Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Sportowa 2
NIP 625-14-33-478, Regon 000726352

 tel.

+48 32 267 45 82, +48 32 762 22 02

e-mail

 

sp10@sp10bedzin.pl

 Dyrektor  Dorota Sochocka
Zastępca Dyrektora  Ewa Wolniak

 

 • Liczba oddziałów: 19 (w tym 2 oddziały przygotowawcze)

 • Liczba nauczycieli: 50

 • Liczba uczniów: 394

Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 15

 • Pracownia komputerowa: 1

 • Pracownia przyrodnicza: 1

 • Sala gimnastyczna

 • Salka korekcyjna

 • Boisko

 • Biblioteka

 • Świetlica szkolna

 • Gabinet pielęgniarki

 • Gabinet pedagoga

 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły

Szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną:

 • Dysponujemy pracownią komputerową przeznaczoną dla uczniów II etapu edukacyjnego oraz dwoma mobilnymi pracowniami komputerowymi dla uczniów klas 1-3.

 • Na terenie placówki działa bezprzewodowa sieć internetowa WiFi.

 • W bibliotece szkolnej znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu - 2 laptopy.

 • Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami: Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej: "Malowanie na ekranie", którego zasięg rozszerzyliśmy o kraje europejskie.

 • W roku 2010 strona internetowa szkoły została uznana jako „Strona przyjazna młodzieży”, natomiast w 2020 r. została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy program „Aktywna Tablica”, którego celem było podniesienie efektów kształcenia przedmiotów ścisłych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny.

W roku szkolnym 2021/2022 zgłosiliśmy się do rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024 z myślą o uzyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Zrealizowaliśmy cztery projekty edukacyjne w ramach europejskiego programu Comenius i Comenius - Socrates: „Wiedza dziecięca nie zna granic”, „Myślące dzieci”, „Żyjąc legendami. Czytanie, pisanie i dzielenie się literaturą europejską” oraz „W pracowni europejskich mistrzów” we współpracy z wieloma szkołami z Europy. Współpracowaliśmy ze szkołami w Anglii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Szkocji, Turcji i we Włoszech.

 • W ramach projektu edukacyjnego eTwinning współpracowaliśmy ze szkołami m. in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy. Udział w projekcie odbywał się poprzez platformę internetową dla nauczycieli pozwalającą na nawiązanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

 • W roku szklonym 2016/2017 i 2017/2018 realizowaliśmy projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła otrzymała na realizację działań w projekcie dofinansowanie
  w kwocie 144 484, 79 zł. Celem projektu była poprawa jakości nauczania
  i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wprowadzali elementy języka angielskiego na zajęciach z nauczanego przez siebie przedmiotu, co dało uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości językowych. Posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych wzmocniło ich poczucie własnej wartości oraz zmotywowało do dalszej nauki. W ramach realizacji projektu szesnastu nauczycieli brało udział w zagranicznych szkoleniach językowych
  i językowo – metodycznych w Wielkiej Brytanii, na Malcie i na Cyprze. Dwa z nich to dwutygodniowe kursy językowe „Intensywny kurs języka angielskiego” oraz „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli”. Kolejne to szkolenia językowo - metodyczne „CLIL – technologia i narzędzia informacyjne dla nauczycieli pracujących z CLIL”,
  „Nauczanie języka angielskiego – motywowanie uczniów i przygotowanie do CLIL” oraz „Kreatywna metodyka”. Swoją znajomość języka angielskiego nauczyciele podnosili także przez cały rok szkolny w trakcie intensywnego kursu języka angielskiego zorganizowanego na terenie szkoły.

 • W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego
  w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z trzema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres (Hiszpania), Istituto Comprensivo „C.D. Settani S.M.S.Manzoni” z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU "Sveti Nikola" w Stara Zagora (Bułgaria). Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu. Jego celem było położenie nacisku na nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu i ułatwią uczniom ich własny rozwój. Uczestnicy projektu skupiają się m.in. na rozwijaniu nauczania zintegrowanego, dostosowanego do różnych stylów nauczania, zainteresowań uczniów oraz zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

 • Podejmujemy wiele akcji edukacyjno-wychowawczych o zasięgu europejskim. W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu! Temat przewodni kampanii – „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”. Celem akcji jest pokazanie m.in. negatywnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł transportu na środowisko, kształtowanie postaw pro-ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia oraz ukazanie pozytywnych stron płynących z korzystania z usług transportu miejskiego. Kampania dotyczy czterech głównych tematów: zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo i reagowanie na pandemię COVID-19.

 • Rokrocznie włączamy się do obchodów m.in. Dnia Bezpiecznego Internetu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
  w
  celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. 

Na co kładziemy nacisk:

 • Edukacja informatyczna: Zajęciami komputerowymi objęliśmy uczniów od początku edukacji szkolnej.

 • Edukacja językowa: Zajęcia z języka angielskiego odbywają w klasach I-VIII.

 • Edukacja czytelnicza: szkołą posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną, która
  w roku szkolnym 2017/18 powiększyła znacznie swój księgozbiór dzięki uczestnictwu szkoły w Narodowym Programie Czytelnictwa. Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne. Szkoła przystąpiła także do realizacji projektu „ReadOn” Wydawnictwa Oxford zachęcającego do czytania w języku angielskim.

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy przystąpić do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program ten jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Chcielibyśmy otrzymać wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej zgodnie z preferencjami uczniów, rodziców i nauczycieli, zakup wyposażenia - sprzętu komputerowego i oprogramowania na realizację działań promujących czytelnictwo.

 • Edukacja kulturalna: Posiadamy stały kontakt z ośrodkami kultury w mieście (Teatr Dzieci Zagłębia, Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Szkoła Muzyczna).

 • W roku szkolnym 2020/2021 w czasie wakacji we współpracy z Urzędem Miasta oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Będzinie na terenie szkoły odbyły się dla uczniów będzińskich szkół podstawowych półkolonie. Dzieci w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień mogły miło spędzić czas pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: Dbamy o sprawność fizyczną
  i prawidłowy rozwój dzieci; wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w sali gimnastycznej, dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych. Prężnie działa SKS. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.

 • Pomoc dydaktyczno-wychowawcza: Szkoła zrealizowała projekt „Będzińska szkoła równych szans”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dla uczniów klas 1 - 3
  o charakterze wspierającym rozwój dziecka. W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt „Przyjazna szkoła równych szans” finansowany ze środków UE. Wsparciem objęliśmy 185 uczniów naszej szkoły. Podjęte działania służyły polepszeniu mocnych
  i eliminacji słabszych stron procesu kształcenia i wychowania, redukcji dysproporcji
  w osiągnieciach edukacyjnych, minimalizacji niepowodzeń szkolnych.

W latach 2017-2019 w szkole realizowany był projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowania w wysokości 1 879 232,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację
i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne
i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Realizowane były zajęcia wyrównawcze i rozwijające umiejętności z matematyki, języków obcych
i informatyki oraz przyrody.

 • W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Będzin:  Kiedyś i dziś”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

 • W roku szkolnym 2020/2021 włączyliśmy się w ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej: „BohaterON – włącz historię!”, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt wzmocnił poczucie tożsamości narodowej oraz pobudził wrażliwość społeczną.

 • W IV 2021 r. szkoła wzięła udział w Akcja Żonkile związanej z rocznicą powstania w getcie warszawskim oraz bohaterem i ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej Markiem Edelmanem.

 • 20 czerwca 2017 r. w naszej szkole została otwarta Zielona Pracownia "Muszelka". Otwarcie nowoczesnej ekopracowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego Będzin. Nowoczesna pracownia ekologiczna służyć będzie uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Jesteśmy pewni, że dzięki tak nowoczesnej pracowni praca nauczycieli będzie przynosiła jeszcze większe efekty a uczniowie chętnie będą rozwijali zainteresowania ekologiczne.

 • W naszej placówce odbywa się również miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz egzamin na kartę rowerową dla uczniów z będzińskich placówek oświatowych.

 • Jesteśmy pomysłodawcą konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej’ o zasięgu ponad diecezjalnym.

 • W roku szklonym 2011/2012 szkoła uzyskała tytuł „Szkoły odkrywców talentów”.

 • Posiadamy również tytuły: „Szkoły uczącej się”, „Szkoły z klasą”, „Nauczyciela
  z klasą”, „Ucznia z klasą” oraz „Szkoły bez przemocy”.

 • W roku 2014/2015 szkoła uzyskała certyfikat „Przyjazna i bezpieczna świetlica szkolna”.

 • W roku 2016 placówka została wyróżniona za najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych w plebiscycie „Szkoła Przyjazna uczniom”.

 • W roku 2017 szkoła otrzymała certyfikaty: „Dzieciaki Mleczaki”, „Śniadanie daje moc”.

 • W roku szkolnym 2019/2020 otrzymaliśmy dyplom za udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

 • W styczniu 2020 r. szkoła otrzymała dyplom za udział w akcji „Razem na święta” – podjęcie działań charytatywnych i wsparcie osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

 • W roku 2020 szkoła otrzymała certyfikat za udział w ogólnopolskiej akcji profilaktyki czerniaka realizowanej we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 • W roku szkolnym 2020/2021 szkoła otrzymała certyfikat za udział w II edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki” oraz dyplom za udział w programie „Przygotujemy lepszy świat – Mała zmiana na talerzu to wielka zmiana dla Świata”.

 • W VI 2021 roku szkoła otrzymała certyfikat za udział w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

 

Co nas wyróżnia


Realizujemy program autorski: „Lubię pływać”. Bierzemy udział w innowacjach: „Tajemnice naszego zdrowia ukryte w roślinach, grzybach i glonach, czyli wpływ wybranych organizmów na zdrowie człowieka”, „Dziecięce odkrywanie świata”, „Help me understand the world around me – Pozwól mi zrozumieć świat, który mnie otacza” – elementy metody CLIL na zajęciach z wychowawcą.

Wiele naszych działań wyróżnia placówkę nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki współpracy z władzami miasta i mediami o wielu naszych poczynaniach można dowiedzieć się w środkach masowego przekazu. Taki wydźwięk mają organizowane od lat Dni Europejskie czy Dzień Języków Obcych, które powiązane są często z wizytami gości ze szkół partnerskich; konkursy: grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie” i form przestrzennych „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. Szkoła współpracuje z organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Podejmuje różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami. Efektem tych poczynań była realizacja programów: „Śladami przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” oraz „Świat po drugiej stronie muru”. W roku szkolnym 2018/19 realizowaliśmy program „Będzin dawniej i dziś” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Współpracujemy z Fundacją Jerzego Owsiaka organizując Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa włączając społeczność szkolną i pozaszkolną do uczestnictwa w akcji honorowego krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego. W roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Zagłębie” rozsławił nasze miasto poza granicami kraju. W maju 2016 r. wystąpił podczas festiwalu folklorystycznego „Forgórózsa” organizowanego w mieście Tatabanya na Węgrzech z repertuarem polskich pieśni i tańców ludowych. W maju 2017 roku gościliśmy w naszej szkole zespół folklorystyczny z Tatabányi, węgierskiego miasta partnerskiego Będzina. Zespół wraz ze społecznością szkolną, oficjalnymi delegacjami miast partnerskich oraz radnymi i przedstawicielami UM uczestniczył w festynie szkolnym „Poznaj Europę”. W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikował się do finału 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Kolejnym sukcesem zespołu był udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą kolędę
i pastorałkę organizowanym przez radio RMF FM. Zespół zajął II m. w Polsce.

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych: „Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?”, Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa ze sztuką”, Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja, „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”, „Bezpieczny Świetliczak”, „Magiczna Moc Bajek”.


Zajęcia pozalekcyjne

 • Szkolny Klub Sportowy kl. 4-8

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Koło teatralne

 • Koło recytatorskie kl.4-8

 • Koło informatyczne kl. 1-3

 • Koło przyrodnicze kl. 4-8

 • Koło historyczne kl. 4-8

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 • Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • Dodatkowa nauka - język polski dla cudzoziemców kl. 1-3

 • Dodatkowa nauka - język polski dla cudzoziemców kl. 4-8

W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne rekreacyjno-sportowe w 3 grupach wiekowych: klasy II-III, IV-V i VI-VIII oraz 2 grupy socjoterapeutyczne: I i II etap edukacyjny.

W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego wzięli udział w programie WF z AWF. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w I etapie projektu zdobyli certyfikat uprawniający ich do udziału w Sport Klubie, czyli II etapu programu „WF z AWF”. W związku z tym,
w szkole od września 2021 roku realizowane są dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Uruchomiono również zajęcia wspomagające dla uczniów kl. 4-8 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dla szczególnie zdolnych

Zachęcamy uczniów zdolnych do rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, konkursów wiedzy, artystycznych. Uczniowie wykonują dodatkowe zadania korzystając z rozmaitych źródeł wiedzy, wykorzystując literaturę zgromadzoną w bibliotece szkolnej i wiedzę online.

Szkoła proponuje duży wybór zajęć pozalekcyjnych a świetlica szkolna organizuje warsztaty teatralne i plastyczne. Prężnie działają koła zainteresowań.

 

Oferta dla uczniów z trudnościami

W klasach 1-3 podczas godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wychowawcy klas starają się wyrównać start wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zwiększona liczba godzin kształcenia zintegrowanego umożliwia indywidualizację w procesie nauczania. W klasie 4-8 uczniowie korzystają z dodatkowej godziny matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Działa pomoc koleżeńska w niektórych zespołach klasowych.

Jak uczymy języków

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się po 2 godziny w tygodniu w klasach 1-3.
W klasach młodszych nauka języka odbywa się w formie zabawowej. Dla uczniów starszych po 3 godziny tygodniowo. Nauczyciele pracują metodami aktywnymi.

Zajęcia profilaktyczne

W szkole organizujemy Dzień bez Przemocy, Tydzień Życzliwości oraz Dzień Profilaktyki
(popularyzacja zdrowego stylu życia; realizacja tematów dotyczących: wszawicy, cyberprzemocy, uzależnień od dopalaczy i narkotyków, nikotyny, alkoholu, Internetu, telefonu komórkowego). W roku 2019/2020 zaplanowano działania: „Profilaktyka Czerniaka”, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród uczniów klas I.

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację ww. akcji. Ma ona na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Uczniowie klas 1 - 8 objęci są zajęciami z profilaktyki uzależnień. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego w ramach realizacji programów „Zanim spróbujesz”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z ludźmi”, „Cukierki” oraz elementy z programu „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Wychowawcy klas w ramach zajęć z wychowawcą realizują szkolny program wychowawczo - profilaktyczny. W placówce odbywają się cykliczne prelekcje z zakresu profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
W ramach potrzeb organizowane są pogadanki z pracownikami służby zdrowia, Referatu
ds. Przestępczości Nieletnich i kuratorów społecznych. Organizujemy warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień we współpracy z Centrum Profilaktyki w Wieliczce.

Imprezy, wydarzenia


Od lat organizowane są festyny szkolne. Wielkim wydarzeniem, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta, jest pasowanie pierwszoklasistów. Tradycją stało się organizowanie Dnia otwartego dla przedszkolaków, jak również uczestnictwo szkoły
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Obchodzimy również święta patriotyczne, takie jak: Dzień Patrona – Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucji Trzeciego Maja, itp. Organizujemy Dzień Języka Ojczystego, Konkurs o tematyce bezpieczeństwa oraz Konkurs Europejski. Szkoła włączyła się również do akcji „Szklanka mleka dla uczniów” i „Owoce w szkole”. Od kilku lat organizujemy egzamin na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół podstawowych, a od roku 2014/2015 miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Corocznie od roku 2007 uczniowie naszej szkoły organizują na oddziale opieki paliatywnej Szpitala w Będzinie spotkanie Jasełkowe dla pacjentów i personelu szpitala.

W roku szkolnym 2020/2021 podjęliśmy współpracę z nowo wyremontowanym Przedszkolem Miejskim nr 1 w Będzinie. Wspólnie realizujemy projekt edukacyjny „Kiedyś będę uczniem”. Nasze działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały ze względu na panującą sytuację pandemiczną w kraju zaplanowane z wykorzystaniem narzędzi TIK – lekcje on-line, prezentacja multimedialna, filmiki. W roku szkolnym 2021/2022 mamy nadzieje, iż sytuacja w kraju pozwoli na „edukacyjny spacer przedszkolaków”, który odbędzie się w naszej szkole.

Rozpoczęliśmy także realizację programu „PrzyGOTUJEMY lepszy świat” w klasach 1-3. Idea programu to pokazanie dzieciom, że ich codzienne nawyki żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. W ramach programu dzieci nie tylko zdobędą wiedzę, ale również praktyczne umiejętności – samodzielnie lub z rodzicami będą przygotowywać posiłki oparte na składnikach roślinnych.

Zawody sportowe

Szkoła organizuje zawody sportowe m.in.: gry i zabawy, turnieje ringo, mini siatkówki, dwóch ogni. Turnieje odbywają się podczas np. festynów szkolnych. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie jak i ich rodzice. W szkole organizowane są także międzyszkolne zawody mini koszykówki i mini siatkówki na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym.

Organizacje w szkole

W szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany spośród uczniów klas 4 - 8 oraz Rada Młodszych reprezentująca klasy 1 - 3. Obie te organizacje ściśle ze sobą współpracują.

Wycieczki

Uczniowie z wszystkich klas, oprócz wyjść do kina, teatru, muzeum i na koncerty, wycieczek przedmiotowych po najbliższej okolicy, wyjeżdżają także na dłuższe wycieczki rekreacyjne. Trasa i program wycieczek zaplanowane przez wychowawcę, dostosowane są do wieku
i oczekiwań uczestników. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie poznają piękne zakątki Polski, wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy oraz integracyjny. Wyjazdy dzieci
z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski w Będzinie.

Od roku 2020 ze względu na panujące warunki epidemiologiczne – zagrożenie koronawirusem- wyjścia, wyjazdy zostały ograniczone do minimum. W zależności od sytuacji mogą być zawieszone na czas pandemii.


 

Obozy wakacyjne

Szkoła każdego roku organizuje dla uczniów klas trzecich dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze. Pośredniczymy także w organizacji wyjazdów na obozy dla dzieci
z rodzin z problemami finansowymi i oraz rodzin dysfunkcyjnych. Wyjazdy te są finansowane przez Urząd Miejski w Będzinie.

Współpraca z innymi szkołami

Sąsiedztwo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia procentuje wspólnymi przedsięwzięciami, jak organizowane koncerty muzyczne z udziałem uczniów naszej szkoły.

Od roku 2018/2019 szkoła współpracuje z II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie, uczestnicząc w zajęciach otwartych skierowanych do uczniów klas 8 oraz ze SOSW w Będzinie włączając się w organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Podjęliśmy również owocną współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Dąbrowie Górniczej.

 

Współpraca z innymi instytucjami

Szkoła bardzo ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi w mieście. Należą do nich Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Miejskie Domy Kultury. Przedstawiciele policji, straży miejskiej przeprowadzają pogadanki dla uczniów, a strażacy organizują pokazy sprzętu gaśniczego. Wiele problemów wychowawczych rozwiązywanych jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem. Szkoła współpracuje z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Stołówka

W szkole działa stołówka. Do tego celu wydzielona jest część szkolnej świetlicy. Od godz. 11.00 wydawane są dwudaniowe obiady dla uczniów z klas 1-8. Klasy mają wyznaczone pory spożywania posiłków. Na stołówce/świetlicy stosuje się zasadę zachowania dystansu społecznego i przestrzega higienicznych warunków spożywania posiłków. Posiłki zwykle spożywa około 145 uczniów.

Świetlica

Świetlica jest czynna od 7.00 do 16.30. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy potrzebujący uczniowie pod fachową opieką wychowawców świetlicy. Świetlica oferuje zajęcia zgodne z harmonogramem, a wśród nich: praca z dzieckiem mającym trudności
w nauce i dzieckiem zdolnym, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne, quizy, zagadki logiczne, itp. Dla zainteresowanych uczniów wychowawcy proponują również zajęcia teatralne. Działania wychowawcze skierowane są na minimalizowanie agresywnych zachowań.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie według określonego na stronie internetowej szkoły harmonogramu. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i pielęgniarki szkolnej.

 

 

 

Osiągnięcia i formy aktywności w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

1.

Konkursy, przeglądy międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a)

- udział w Międzynarodowym Konkursie Matematyczny „Kangur” w formie online – udział 16 uczestników.

 

 

 

 

2.

Konkursy
i przeglądy ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1.  

- udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego dla Dzieci
i Młodzieży Online, Sulechów 2021 - 1 miejsce;

- udział w VI Ogólnopolskim E-festiwalu Tańca „E-DANCE” - 2 miejsce;

- udział w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Kołobrzeski Konkret Taneczny”, Kołobrzeg 2020 - 2 miejsce;

- udział w XIV Europejskich Dniach Tańca, Malbork 2021 - 2 miejsce;

- udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta Kościan, Kościan 2021 - 3 miejsce;

- udział w „Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Współczesnych Związanych z Wolnością” – udział 1 uczestnika;

- udział w Festiwalu Piosenki Polskiej „Zanim się pojawiłeś” – udział
5 uczestników;

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Malowanie
na Ekranie” – 2 wyróżnienia;

- udział w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Juniorów – udział 12 uczestników.

 

3.

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

sukcesy indywidualne

 

- udział w konkursie literackim: „Koronaświat – moje życie w czasie pandemii” – 2 laureatów;

- udział w Wojewódzkim Konkursie Historyczno – Plastycznym „Sukienka dla Maryi i jej Syna” – 1 i 2 miejsce.

4.

Konkursy i przeglądy rejonowe

(o zasięgu regionalnym):

sukcesy indywidualne

- XIX Konkurs „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”

- Diecezjalny konkurs plastyczny „Obrazy z życie św. Józefa” – wyróżnienie.

 

5.

Konkursy i przeglądy powiatowe:

sukcesy indywidualne

- XI Powiatowy Obcojęzyczny Konkurs Literacki zorganizowany przez
II Liceum Ogólnokształcące w Będzinie – 3 miejsce.

 

6.

Konkursy i przeglądy miejskie:

sukcesy indywidualne

- Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej „Around Music” – 1 uczestnik;

- Konkurs fotograficzny „Przyroda Będzina w Obiektywie” w kategorii: rośliny - 1 i 3 miejsce;

krajobraz - 2 miejsce;

zwierzęta - 1 miejsce;

- Miejski Konkurs „Oszczędzaj wodę” - 3 miejsce;

- Miejski Konkurs fotograficzny „Zwiastuny wiosny w obiektywie” - wyróżnienie.

- Festiwal Piosenki Polskiej „Zanim się pojawiłeś”- wyróżnienie;

- Festiwal Piosenki Polskiej „Złoty mikrofon” - 2 miejsce;

- Miejski Konkurs Recytatorski „Mały OKR”: 3 miejsce oraz wyróżnienie
w kategorii klas 1 – 3;

- Międzyszkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną: „Zwyczaje i tradycje wielkanocne” – 2 miejsce i wyróżnienie.

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych
i wychowawczych oraz o wynikach pracy szkoły

7.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

 

 1. organizacja konkursów: ,,Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”, Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”- wersja on-line;

 2. realizacja ogólnopolskiego projektu „Polski złoty ma sto lat”.

8.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę dla własnych uczniów i środowiska

 1. projekty szkolne: „Światowy Dzień Autyzmu”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Światowy Dzień Zdrowia”, „Światowy Dzień Książki”, „Święto Polskiej Muzyki i Plastyki (konkurs plastyczny „Piękno drzemiące w muzyce”);

 2. DENTOBUS – objęcie opieką dentystyczną przez NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41 – 303 przy ul. Kasprzaka 4;

 3. Zajęcia integracyjne po powrocie uczniów do szkoły po nauce zdalnej „Dobry początek na integrację”;

 4. Klub czytelnika” Cała Polska czyta dzieciom – program/projekt poznanie książek dla dzieci współczesnych autorów ze Złotej Listy książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta dzieciom” (budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych);

 5. realizacja ogólnopolskich projektów: „Polski złoty ma sto lat”, „Czytam
  z klasą - lekturki spod chmurki”, Akcja „Żonkile” organizowana przez Muzeum Polin w Warszawie, BohaterON;

 6. kampanie społeczne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Smart to znaczy mądrze”, „Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich”, „Depresja?”, „Czerniak – znamię, znam je”.

 7. organizacja szkolnych konkursów: ,,Portret ulubionej naszej Pani, naszego Pana”;

e) udział w akcjach charytatywnych: „Świąteczne stroiki dobroczynne”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Nakrętka dla Oliwii”, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

f) organizacja imprez i uroczystości: m.in. Pasowanie na ucznia;

g) organizacja wewnątrzszkolnych konkursów dla uczniów z klas 1-8:

- konkurs ekologiczny „7 rzeczy, które możemy zrobić dla Ziemi” –
1 miejsce, 2 miejsce;

- szkolny konkurs „Ekoprojekt” – 1 miejsce;

- szkolny konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka” – wyróżnienie;

- szkolny konkurs plastyczny „Piękno drzemiące w muzyce”;

- pomysł na logo na kartkę z okazji Dnia Praw Zwierząt;

- konkurs „Prezent dla mojej rodziny”;

- konkurs na list lub obrazek z wymarzonym prezentem od Mikołaja.

h) akcja ekologiczna „Daj mi żyć!”;

i) szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego „Mały OKR”;

k) realizacja projektów edukacyjnych w świetlicy szkolnej:

- „Duży czyta małemu”;

- „Bezpieczny w domu, szkole, na drodze”;

- „Savoir vivre, czyli kultura na co dzień”.

9.

Realizowane w danym roku szkolnym innowacje i programy autorskie

Udział w innowacji pedagogicznej: „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”;

- „Tuputan” – program autorski dla edukacji wczesnoszkolnej;

- „Lubię pływać”- autorski program pozalekcyjnych zajęć SKS z pływania.

10.

Udział i realizacja programów europejskich, ogólnopolskich i innych

 1. Projekt „Przygotujmy lepszy świat”, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych.

 2. Projekt „Rowerowy maj” – kampania promująca zdrowy tryb życia
  i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.

 3. Projekt edukacyjny: „Czyściochowa akademia”.

 4. Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III „Czytam z klasą”.

 5. Udział w kampanii „Dzień Ziemi”.

 6. Udział w projekcie „Jak sobie radzić z samotnością?”.

 7. Udział w projekcie „Nowe technologie. Jak zmieniają świat?” organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci”.

 8. Udział w projekcie „Kodowanie na dywanie” – uczymy dzieci programować.

 9. Udział w projekcie międzynarodowym „E-Twinning: „World War II in my hometown” i „Easter Wishes Online”.

11.

Aktywna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Związek Harcerstwa Polskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie, PMDK w Będzinie, Schronisko dla zwierząt w Sosnowcu, Róża Wiatrów Ratownictwo Turystyka Szkolenia Baranowski i Pawlik, OSP Laliki, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, współpraca z hospicjum Panaceum Dąbrowa Górnicza

12.

Certyfikaty, tytuły uzyskane przez szkołę w danym roku szkolnym

 

XV Ogólnopolski Program Edukacji „Trzymaj formę”.

13.

Realizacja zadań statutowych

w okresie pandemii, przykłady dobrej praktyki, wykorzystywane

i dominujące formy realizacji przez szkołę zdalnej edukacji

- praca w chmurze - przechowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą: Dysk Google, OneDrive. Baza pomocy dydaktycznych w formie on-line jest dostępna po zalogowaniu dla wszystkich użytkowników platformy. Uczniowie pod domeną szkoły posiadają własne adresy e-mail służące do wirtualnej pracy. Na dysku publikuje się m.in. utworzone testy, zadania domowe, kartkówki, prezentacje multimedialne itp. Interaktywne lekcje udostępnione przez nauczycieli poprzez dysk wspomagają proces nauczania uczniów, którzy w czasie rzeczywistym. Narzędzia stanowią doskonały sposób powtórzenia materiału poprzez możliwość wielokrotnego odtwarzania. Z dysku wykorzystuje się narzędzie Google Classroom umożliwiające nauczycielom w szybki sposób tworzenie i organizowanie zadań dla uczniów, sprawne przekazywanie swoich uwag i łatwość komunikowania się z klasą. Uczniom Classroom pomaga zorganizować pracę wykonywać i oddawać gotowe zadania, kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami. Classroom współpracuje z Dokumentami i Dyskiem Google aplikacją Google Meet, Formularze Google oraz Gmailem, co pomaga nauczycielom tworzyć i zbierać zadania lub sprawdziany i kartkówki bez użycia papieru. Mogą oni szybko sprawdzać, kto skończył już pracę, a kto jeszcze nie, oraz bezpośrednio przekazywać uwagi w czasie rzeczywistym poszczególnym uczniom,

- platforma e-podręczniki- narzędzie informatyczne, na którym  są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne wykorzystywane prze nauczycieli w celu wsparcia procesu nauczania. Dodatkowo platforma daje możliwość śledzenia postępów w nauce wszystkich uczniów,

- Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna- materiały dla nauczycieli
i uczniów oraz rodziców służące do utrwalania wiedzy oraz wspierania
w przygotowaniach do egzaminów,

- witryny: Testportal, Learning Apps, Wordwall, Quizizz umożliwiające tworzenie edukacyjnych zadań domowych w formie: quizów wielokrotnego wyboru, znaczenia w tekście, wykreślanki słownych, krzyżówek, tekstu
z lukami, uzupełnienie tabeli, gier i zadań dla większej liczby graczy.

Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie jako prywatne lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych użytkowników. Jest to narzędzie wykorzystywane przez nauczycieli do tworzenia np. ciekawych prac domowych, testów. Uczniowie po otrzymaniu linka do pracy nie muszą zakładać kont, bezpośrednio maja możliwość rozwiązania zadania on-line, które zapisuje się w chmurze nauczyciela,

- Lektury.gov.pl - bezpłatny portal internetowy, na którym dostępna jest większość lektur szkolnych. Użytkownicy bez zakładania kont i logowania mogą korzystać z platformy.

 

Sport i rekreacja w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

(zdobycie I-III miejsca lub innego znaczącego miejsca w rywalizacji sportowej)

1.

Zawody powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

- III m - tenis stołowy chłopców;

- IV m - badminton dziewcząt i chłopców.

2.

Zawody miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

- IV m - koszykówka chłopców;

- VII m - tenis stołowy chłopców klas 4-6;

- I m - tenis stołowy chłopców klas 7-8;

- III m - tenis stołowy dziewcząt klas 4-6;

- IV m - tenis stołowy dziewcząt klas 7-8;

- II m - badminton chłopców klas 4-6;

- II m - badminton dziewcząt klas 4-6;

- III m - szachy dziewcząt i chłopców;

- IV m - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

i chłopców.

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych

1.

Realizowane w danym roku szkolnym dodatkowe zajęcia sportowe (klasy sportowe, rozszerzone zajęcia sportowe, rekreacyjne w jakim wymiarze godzin, itp.)

- zajęcia SKS z minikoszykówki, mini piłki ręcznej, piłki

nożnej oraz minisiatkówki, badmintona i tenisa

stołowego.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2022 13:09

Rejestr zmian dokumentu

17.05.2022 13:09 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.05.2022 12:58 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Dodano załącznik "StatutSP10Bedzin_21.03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Usunięto załącznik StatutSP 10 Będzin_21.03.2022.pdf
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:21 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "klauzulaRODO.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "StatutSP 10 Będzin_21.03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "SP10Będzin_Uchwała nr20_2021_2022.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik SP10 Będzin_uchwała nr 10-2020_2021
w sprawie statutu szkoły.pdf

(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10.pdf
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10

(Piotr Witelus)
01.12.2021 10:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.11.2021 20:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.11.2021 20:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.09.2021 08:44 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Dodano załącznik "SP10 Będzin_uchwała nr 10-2020_2021 w
sprawie statutu szkoły.pdf"

(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10.pdf"
(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:12 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:12 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:11 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:11 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.01.2020 12:46 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10"

(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10

(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
25.09.2019 07:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.12.2018 08:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2018 12:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2018 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2018 13:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2018 13:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.05.2018 12:54 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10"

(Michał Karoń)
19.03.2018 10:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Usunięto załącznik Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Usunięto załącznik Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Dodano załącznik "Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf"

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:31 Dodano załącznik "Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf"

(Michał Karoń)
13.11.2015 13:30 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 15:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:07 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
02.04.2014 12:06 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
02.04.2014 11:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
14.12.2012 13:25 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
25.10.2012 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
25.10.2012 13:03 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
25.10.2012 13:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.07.2012 10:54 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:51 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:48 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:42 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:28 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:23 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
08.09.2011 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 14:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 08:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Usunięto załącznik STATUT (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Dodano załącznik "STATUT" (Aleksandra Bartosz)
20.09.2010 09:25 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:24 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:22 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w
Będzinie"

(Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:17 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:31 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
17.04.2009 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.04.2009 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:27 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:26 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:03 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:02 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:11 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.09.2006 09:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2006 14:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 11:10 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 11:07 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)