WGM.7150.1.5.2022                                                                          Będzin, dnia 07.11.2022r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

W dniu 07 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się drugie przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych.

 

 

Drugie przetargi ograniczone (lokale przeznaczone są do wynajęcia
dla przedsiębiorców na działalność komercyjną handlową lub usługową
z wykluczeniem organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, związków etc.)
na stawkę czynszu najmu:

 

1. Lokal użytkowy przy ul. Małachowskiego 1 w Będzinie o powierzchni 75,00 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,50 zł lub 1,00 zł (w przypadku złożenia przez któregokolwiek z uczestników przetargu oświadczenia o zamiarze prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych).

Wadium – 1 000,00 zł.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o. o. AZK przy ul. 1 Maja 2a w Będzinie, tel. 32 775-81-31 wew. 45,

 

2. Lokal użytkowy przy ul. Małachowskiego 11 w Będzinie, o powierzchni 52,39 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,50 zł lub 1,00 zł (w przypadku złożenia przez któregokolwiek z uczestników przetargu oświadczenia o zamiarze prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych).

Wadium – 1 000,00 zł.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o. o. AZK przy ul. 1 Maja 2a w Będzinie, tel. 32 775-81-31 wew. 45,

 

3. Lokal użytkowy przy ul. Modrzejowskiej 20 w Będzinie, o powierzchni 26,00 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością osób fizycznych w samoistnym posiadaniu Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza
(dla wszystkich uczestników przetargu) wynosić będzie 8,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,30 zł lub 0,80 zł (w przypadku złożenia przez któregokolwiek z uczestników przetargu oświadczenia o zamiarze prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych).

Wadium – 1 000,00 zł.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o. o. AZK przy ul. 1 Maja 2a w Będzinie, tel. 32 775-81-31 wew. 45,

 

 

4. Lokal użytkowy przy ul. Potockiego 5 w Będzinie o powierzchni 66,96 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 4,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów
monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników przetargu) wynosić będzie 8,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,40 zł lub 0,80 zł (w przypadku złożenia przez któregokolwiek z uczestników przetargu oświadczenia o zamiarze prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych).

Wadium – 1 000,00 zł.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o. o. AZK przy ul. 1 Maja 2a w Będzinie, tel. 32 775-81-31 wew. 45.

 

 

5. Lokal użytkowy przy ul. Radosnej 6 w Będzinie, o powierzchni 62,55 m2, położony na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników przetargu) wynosić
będzie 10,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,50 zł lub 1,00 zł (w przypadku złożenia przez któregokolwiek z uczestników przetargu oświadczenia o zamiarze prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych).

Wadium – 1 000,00 zł.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o. o. AZK przy ul. 1 Maja 2a w Będzinie, tel. 32 775-81-31 wew. 45.

 

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 

1. Wpłata wadium w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, wadium wnoszone jest w pieniądzu PLN. Wpłaty dokonuje się wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie ING Bank Śląski S. A. w Będzinie nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

 

2. Złożenie w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Będzinie:

 

a) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,

b) oświadczenia dotyczącego najmu innego lokalu użytkowego, lokalu mieszkalnego lub garażu należącego do Gminy Będzin oraz braku zaległości w stosunku do Miasta Będzina,

c) dowodu wpłaty wadium,

d) przedstawienie statusu prawnego uczestnika:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a także PESEL lub adres zamieszkania,

 • spółka cywilna – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a także PESEL, NIP, REGON dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kserokopię umowy spółki cywilnej, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej, kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej,

 • osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS
  – kserokopię aktualnego wypisu z KRS, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, jeżeli nie jest wpisany do KRS, kserokopię decyzji nadania NIP, jeżeli nie jest wpisany do KRS, a w przypadku spółek w organizacji wniosek o wpis do KRS oraz akt założycielski (umowa, statut),

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – składa oświadczenie, że w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu zarejestruje działalność gospodarczą, a także PESEL oraz adres zamieszkania,

e) podpisanej klauzuli informacyjnej RODO Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

 • Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. d powinny posiadać oświadczenie oferenta,
  iż są aktualne na dzień składania oferty.

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić
z Administracją MZBM w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Regulamin przetargu, wzór umowy najmu i druki oświadczeń dostępne są w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Na przetarg należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu winna okazać pełnomocnictwo upoważniające ją do dokonywania czynności przetargowych oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający jej uprawnienie do reprezentowania podmiotu. Osoba występująca podczas przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo upoważniające ją do czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej. Pełnomocnictwo może zostać udzielone przed przetargiem na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pełnomocnictwo doręczone komisji przetargowej dopiero w dniu przetargu wymaga formy notarialnej.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w zakresie wydania lokalu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Koszty sporządzenia niniejszego oświadczenia ponosi najemca. Oświadczenie najemcy będącego osobą fizyczną winno zawierać informację o pozostawaniu przez najemcę w związku małżeńskim, wyrażeniu zgody przez współmałżonka na zawarcie niniejszej umowy najmu i na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu oraz zawarciu lub braku umowy majątkowej małżeńskiej pomiędzy najemcą i jego współmałżonkiem.

 

Do wylicytowanej w przetargu stawki czynszu najmu dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki. Podwyższenie stawki czynszu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany w komunikatach Prezesa GUS, ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie publikacji.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

 

Przed zawarciem umowy najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości trzykrotnego wylicytowanego czynszu brutto, płatnej najpóźniej do dnia podpisania umowy najmu. Nakłady poniesione przez najemcę na adaptację lokalu do planowanej działalności nie będą podlegały rozliczeniu z wynajmującym.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 21 dni od dnia powiadomienia i zatwierdzenia protokołu przetargu, bądź złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o braku zaległości, o których mowa w pkt 1 lit. b) Rozdział III Regulaminu przetargu.

 

Szczegółowych informacji związanych z przetargami oraz warunkami najmu komunalnych lokali użytkowych udziela Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie pod numerem telefonu (32) 267-91-53.

Prezydent zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.11.2022 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:
07.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu