Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Sportowa 2
NIP 625-14-33-478, Regon 000726352

 tel.

+48 32 267 45 82, +48 32 762 22 02

e-mail

 

sp10@sp10bedzin.pl

 Dyrektor  Dorota Sochocka
Zastępca Dyrektora  Ewa Wolniak

Inspektor ochrony

danych osobowych

Marcin Gruszka

e-mail; iod24h@data.pl

tel. 785465194

Klauzule informacyjne RODO

http://sp10bedzin.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

 • Liczba oddziałów: 19 (w tym 2 oddziały przygotowawcze)

 • Liczba nauczycieli: 53

 • Liczba uczniów: 388

Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 15

 • Pracownia komputerowa: 1

 • Pracownia przyrodnicza: 1

 • Sala gimnastyczna

 • Salka korekcyjna

 • Boisko

 • Biblioteka

 • Świetlica szkolna

 • Gabinet pielęgniarki

 • Gabinet pedagoga

 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły

Szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną:

 • Dysponujemy pracownią komputerową przeznaczoną dla uczniów II etapu edukacyjnego oraz dwoma mobilnymi pracowniami komputerowymi dla uczniów klas 1-3.

 • Na terenie placówki działa bezprzewodowa sieć internetowa WiFi.

 • W bibliotece szkolnej znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu - 2 laptopy.

 • Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami: Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej: "Malowanie na ekranie", którego zasięg rozszerzyliśmy o kraje europejskie.

 • W roku 2010 strona internetowa szkoły została uznana jako „Strona przyjazna młodzieży”, natomiast w 2020 r. została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy program „Aktywna Tablica”, którego celem było podniesienie efektów kształcenia przedmiotów ścisłych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny.

W roku szkolnym 2022 zgłosiliśmy się do rządowego programu Aktywna Tablica
z myślą o uzyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany i otrzymaliśmy środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu IT.

 • Zrealizowaliśmy cztery projekty edukacyjne w ramach europejskiego programu Comenius i Comenius - Socrates: „Wiedza dziecięca nie zna granic”, „Myślące dzieci”, „Żyjąc legendami. Czytanie, pisanie i dzielenie się literaturą europejską” oraz „W pracowni europejskich mistrzów” we współpracy z wieloma szkołami z Europy. Współpracowaliśmy ze szkołami w Anglii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Szkocji, Turcji i we Włoszech.

 • W ramach projektu edukacyjnego eTwinning współpracowaliśmy ze szkołami m. in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy. Udział w projekcie odbywał się poprzez platformę internetową dla nauczycieli pozwalającą na nawiązanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

 • W roku szklonym 2016/2017 i 2017/2018 realizowaliśmy projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła otrzymała na realizację działań w projekcie dofinansowanie
  w kwocie 144 484, 79 zł. Celem projektu była poprawa jakości nauczania
  i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wprowadzali elementy języka angielskiego na zajęciach z nauczanego przez siebie przedmiotu, co dało uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości językowych. Posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych wzmocniło ich poczucie własnej wartości oraz zmotywowało do dalszej nauki. W ramach realizacji projektu szesnastu nauczycieli brało udział w zagranicznych szkoleniach językowych
  i językowo – metodycznych w Wielkiej Brytanii, na Malcie i na Cyprze. Dwa z nich to dwutygodniowe kursy językowe „Intensywny kurs języka angielskiego” oraz „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli”. Kolejne to szkolenia językowo - metodyczne „CLIL – technologia i narzędzia informacyjne dla nauczycieli pracujących z CLIL”,
  „Nauczanie języka angielskiego – motywowanie uczniów i przygotowanie do CLIL” oraz „Kreatywna metodyka”. Swoją znajomość języka angielskiego nauczyciele podnosili także przez cały rok szkolny w trakcie intensywnego kursu języka angielskiego zorganizowanego na terenie szkoły.

 • W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego
  w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z trzema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres (Hiszpania), Istituto Comprensivo „C.D. Settani S.M.S.Manzoni” z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU "Sveti Nikola" w Stara Zagora (Bułgaria). Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu. Jego celem było położenie nacisku na nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu i ułatwią uczniom ich własny rozwój. Uczestnicy projektu skupiają się m.in. na rozwijaniu nauczania zintegrowanego, dostosowanego do różnych stylów nauczania, zainteresowań uczniów oraz zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

 • Podejmujemy wiele akcji edukacyjno-wychowawczych o zasięgu europejskim. W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu! Temat przewodni kampanii – „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”. Celem akcji jest pokazanie m.in. negatywnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł transportu na środowisko, kształtowanie postaw pro-ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia oraz ukazanie pozytywnych stron płynących z korzystania z usług transportu miejskiego. Kampania dotyczy czterech głównych tematów: zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo i reagowanie na pandemię COVID-19.

 • Rokrocznie włączamy się do obchodów m.in. Dnia Bezpiecznego Internetu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
  w
  celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. 

 • W styczniu 2022 r. nasza szkoła uzyskała Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (KA120-SCH) w programie Erasmus+, w ramach której realizuje projekt pt. ”Każdy z nas jest inny i ma odwagę być sobą - wszechstronne wspomaganie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością (wyjazdy na szkolenia zagraniczne) w ramach programu Erasmus oraz stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r., jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania w projekcie, przedłożony w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa będzie obejmował krótszy okres, wynoszący od dwóch do pięciu lat, i będzie okresowo aktualizowany.

Cele, które chce osiągnąć nasza szkoła poprzez realizację działań w ramach mobilności w Kluczowej Akcji 1 to: poznanie i wykorzystywanie w praktyce nowoczesnych metod pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zwłaszcza ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera i zapewnienie im możliwości osiągnięcia sukcesów edukacyjnych na miarę ich potrzeb i możliwości; wymienianie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków do pracy z dziećmi z dysfukcjami, m.in. uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; polepszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej; promowanie kompleksowego podejście do nauczania i uczenia się języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych; podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz poziomu jakości nauczania w naszej szkole na wszystkich etapach edukacyjnych z uwzględnieniem kompetencji językowych i metodycznych poprzez uczestnictwo w kursach międzynarodowych i podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.

Na co kładziemy nacisk:

 • Edukacja informatyczna: Zajęciami komputerowymi objęliśmy uczniów od początku edukacji szkolnej.

 • Edukacja językowa: Zajęcia z języka angielskiego odbywają w klasach I-VIII.

 • Edukacja czytelnicza: szkołą posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną, która
  w roku szkolnym 2017/18 powiększyła znacznie swój księgozbiór dzięki uczestnictwu szkoły w Narodowym Programie Czytelnictwa. Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne. Szkoła przystąpiła także do realizacji projektu „ReadOn” Wydawnictwa Oxford zachęcającego do czytania w języku angielskim.

W roku 2022 zamierzamy przystąpić do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program ten jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Chcielibyśmy otrzymać wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej zgodnie z preferencjami uczniów, rodziców i nauczycieli, zakup wyposażenia - sprzętu komputerowego i oprogramowania na realizację działań promujących czytelnictwo.

 • Edukacja kulturalna: Posiadamy stały kontakt z ośrodkami kultury w mieście (Teatr Dzieci Zagłębia, Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Szkoła Muzyczna).

 • W roku szkolnym: 2020/2021 oraz w 2021/2022 podczas wakacji we współpracy z Urzędem Miasta oraz Muzeum Zagłębia, Teatrem Dzieci Zagłębia, Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportowym oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Będzinie na terenie szkoły odbyły się dla uczniów będzińskich szkół podstawowych półkolonie. Dzieci w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień mogły miło spędzić czas pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, brały udział w różnego rodzaju warsztatach plastycznych, wykładach, festynach, grach terenowych, a także w zajęciach sportowych, profilaktycznych oraz zabawach integracyjnych i edukacyjnych.

 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: Dbamy o sprawność fizyczną
  i prawidłowy rozwój dzieci; wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w sali gimnastycznej, dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych. Prężnie działa SKS. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.

 • Pomoc dydaktyczno-wychowawcza: Szkoła zrealizowała projekt „Będzińska szkoła równych szans”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dla uczniów klas 1 - 3
  o charakterze wspierającym rozwój dziecka. W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt „Przyjazna szkoła równych szans” finansowany ze środków UE. Wsparciem objęliśmy 185 uczniów naszej szkoły. Podjęte działania służyły polepszeniu mocnych
  i eliminacji słabszych stron procesu kształcenia i wychowania, redukcji dysproporcji
  w osiągnieciach edukacyjnych, minimalizacji niepowodzeń szkolnych.

W latach 2017-2019 w szkole realizowany był projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowania w wysokości 1 879 232,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację
i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne
i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Realizowane były zajęcia wyrównawcze i rozwijające umiejętności z matematyki, języków obcych
i informatyki oraz przyrody.

 • W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Będzin:  Kiedyś i dziś”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

 • W roku szkolnym 2020/2021 włączyliśmy się w ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej: „BohaterON – włącz historię!”, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt wzmocnił poczucie tożsamości narodowej oraz pobudził wrażliwość społeczną.

 • W IV 2021 r. szkoła wzięła udział w Akcja Żonkile związanej z rocznicą powstania w getcie warszawskim oraz bohaterem i ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej Markiem Edelmanem.

 • W związku z przypadającymi dnia 7 kwietnia 2022 r. obchodami Światowego Dnia Zdrowia uczniowie klas I-VIII zostali objęci akcją edukacyjno-informacyjną dot. zdrowego stylu życia oraz promującą zachowania proekologiczne. Akcja trwała przez cały kwiecień 2022 r.

 • Od roku 2021 uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do uczniów klas 0–III szkół podstawowych pt. „Lekki tornister”. Akcja ma na celu profilaktykę wad postawy.

 • Od roku 2021 podjęliśmy się także realizacji akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”, która powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Nasze działania edukacyjne maja na celu: wzbogacenie uczniów iw wiedzę z dziedziny zdrowia i higieny; wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej; nabycia określonych umiejętności oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

 • 20 czerwca 2017 r. w naszej szkole została otwarta Zielona Pracownia "Muszelka". Otwarcie nowoczesnej ekopracowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego Będzin. Nowoczesna pracownia ekologiczna służyć będzie uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Jesteśmy pewni, że dzięki tak nowoczesnej pracowni praca nauczycieli będzie przynosiła jeszcze większe efekty a uczniowie chętnie będą rozwijali zainteresowania ekologiczne.

 • W naszej placówce odbywa się również egzamin na kartę rowerową dla uczniów z będzińskich placówek oświatowych.

 • Jesteśmy pomysłodawcą konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej’ o zasięgu ponad diecezjalnym.

 • W roku szklonym 2011/2012 szkoła uzyskała tytuł „Szkoły odkrywców talentów”.

 • Posiadamy również tytuły: „Szkoły uczącej się”, „Szkoły z klasą”, „Nauczyciela
  z klasą”, „Ucznia z klasą” oraz „Szkoły bez przemocy”.

 • W roku 2014/2015 szkoła uzyskała certyfikat „Przyjazna i bezpieczna świetlica szkolna”.

 • W roku 2016 placówka została wyróżniona za najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych w plebiscycie „Szkoła Przyjazna uczniom”.

 • W roku 2017 szkoła otrzymała certyfikaty: „Dzieciaki Mleczaki”, „Śniadanie daje moc”.

 • W roku szkolnym 2019/2020 otrzymaliśmy dyplom za udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

 • W styczniu 2020 r. szkoła otrzymała dyplom za udział w akcji „Razem na święta” – podjęcie działań charytatywnych i wsparcie osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

 • W roku 2020 szkoła otrzymała certyfikat za udział w ogólnopolskiej akcji profilaktyki czerniaka realizowanej we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 • W roku szkolnym 2020/2021 szkoła otrzymała certyfikat za udział w II edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki” oraz dyplom za udział w programie „Przygotujemy lepszy świat – Mała zmiana na talerzu to wielka zmiana dla Świata”.

 • W VI 2021 roku szkoła otrzymała certyfikat za udział w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

 • W roku szkolnym 2022/2023 szkoła uzyskała certyfikat udziału w Ogólnopolskiej Kampanii PRZYTUL się do DRZEWA oraz certyfikat udziału w projekcie „Lekcja ENTER”.

 

 

Co nas wyróżnia


Realizujemy program autorski: „Lubię pływać”. Bierzemy udział w innowacjach: „Tajemnice naszego zdrowia ukryte w roślinach, grzybach i glonach, czyli wpływ wybranych organizmów na zdrowie człowieka”, „Dziecięce odkrywanie świata”, „Help me understand the world around me – Pozwól mi zrozumieć świat, który mnie otacza” – elementy metody CLIL na zajęciach z wychowawcą.

Wiele naszych działań wyróżnia placówkę nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki współpracy z władzami miasta i mediami o wielu naszych poczynaniach można dowiedzieć się w środkach masowego przekazu. Taki wydźwięk mają organizowane od lat Dni Europejskie czy Dzień Języków Obcych, które powiązane są często z wizytami gości ze szkół partnerskich; konkursy: grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie” i form przestrzennych „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. Szkoła współpracuje z organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Podejmuje różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami. Efektem tych poczynań była realizacja programów: „Śladami przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” oraz „Świat po drugiej stronie muru”. W roku szkolnym 2018/19 realizowaliśmy program „Będzin dawniej i dziś” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Współpracujemy z Fundacją Jerzego Owsiaka organizując Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa włączając społeczność szkolną i pozaszkolną do uczestnictwa w akcji honorowego krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego. W roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Zagłębie” rozsławił nasze miasto poza granicami kraju. W maju 2016 r. wystąpił podczas festiwalu folklorystycznego „Forgórózsa” organizowanego w mieście Tatabanya na Węgrzech z repertuarem polskich pieśni i tańców ludowych. W maju 2017 roku gościliśmy w naszej szkole zespół folklorystyczny z Tatabányi, węgierskiego miasta partnerskiego Będzina. Zespół wraz ze społecznością szkolną, oficjalnymi delegacjami miast partnerskich oraz radnymi i przedstawicielami UM uczestniczył w festynie szkolnym „Poznaj Europę”. W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikował się do finału 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Kolejnym sukcesem zespołu był udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą kolędę
i pastorałkę organizowanym przez radio RMF FM. Zespół zajął II m. w Polsce.

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych: „Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?”, Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa ze sztuką”, Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja, „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”, „Bezpieczny Świetliczak”, „Magiczna Moc Bajek”.

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „English Specjal Days”, którego organizatorem jest Przedszkole Samorządowe w Grupie; innowacje pedagogiczne: „Czytam z Klasą tekturki spod chmurki”, „Zabawy z robotyką i programowaniem”. Przystąpiliśmy do Akademii Bezpiecznego Puchatka, projektu Fundacji uniwersytet dzieci „Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.

Uczestniczymy w projekcie „Irlandia w szkole” Fundacji Kultury Irlandzkiej pod patronatem Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu.


Zajęcia pozalekcyjne

 • Szkolny Klub Sportowy

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Koło teatralne

 • Koło recytatorskie

 • Koło plastyczne

 • Koło wokalne

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 • Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • Dodatkowa nauka - język polski dla cudzoziemców kl. 1-3

 • Dodatkowa nauka - język polski dla cudzoziemców kl. 4-8

 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia powracającego z zagranicy

W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne rekreacyjno-sportowe oraz 2 grupy socjoterapeutyczne: I i II etap edukacyjny.

W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego wzięli udział w programie WF z AWF. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w I etapie projektu zdobyli certyfikat uprawniający ich do udziału w Sport Klubie, czyli II etapu programu „WF z AWF”. W związku z tym,
w szkole od września 2021 roku realizowane są dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Dla szczególnie zdolnych

Zachęcamy uczniów zdolnych do rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, konkursów wiedzy, artystycznych. Uczniowie wykonują dodatkowe zadania korzystając z rozmaitych źródeł wiedzy, wykorzystując literaturę zgromadzoną w bibliotece szkolnej i wiedzę online.

Szkoła proponuje duży wybór zajęć pozalekcyjnych a świetlica szkolna organizuje warsztaty teatralne i plastyczne. Prężnie działają koła zainteresowań.

 

Oferta dla uczniów z trudnościami

W klasach 1-3 podczas godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wychowawcy klas starają się wyrównać start wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zwiększona liczba godzin kształcenia zintegrowanego umożliwia indywidualizację w procesie nauczania. W klasie 4-8 uczniowie korzystają z dodatkowej godziny matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Działa pomoc koleżeńska w niektórych zespołach klasowych.

Jak uczymy języków

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się po 2 godziny w tygodniu w klasach 1-3.
W klasach młodszych nauka języka odbywa się w formie zabawowej. Dla uczniów starszych po 3 godziny tygodniowo. Nauczyciele pracują metodami aktywnymi.

Zajęcia profilaktyczne

W szkole organizujemy Dzień bez Przemocy, Tydzień Życzliwości oraz Dzień Profilaktyki
(popularyzacja zdrowego stylu życia; realizacja tematów dotyczących: wszawicy, cyberprzemocy, uzależnień od dopalaczy i narkotyków, nikotyny, alkoholu, Internetu, telefonu komórkowego). W roku 2019/2020 zaplanowano działania: „Profilaktyka Czerniaka”, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród uczniów klas I.

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację ww. akcji. Ma ona na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Uczniowie klas 1 - 8 objęci są zajęciami z profilaktyki uzależnień. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego w ramach realizacji programów „Zanim spróbujesz”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z ludźmi”, „Cukierki” oraz elementy z programu „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Wychowawcy klas w ramach zajęć z wychowawcą realizują szkolny program wychowawczo - profilaktyczny. W placówce odbywają się cykliczne prelekcje z zakresu profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
W ramach potrzeb organizowane są pogadanki z pracownikami służby zdrowia, Referatu
ds. Przestępczości Nieletnich i kuratorów społecznych. Organizujemy warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień we współpracy z Centrum Profilaktyki w Wieliczce.

 

 

 

Imprezy, wydarzenia


Od lat organizowane są festyny szkolne. Wielkim wydarzeniem, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta, jest pasowanie pierwszoklasistów. Tradycją stało się organizowanie Dnia otwartego dla przedszkolaków, jak również uczestnictwo szkoły
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Obchodzimy również święta patriotyczne, takie jak: Dzień Patrona – Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucji Trzeciego Maja, itp. Organizujemy Dzień Języka Ojczystego, Konkurs o tematyce bezpieczeństwa oraz Konkurs Europejski. Szkoła włączyła się również do akcji „Szklanka mleka dla uczniów” i „Owoce w szkole”. Od kilku lat organizujemy egzamin na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół podstawowych, a od roku 2014/2015 miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Corocznie od roku 2007 uczniowie naszej szkoły organizują na oddziale opieki paliatywnej Szpitala w Będzinie spotkanie Jasełkowe dla pacjentów i personelu szpitala.

W roku szkolnym 2020/2021 podjęliśmy współpracę z nowo wyremontowanym Przedszkolem Miejskim nr 1 w Będzinie. Wspólnie realizujemy projekt edukacyjny „Kiedyś będę uczniem”. Nasze działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały ze względu na panującą sytuację pandemiczną w kraju zaplanowane z wykorzystaniem narzędzi TIK – lekcje on-line, prezentacja multimedialna, filmiki. W roku szkolnym 2021/2022 mamy nadzieje, iż sytuacja w kraju pozwoli na „edukacyjny spacer przedszkolaków”, który odbędzie się w naszej szkole.

Rozpoczęliśmy także realizację programu „PrzyGOTUJEMY lepszy świat” w klasach 1-3. Idea programu to pokazanie dzieciom, że ich codzienne nawyki żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. W ramach programu dzieci nie tylko zdobędą wiedzę, ale również praktyczne umiejętności – samodzielnie lub z rodzicami będą przygotowywać posiłki oparte na składnikach roślinnych.

Zawody sportowe

Szkoła organizuje zawody sportowe m.in.: gry i zabawy, turnieje ringo, mini siatkówki, dwóch ogni. Turnieje odbywają się podczas np. festynów szkolnych. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie jak i ich rodzice. W szkole organizowane są także międzyszkolne zawody mini koszykówki i mini siatkówki na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym.

Organizacje w szkole

W szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany spośród uczniów klas 4 - 8 oraz Rada Młodszych reprezentująca klasy 1 - 3. Obie te organizacje ściśle ze sobą współpracują.

Wycieczki

Uczniowie z wszystkich klas, oprócz wyjść do kina, teatru, muzeum i na koncerty, wycieczek przedmiotowych po najbliższej okolicy, wyjeżdżają także na dłuższe wycieczki rekreacyjne. Trasa i program wycieczek zaplanowane przez wychowawcę, dostosowane są do wieku
i oczekiwań uczestników. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie poznają piękne zakątki Polski, wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy oraz integracyjny. Wyjazdy dzieci
z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski w Będzinie.

Od roku 2020 ze względu na panujące warunki epidemiologiczne – zagrożenie koronawirusem- wyjścia, wyjazdy zostały ograniczone. W zależności od sytuacji mogą być zawieszone na czas pandemii.

Obozy wakacyjne

Szkoła każdego roku organizuje dla uczniów klas trzecich dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze. Pośredniczymy także w organizacji wyjazdów na obozy dla dzieci
z rodzin z problemami finansowymi i oraz rodzin dysfunkcyjnych. Wyjazdy te są finansowane przez Urząd Miejski w Będzinie.

Współpraca z innymi szkołami

Sąsiedztwo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia procentuje wspólnymi przedsięwzięciami, jak organizowane koncerty muzyczne z udziałem uczniów naszej szkoły.

Od roku 2018/2019 szkoła współpracuje z II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie, uczestnicząc w zajęciach otwartych skierowanych do uczniów klas 8 oraz ze SOSW w Będzinie włączając się w organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Podjęliśmy również owocną współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Dąbrowie Górniczej.

 

Współpraca z innymi instytucjami

Szkoła bardzo ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi w mieście. Należą do nich Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Miejskie Domy Kultury. Przedstawiciele policji, straży miejskiej przeprowadzają pogadanki dla uczniów, a strażacy organizują pokazy sprzętu gaśniczego. Wiele problemów wychowawczych rozwiązywanych jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem. Szkoła współpracuje z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Od roku 2021 włączyliśmy się w akcję Bookcrossing. Przy wejściu do budynku szkoły zlokalizowana została szafa pod nazwą: "Wędrujące książki z SP-e 10-tki" z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Książki dedykowane odbiorcom umiejscowione są na oddzielnych półkach za przeszkloną szybą. Budka została ozdobiona kolorowymi rysunkami zachęcającymi do czytelnictwa. W widocznym miejscu znajduje się Regulamin Wędrującej Książki. Partnerem naszej akcji jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, która przekazała ciekawe egzemplarze książek dla czytelników. Inicjatywa cieszy się ogromnym wsparciem ze strony Prezydenta Miasta Będzina. Książki posiadają Kod QR (ang. Quick Response, szybka reakcja) czyli kwadratowy kod graficzny. Skanowanie kodu QR przekieruje do strony internetowej naszej szkoły.

Stołówka

W szkole działa stołówka. Do tego celu wydzielona jest część szkolnej świetlicy. Od godz. 11.00 wydawane są dwudaniowe obiady dla uczniów z klas 1-8. Klasy mają wyznaczone pory spożywania posiłków. Na stołówce/świetlicy stosuje się zasadę zachowania dystansu społecznego i przestrzega higienicznych warunków spożywania posiłków. Posiłki zwykle spożywa około 164 uczniów.

Świetlica

Świetlica jest czynna od 7.00 do 16.30. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy potrzebujący uczniowie pod fachową opieką wychowawców świetlicy. Świetlica oferuje zajęcia zgodne z harmonogramem, a wśród nich: praca z dzieckiem mającym trudności
w nauce i dzieckiem zdolnym, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne, quizy, zagadki logiczne, itp. Dla zainteresowanych uczniów wychowawcy proponują również zajęcia teatralne. Działania wychowawcze skierowane są na minimalizowanie agresywnych zachowań.


 


 

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie według określonego na stronie internetowej szkoły harmonogramu. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego i pielęgniarki szkolnej.

 

 

 

Osiągnięcia i formy aktywności w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

1.

Konkursy, przeglądy międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a)

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – stacjonarny
– 1 wyróżnienie.

- Międzynarodowy konkurs „Kolędy i pastorałki” – 1 wyróżnienie.

 

 

 

 

2.

Konkursy
i przeglądy ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1.  

- II Festiwal Piosenki Polskiej „Zanim się pojawiłeś”: kategoria IV – V
– 1 wyróżnienie, kategoria VII – VIII – 1 wyróżnienie.

- XI Edycja Ogólnopolskiego konkursu słuchania ze zrozumieniem z języka angielskiego „The Bat Kid”: 2 i 3 miejsce, 4 i dwa 5 miejsca klasach VII – VIII.

- Ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie”:
2 miejsce.

 

3.

Konkursy przedmiotowe

organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 1. nazwiska laureatów,

 2. nazwiska finalistów,

 3. liczba uczestników II etapu

konkursu przedmiotowego

c)

 

- Udział w II etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – 2 uczniów.

 

- Udział w II etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – 1 uczeń.

4

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

Wojewódzki konkurs literacki „List do postaci fantastycznej” – 2 i 3 miejsce.

5.

Konkursy i przeglądy rejonowe

(o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a)

- III Rodzinny Konkurs Ekologiczny – 2 miejsce

- VI Diecezjalny konkurs „Śladami Patronów Diecezji Sosnowieckiej”
– 1 wyróżnienie

6.

Konkursy i przeglądy powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

 1.  

- XII Powiatowy Literacki Konkurs Obcojęzyczny dla uczniów klas VII i VIII
(j. angielski): 2 miejsce, wyróżnienie.
- XII Powiatowy Literacki Konkurs Obcojęzyczny dla uczniów klas VII i VIII
(j. niemiecki): 2 i 3 miejsce.

 

7.

Konkursy i przeglądy miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

a)

- konkurs „Wiedzy o sejmie RP” – 3 miejsce.

- XXIV Przegląd Małych Form Scenicznych – sztuka „Skarpetki są fajne”
– 2 wyróżnienia.

- Wielka Brytania Oczami Młodego Człowieka – międzyszkolny konkurs języka angielskiego organizowany przez SP 8 – 2 miejsce.

- Miejski Konkurs Recytatorski „Mały OKR” – 1 i 2 miejsce, 1 wyróżnienie.

 

b)

- Miejski Konkurs „Domek dla Jeża” orgaznizowany przez Prezydenta Miasta Będzin – 2 miejsce.

- V edycja konkursu „Twórca i jego dzieło”, „Zimowe opowieści Lewisa
i Dickensa” zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina (zespół 3 osoby) – 2 miejsce.

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych
i wychowawczych oraz o wynikach pracy szkoły

8.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

 

 1. organizacja konkursów: ,,Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”, Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”- wersja on-line,

 2. Wystawienie spektaklu „Skarpetki są fajne” dla przedszkolaków z PM nr 1
  w Będzinie.

 3. Przygotowanie przedstawienia „W Krainie Ortografolandii” na finał Miejskiego Konkursu Recytatorskiego.

 4. Wystawa w MiPBP prac plastycznych „Będzin oczami nastolatków”.

 5. Zajęcia otwarte dla dzieci z PM 1 w Będzinie.

 

9.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę dla własnych uczniów i środowiska

 1. Realizacja projektów lokalnych: „Niebezpieczeństwa wynikające
  z nielimitowanego dostępu do Internetu”, „Przez WF do zdrowia”, „Tydzień zdrowej stopy” w ramach gimnastyki korekcyjnej.

 2. Kampanie społeczne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „DepresJA”, „Cyberprzemoc”.

 3. Projekty szkolne: „Światowy Dzień Autyzmu”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Światowy Dzień Zdrowia”, „Światowy Dzień Książki”, „Dzień Św. Patryka”, „Wędrujące książki z SP 10-tki”, „#lekcjahigieny – Wirusoochrona”.

 4. Organizacja szkolnych konkursów: konkurs matematyczny „Matematyczne Łamigłówki”, „Pi razy oko”.

 5. Udział w akcjach charytatywnych: 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pełna Miska Dla Schroniska,

 6. Organizacja imprez i uroczystości: Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka,

 7. Akcje ekologiczne: „Czyste powietrze”, „Jestem ekologiczny”, „#Weź nie smoguj #Weź oddychaj”.

 8. Konkursy świetlicowe: konkurs plastyczny pt. „Portret, karykatura wychowawcy lub innego pracownika szkoły”, konkurs na list do Św. Mikołaja, konkurs na maskę karnawałową, „Wielkanocna Pisanka”, „Prezent dla mojej rodziny”, „Kompendium wiedzy na bezpieczne wakacje”, „Najlepsza fryzura wakacyjna”.

 9. Realizacja projektów edukacyjnych w świetlicy szkolnej:

- „Bezpieczny Świetliczak”,

- „Z kulturą mi do twarzy”,

- „Magiczna Moc Bajek”.

10.

Realizowane w danym roku szkolnym innowacje i programy autorskie

Lekturki Spod Chmurki” – poznajemy zawody. Innowacja pedagogiczna dla klasy IIb

Dziecięce Odkrywanie Świata” – innowacja pedagogiczna realizowana
w świetlicy szkolnej.

Help me understand the world around me” – Pozwól mi zrozumieć świat, który mnie otacza – element metody CLIL na zajęciach z wychowawcą dla klasy 7c.

11.

Udział i realizacja programów europejskich, ogólnopolskich i innych

 1. Projekt „Rowerowy maj” – kampania promująca zdrowy tryb życia
  i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.

 2. Projekt międzynarodowy „e -Twinning: “Folk legends in the poster design”.

 3. Realizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

 4. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką” – klasa 5a, 5b.

 5. Ogólnopolski projekt: „Uczymy Dzieci Programować”.

 6. Ogólnopolski projekt „WF z AWF”.

 7. Akcja Społeczno – Edukacyjna „Żonkile” – Muzeum Polin.

 8. Ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna „Lekki tornister”.

 9. BohaterON” – Muzeum Powstania Warszawskiego.

 10. Ciekawscy Trzecioklasiści “Dlaczego Wszystkie Pytania są dobre?” Uniwersytet Dzieci w klasie.

 11. EkoEksperymentarium – Mistrz Ekologii.

 12. Uczymy Dzieci Programować – Kodowanie na dywanie.

 13. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

ł) Ogólnopolski projekt „Przytul się do drzewa”.

12.

Aktywna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Związek Harcerstwa Polskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie, PMDK w Będzinie, Schronisko dla zwierząt w Sosnowcu, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, współpraca z hospicjum Panaceum Dąbrowa Górnicza, Nadleśnictwo Sławków, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13.

Certyfikaty, tytuły uzyskane przez szkołę w danym roku szkolnym

 

Certyfikat udziału w Ogólnopolskiej Kampanii PRZYTUL się do DRZEWA.

Certyfikat „Lekcja ENTER”.

 

 

Sport i rekreacja w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

(zdobycie I-III miejsca lub innego znaczącego miejsca w rywalizacji sportowej)

1.

Zawody powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

IV m. w badmintonie chłopców

 

 

 

 

2.

Zawody miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,

 2. sukcesy zespołowe

I m. w badmintonie dziewcząt

II m. w badmintonie chłopców

 

 

 

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych

3.

Najciekawsze przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę dla własnych uczniów

Dzień Sportu

Szkolny Turniej Badmintona

 

4.

Realizowane w danym roku szkolnym dodatkowe zajęcia sportowe (klasy sportowe, rozszerzone zajęcia sportowe, rekreacyjne w jakim wymiarze godzin, itp.)

- zajęcia SKS z szachów, minisiatkówki, badmintona oraz tenisa stołowego

 

- dodatkowe projekty sportowe

5.

Udział szkoły

w przedsięwzięciach zewnętrznych dotyczących upowszechniania sportu

i rekreacji

 • organizowanie egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

 • uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.02.2023 09:49

Rejestr zmian dokumentu

09.02.2023 09:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.02.2023 09:49 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w
Będzinie.pdf"

(Piotr Witelus)
09.02.2023 09:48 Usunięto załącznik Status SP 10 Będzin.pdf
(Piotr Witelus)
09.02.2023 09:39 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.02.2023 09:38 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewniania
dostępności podmiotu publicznego.pdf"

(Piotr Witelus)
09.01.2023 11:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.11.2022 11:08 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.11.2022 11:07 Dodano załącznik "Status SP 10 Będzin.pdf"
(Piotr Witelus)
15.11.2022 11:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 8 2022_2023 RP z 31 sierpnia
2022.pdf"

(Piotr Witelus)
15.11.2022 11:07 Usunięto załącznik StatutSP10Bedzin_21.03.2022.pdf
(Piotr Witelus)
17.05.2022 13:09 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.05.2022 12:58 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Dodano załącznik "StatutSP10Bedzin_21.03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
16.05.2022 14:30 Usunięto załącznik StatutSP 10 Będzin_21.03.2022.pdf
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:21 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "klauzulaRODO.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "StatutSP 10 Będzin_21.03.2022.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Dodano załącznik "SP10Będzin_Uchwała nr20_2021_2022.pdf"
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik SP10 Będzin_uchwała nr 10-2020_2021
w sprawie statutu szkoły.pdf

(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10.pdf
(Piotr Witelus)
04.04.2022 09:20 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10

(Piotr Witelus)
01.12.2021 10:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.11.2021 20:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
09.11.2021 20:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.09.2021 08:44 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Dodano załącznik "SP10 Będzin_uchwała nr 10-2020_2021 w
sprawie statutu szkoły.pdf"

(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10.pdf"
(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
24.09.2021 08:43 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:13 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:12 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.10.2020 15:12 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:11 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
12.10.2020 15:11 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.01.2020 12:46 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10"

(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10

(Piotr Witelus)
07.01.2020 12:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Piotr Witelus)
28.11.2019 13:48 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10
(Piotr Witelus)
25.09.2019 07:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.12.2018 08:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2018 12:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2018 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2018 13:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2018 13:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.05.2018 12:54 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Szkoły Podstawowej nr 10"

(Michał Karoń)
19.03.2018 10:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10"
(Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Usunięto załącznik Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Usunięto załącznik Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Dodano załącznik "Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf"

(Michał Karoń)
07.09.2016 15:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:31 Dodano załącznik "Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr
10.pdf"

(Michał Karoń)
13.11.2015 13:30 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 15:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:07 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
02.04.2014 12:06 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
02.04.2014 11:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
14.12.2012 13:25 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10
(Michał Karoń)
25.10.2012 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10"
(Michał Karoń)
25.10.2012 13:03 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
25.10.2012 13:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.07.2012 10:54 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:51 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:48 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:42 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:28 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:23 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
08.09.2011 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 14:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 08:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Usunięto załącznik STATUT (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Dodano załącznik "STATUT" (Aleksandra Bartosz)
20.09.2010 09:25 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:24 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:22 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w
Będzinie"

(Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:17 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:31 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
17.04.2009 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.04.2009 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:27 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:26 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:03 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:02 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:11 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.09.2006 09:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2006 14:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 11:10 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 11:07 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)