychowawcą realizują szkolny program profilaktyczno - wychowawczy. W placówce odbywają się cykliczne prelekcje z zakresu profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
W ramach potrzeb organizowane są pogadanki z pracownikami służby zdrowia, Referatu ds. Przestępczości Nieletnich i kuratorów społecznych. Organizujemy warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień we współpracy z Centrum Profilaktyki w Wieliczce.

Imprezy, wydarzenia

Od lat organizowane są festyny szkolne. Wielkim wydarzeniem, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta, jest pasowanie pierwszoklasistów. Tradycją stało się organizowanie Dnia otwartego dla przedszkolaków, jak również uczestnictwo szkoły w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Obchodzimy również święta patriotyczne, takie jak: Dzień Patrona – Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucji Trzeciego Maja, itp. Organizujemy Dzień Języka Ojczystego, Konkurs o tematyce bezpieczeństwa oraz Konkurs Europejski. Szkoła włączyła się również do akcji „Szklanka mleka dla uczniów” i „Owoce w szkole”. Od kilku lat organizujemy egzamin na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół podstawowych, a od roku 2014/2015 miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Corocznie od roku 2007 uczniowie naszej szkoły organizują na oddziale opieki paliatywnej Szpitala w Będzinie spotkanie Jasełkowe dla pacjentów i personelu szpitala.


Zawody sportowe


Szkoła organizuje zawody sportowe m.in.: gry i zabawy, turnieje ringo, mini siatkówki, dwóch ogni. Turnieje odbywają się podczas np. festynów szkolnych. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie jak i ich rodzice. W szkole organizowane są także międzyszkolne zawody mini koszykówki i mini siatkówki na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym.


Organizacje w szkole


W szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany spośród uczniów klas IV - VIII oraz Rada Młodszych reprezentująca klasy I - III. Obie te organizacje ściśle ze sobą współpracują.


Wycieczki

Uczniowie z wszystkich klas oprócz wyjść do kina, teatru, muzeum i na koncerty, wycieczek przedmiotowych po najbliższej okolicy, wyjeżdżają także na dłuższe wycieczki rekreacyjne. Trasa i program wycieczek zaplanowane przez wychowawcę, dostosowane są do wieku i oczekiwań uczestników. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie poznają piękne zakątki Polski, wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy oraz integracyjny. Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski.

Obozy wakacyjne


Szkoła każdego roku organizuje dla uczniów klas trzecich dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze. Pośredniczymy także w organizacji wyjazdów na obozy dla dzieci z rodzin z problemami finansowymi i oraz rodzin dysfunkcyjnych. Wyjazdy te są finansowane przez Urząd Miejski.


Współpraca z innymi szkołami


Sąsiedztwo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia procentuje wspólnymi przedsięwzięciami, jak organizowane koncerty muzyczne z udziałem uczniów naszej szkoły.

Od roku 2018/2019 szkoła współpracuje z II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie, uczestnicząc w zajęciach otwartych skierowanych do uczniów klas VIII oraz ze SOSW w Będzinie włączając się w organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Podjęliśmy również owocną współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej.


Współpraca z innymi instytucjami


Szkoła bardzo ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi w mieście. Należą do nich Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Domy Kultury. Przedstawiciele policji, straży miejskiej przeprowadzają pogadanki dla uczniów, a strażacy organizują pokazy sprzętu gaśniczego. Wiele problemów wychowawczych rozwiązywanych jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem. Szkoła współpracuje z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Stołówka

W szkole działa stołówka. Do tego celu wydzielona jest część szkolnej świetlicy. Od godz. 11.25 podczas przerw międzylekcyjnych wydawane są dwudaniowe obiady. Posiłki zwykle spożywa około 145 uczniów.


Świetlica

Świetlica jest czynna od 7.00 do 16.30. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy potrzebujący uczniowie pod fachową opieką wychowawców świetlicy. Świetlica oferuje zajęcia zgodne z harmonogramem, a wśród nich: praca z dzieckiem mającym trudności w nauce i dzieckiem zdolnym, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne, quizy, zagadki logiczne, itp. Dla zainteresowanych uczniów wychowawcy proponują również zajęcia teatralne. Działania wychowawcze skierowane są na minimalizowanie agresywnych zachowań. W szkole działa oddział świetlicy utworzony dla pierwszoklasistów, w którym zajęcia dostosowane są do zainteresowań i możliwości najmłodszych.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 8.00 do 15.00. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i pielęgniarki szkolnej.

Osiągnięcia i formy aktywności w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

1.

Konkursy, przeglądy międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. 2 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „KANGUR,

 

b) udział i zakwalifikowanie się do finału Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Zagłębie”.

 

2.

Konkursy i przeglądy ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. 7 wyróżnień w XIX Ogólnopolskim konkursie Języka Angielskiego „English ACE”.

3.

Konkursy przedmiotowe

organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 1. nazwiska laureatów,

 2. nazwiska finalistów,

 3. liczba uczestników II etapu konkursu przedmiotowego

 

 

 

------------------------------------------------------------------

4.

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. III miejsce w kategorii kl. IV-VI, część literacka
  w XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

5.

Konkursy i przeglądy rejonowe

(o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. wyróżnienie w kategorii: kartka bożonarodzeniowa, część plastyczna w XI Konkursie Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Kolęda i kartka bożonarodzeniowa”,

 2. wyróżnienie w XVI Diecezjalnym Konkursie Piosenki Maryjnej „Pieśnią sławimy”,

 3. II miejsce i 2 wyróżnienia w Zagłębiowskim Konkursie „Dźwiękomalowanie”.

6.

Konkursy i przeglądy powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. II i III miejsca w kategorii klas IV-VIII
  w ponaddiecezjalnym konkursie „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”,

 2. III miejsce w konkursie Kartka Wielkanocna pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego,

 3. wyróżnienie w I Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej,

 1. III miejsce w X edycji konkursu literacko-artystycznego „Wypłyń na głębie”- kategoria recytacja.

7.

Konkursy i przeglądy miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1. II miejsce w konkursie BRD w kategorii klas IV-VI oraz II miejsce w kategorii klas VII-VIII,

 1. III miejsce w przeglądzie teatralnym „Szkolne Spotkania z Melpomeną”, nagroda indywidualna dla najlepszego aktora,

 1. I miejsce i wyróżnienie w Regionalnym Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”,

 1. III miejsce i wyróżnienie w konkursie „Twórca
  i jego dzieło” w odsłonie poezji niepodległościowej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego,

 1. II miejsce w Miejskim Przeglądzie Małych Form Scenicznych dla szkolnego teatru za spektakl autorski „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas ”- 2 nagrody aktorskie dla uczennic z klasy I,

 1. II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym muzyką i piosenkami
  o tematyce zimowej „Bezpieczne zabawy zimowe”,

 1. udział w Kampanii Rowerowy Maj .

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych i wychowawczych oraz o wynikach pracy szkoły

8.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

 1. organizacja konkursów: ,,Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”, Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”;

 1. organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół;

 1. organizacja miejskiego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

 1. zajęcia otwarte dla dzieci i ich rodziców
  z Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 9 w Będzinie;

 1. nawiązanie współpracy z SOSW Szkołą Podstawową nr 7 w Będzinie - obchody Dnia Autyzmu, udział uczniów klasy VI w „niebieskim korowodzie”.

9.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę dla własnych uczniów i środowiska

 • kampanie społeczne: „Zachowaj trzeźwy umysł”; „Postaw na rodzinę”; „Przemoc boli”; „Cyberprzemoc”,

 • organizacja szkolnych konkursów: konkurs języka angielskiego dla kl. IV „Mówię, wiem, rozumiem”, konkurs matematyczny „Matematyczne łamigłówki”, konkurs plastyczny „Anioły są wśród nas”,

 • udział w akcjach charytatywnych: „Świąteczne kartki dobroczynne”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Nakrętka dla Olinka”, „Pomóż zwierzętom przetrwać w schronisku” - Szkolne Koło Dogomaniacy, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy współpracy
  z regionalnym Centrum Krwiodawstwa
  i Krwiolecznictwa w Katowicach,

 • organizacja imprez i uroczystości: m.in. Dzień Chłopaka, Pasowanie na ucznia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi,

 • udział w europejskich programach edukacyjnych:

- organizacja Dnia Języków Obcych w ramach programu „Erasmus+”,

- konkurs wiedzy na temat projektu: „ Mówię, wiem, rozumiem”,

f) organizacja wewnątrzszkolnych konkursów dla uczniów z klas I-III: „Jestem ilustratorem książek”, „Każdy ma swojego anioła”, Kartka wielkanocna”, „Konkurs ortograficzny”, „Konkurs recytatorski”, „Wierszyki łamiące języki” - dla dzieci z problemami logopedycznymi, „Konkurs szybkiego czytania”.

10.

Realizowane w danym roku szkolnym innowacje i programy autorskie

Tuputan – program autorski dla edukacji wczesnoszkolnej

11.

Udział i realizacja programów europejskich, ogólnopolskich i innych

 1. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

 1. Projekt w programie Erasmus +„Dzieląc się
  i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości”,

 1. Projektu: ”Będzińskie szkoły górą – różne możliwości, te same szanse”,

 1. Kampania „Rowerowy Maj”,

 1. „Narodowy Program Czytelnictwa”.

12.

Aktywna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Fundacja Ekologiczna Arka, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Centrum Działań Profilaktyki (Wieliczka), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

13.

Certyfikaty, tytuły uzyskane przez szkołę w danym roku szkolnym

Certyfikat „Dzieciaki Mleczaki” i „Śniadanie Daje Moc”.

19.

Dziennik elektroniczny

W roku szkolnym 2018/2019 w fazie testu.

 

Sport i rekreacja w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

(zdobycie I-III miejsca lub innego znaczącego miejsca w rywalizacji sportowej)

1.

Zawody międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 

------------------------------------------------------------------

2.

Zawody ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

------------------------------------------------------------------

3

Zawody wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

------------------------------------------------------------------

4.

Zawody rejonowe (o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

- III m. w minikoszykówce dziewcząt

5.

Zawody powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

- II m. minikoszykówce dziewcząt

- III m. w mini piłce nożnej chłopców

6.

Zawody miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

- III m. w minikoszykówce chłopców

- II m. w minikoszykówce dziewcząt

- III m. mini piłce ręcznej dziewcząt

- I m. w mini piłce nożnej chłopców

- II m. w turnieju BRD

- IV m. w turnieju BRD

- IV m. w piłce nożnej dziewcząt

- IV m. w piłce nożnej chłopców

- IV m. w siatkówce dziewcząt

- III m. w tenisie stołowym chłopców

- III m. w piłce ręcznej dziewcząt

- III m. w koszykówce dziewcząt

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych

7.

Przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

- Miejski Turniej BRD

 

8.

Najciekawsze przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę dla własnych uczniów

- turniej międzyklasowy mini piłki nożnej chłopców

 

9.

Realizowane w danym roku szkolnym dodatkowe zajęcia sportowe (klasy sportowe, rozszerzone zajęcia sportowe, rekreacyjne w jakim wymiarze godzin, itp.)

- zajęcia SKS z minikoszykówki, mini piłki ręcznej, piłki nożnej oraz mini siatkówki

- dodatkowe projekty sportowe

 

10.

Przedsięwzięcia szkoły popularyzujące turystykę

(m.in. rajdy, wycieczki górskie itp.)

------------------------------------------------------------------

11.

Udział szkoły

w przedsięwzięciach zewnętrznych dotyczących upowszechniania sportu

i rekreacji

- organizowanie egzaminu praktycznego na kartę rowerową dla będzińskich placówek oświatowych

- uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:02.07.2003 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.01.2020 12:46