DKAiO.112.8.2022

OGŁOSZENIE


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze –podinspektor do działu Kadr Administracji i Obsługi

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1


 

 1. Wymagania niezbędne

 2. wykształcenie średnie lub wyższe

 3. doświadczenie zawodowe: w przypadku wykształcenia średniego minimum 2 letni staż pracy w dziale kadr

 4. posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego

Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 ),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • szczegółowa znajomość ustaw: Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o pomocy społecznej,ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

   

 • Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • cechy osobowe i predyspozycje: zdolności organizacyjne, samodyscyplina, komunikatywność, odpowiedzialność za realizację zadań, terminowość, sumienność, dobra organizacja czasu pracy,

 • znajomość programu PŁATNIK,

 • mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programu kadrowo-płacowego,

 • odporność na stres,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • dyspozycyjność.


 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,

 • rozliczanie oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, wyjść w godzinach pracy,

 • nadzór nad terminami szkoleń BHP, badań lekarskich,

 • przygotowywanie wykazów dotyczących nagród jubileuszowych,

 • obsługa programu kadrowo - płacowego PROGMAN,

 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych, w tym sprawozdań do GUS, PFRON,

 • wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników,

 • wydawanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników,

 • ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno – prawnych,

 • prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników.


 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 2. miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin,

 3. praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy,

 4. praca siedząca, administracyjno – biurowa,

 5. budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę.

5. Oferty powinny zawierać:

 

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: Za zgodność z oryginałem i potwierdzić informacje własnoręcznym podpisem.) ,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ujęty w wymaganiach niezbędnych (na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: Za zgodność z oryginałem i potwierdzić informacje własnoręcznym podpisem.)

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych(wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem ( na każdej stronie).

Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze Podinspektor do Działu Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (parter),lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r. do godz.16.30.

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. (32) 296-21-34, lub ( 32) 296 – 21 33,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, na stronie internetowej MOPS Będzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

   

   

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

   

  Patrycja Gruca -Hołota

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze –podinspektor do działu Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.09.2022 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Patrycja Gruca Hołota
Data na dokumencie:
29.09.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu