WIn.7013.34.2022                                                                            Będzin, dnia 17.11.2022r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020) .

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali mieszkalnych w ilości 16 sztuk w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona w wersji papierowej zbroszurowanej (w sposób umożliwiający bezpośrednie wpięcie do segregatora biurowego) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD, w ilości:

 

- projekt techniczny dla każdego lokalu mieszkalnego zawierający wszystkie konieczne do realizacji branże (budowlaną, instalacyjną: c.o, wod-kan, elektryczną, aranżacji i wyposażenia wnętrz) - 3 egz i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg).

- przedmiar i kosztorys inwestorski dla każdego lokalu mieszkalnego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, wersja do odczytu w programie NORMA),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdego lokalu mieszkalnego – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc),

 

 

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym (min. 2 spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiającego).

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy .

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:

1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, lub w ograniczonym zakresie, instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, wod-kan do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wyceniając przedmiot zamówienia, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji. Cena winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania usługi niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.

Cena ofertowa musi pokrywać wszelkie koszty wykonania usługi, jak również m.in. koszty:

- wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z wykonaniem usługi,

- analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,

- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, obliczeń, sprawdzeń, inwentaryzacji, pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych,

- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie konieczne w toku realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.

Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Cena.

 

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


 

IX. WYKLUCZENIA

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji.

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: inwestycje@um.bedzin.pl (skany dokumentów)

lub poprzez Bazę Konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 r.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy / przyjęcia zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 

Mirosław Leśniewski

Wydział Inwestycji

tel. kontaktowy: 32 267 91 64

mail: inwestycje@um.bedzin.pl

Michał Karkocha

Wydział Inwestycji

tel. kontaktowy: 32 267 92 07

mail: michal.karkocha@um.bedzin.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.11.2022 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
17.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.11.2022 00:03

Rejestr zmian dokumentu