Porządek obrad

BRM 0052/XV/07                                                                  Będzin, 22 października 2007 r.


                                                                                     Szanowna Pani Radna
                                                                                     Szanowny Pan Radny


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 października 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja Prezydenta Miasta o pobycie władz samorządowych miast partnerskich w Będzinie w ramach Dni Będzina oraz o pobycie władz samorządowych Będzina w Iżewsku, w Tatabanyi i w Kaisiadorys.
 9. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011:
  1/ podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia opinii Zespołu do przedstawienia opinii
  o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011,
  2/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 -2011.
 10. Informacja o V Kongresie Miast Polskich:
  1/ przedstawienie informacji przez Radnego Sławomira Brodzińskiego.
 11. Informacja o Polsko -  Niemieckiej Konferencji - Polityka Gospodarki Odpadami Komunalnymi :
  1/ przedstawienie informacji przez Radnego Piotra Czerwińskiego.
 12. Informacja o I Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej:
  1/ przedstawienie informacji przez  Radnych Grzegorza Miarkę i  Marka Strózika.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2008,
  2/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku,
  3/ zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok,
  4/ wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku,
  5/ zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2008 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  6/ uchylenia uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin oraz uchwały z dnia 10 października 2002 roku Nr LII/701/2002 w sprawie zmiany do uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin,
  7/ uchylenia uchwały Nr XLVII/517/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i z czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Będzin w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców,
  8/ wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku,
  9/ ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Miejskiej w Będzinie.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

                                                                                    Waldemar Szydło

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.10.2007 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:28.11.2007 15:17