WPSiDG.8030.30.2022

 

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz.U.2022.1608 z późniejszymi zmianami)

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 kontynuacja na lata 2021-2023 w 2022 roku

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 30 000

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku.

 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

 4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

 5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Będzina po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.

 2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno - merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr 0050.494.2016 biorąc pod uwagę, w szczególności:

 1. jakość wykonania zadania publicznego,

 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 3. skuteczność realizacji zadania publicznego,

 4. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

 5. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
  pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
  na ten cel środków.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2022 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz dopiskiem „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz.
od 7.30 do 14.00
lub nadsyłać listem poleconym na adres: 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Będzinie). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0 32) 267-92-46.

 

Wymogi dotyczące składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:

 1. szczegółowy sposób realizacji zadania,

 2. termin i miejsce realizacji zadania,

 3. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,

 4. informację o wysokości wnioskowanych środków,

 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,
  jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,

 6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,

 7. informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania
  oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.

 1. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 2. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.

 3. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia
  przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne gwarantujące prawidłową realizację zadania.

 7. Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią
  oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
  a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie przez Prezydenta Miasta Będzina konkursu ofert następuje w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Będzina w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

 3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Prezydent Miasta Będzina przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.

 5. Prezydent Miasta Będzina po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
  przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian
  w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność
  ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert
  bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku

 2. Miejsce realizacji zadania: miasto Będzin.

 3. Populacja objęta programem: mieszkańcy miasta Będzina w wieku 65 lat i więcej.

 4. Zakres rzeczowy zadania:

 1. przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej obejmującej rozpowszechnianie informacji o szczepieniach poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, plakaty w podmiotach leczniczych działających na terenie miasta, Wszelkie materiały informacyjne i poligraficzne opracowane w związku z realizacją zadania publicznego muszą uzyskać akceptację Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie,

 2. wyznaczenie punktów i godzin przeprowadzania szczepień,

 3. zaproszenie mieszkańców miasta Będzina do udziału w programie poprzez lokalne media,

 4. zakup szczepionek,

 5. uzyskanie pisemnej zgody uczestnika programu na przeprowadzenie szczepienia,

 6. badanie lekarskie uczestnika programu kwalifikujące do szczepienia,

 7. przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie z zapewnieniem jednorazowego sprzętu medycznego zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki (szczepienia zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą według zaleceń producenta i stosownie udokumentowane),

 8. prowadzenie rejestru uczestników i dokumentacji związanej z realizacją programu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 9. złożenie merytoryczno-finansowego sprawozdania w oparciu o wymogi zawarte w umowie.

 1. Cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego obejmująca zakup szczepionki, badanie lekarskie oraz wykonanie szczepienia nie może być wyższa niż 80 zł brutto.

 2. Oferenci muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania szczepień przeciwko grypie – dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także posiadają fachową kadrę lekarzy i pielęgniarek legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.

 3. Szczepienia winny być realizowane w pomieszczeniach, które pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.10.2022 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:
20.10.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.10.2022 00:03

Rejestr zmian dokumentu