WOr.2110.20.2022

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Ukończone studia wyższe.

 • Doświadczenie zawodowe - minimum 4 letni staż pracy.

 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym.

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Umiejętność analizy przepisów prawnych.

 • Obywatelstwo polskie.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • kreatywność w realizacji powierzonych zadań,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

 • Realizacja Programu ochrony środowiska.

 • Prowadzenie rejestrów i zbiorów dokumentów dla spraw określonych niniejszym zakresem czynności.

 • Opracowanie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej.

 • Współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo - badawczymi w zakresie działania Wydziału.

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne.

 • Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

 • Prowadznie postępowań z zakresu wycinki drzew.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 • praca administracyjno-biurowa,

 • wyjścia w teren,

 • budynek urzędu nie jest wyposażony w windę (dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku, wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym),

 • budynek urzędu od strony głównego wejścia jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

   

 

Oferty powinny zawierać:

 

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy (świadectwa pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie kandydata),

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 1,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 2,

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 3,

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 4,

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 5,

 • wypełniony formularz dotyczący dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb kandydata (wzór formularza w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 6.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy przejścia do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Pani Joanna Koziak tel. 32-267-91-20. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

/-/ Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.11.2022 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
16.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.11.2022 00:01

Rejestr zmian dokumentu