WOr.2110.18.2022

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant

Straży Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ukończone 21 lat,

 3. korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,

 5. nienaganna opinia,

 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 9. znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i ustawy o samorządzie gminnym,

 10. znajomość topografii miasta.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 2. prawo jazdy kategorii B,

 3. podstawowa umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie Miasta Będzina,

2) realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych

i akty prawa miejscowego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w trybie trzyzmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę, w systemie równoważnego czasu pracy, z dobowym wymiarem czasu pracy wydłużonym do 12 godzin,

 2. praca wymagająca wyjścia w teren.

   

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 1,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 2,

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 3,

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 4,

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 5,

 • wypełniony formularz dotyczący dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb kandydata (wzór formularza w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 6,

 • oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 7

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy przejścia do kolejnego etapu konkursu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej”, w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 roku, do godz. 17.00.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Komendant Straży Miejskiej Pan Ireneusz Błach tel. 32-710-46-86.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

 

Prezydent Miasta

 

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.10.2022 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:
21.10.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.11.2022 00:01

Rejestr zmian dokumentu