WIn.7013.000033.2022                                                                              Będzin, 22.11.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
130 000 ZŁOTYCH

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

e-mail: inwestycje@um.bedzin.pl

telefon: 32 267-92-23

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn. : Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim:

dla zadania: I Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach ul. 1 Maja 8a, 1 Maja 24, ul. 1 Maja 78, ul. Sączewskiego 19

1. Audyt : ul. 1 Maja 8a

2. Audyt: ul. 1 Maja 24

3. Audyt: ul. 1 Maja 78

4. Audyt: ul. Sączewskiego 19

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie 4 audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla każdej kamienicy wg poniższej specyfikacji:

 

Wskaźniki rezultatu:

a) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok)

b) zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (GJ/rok)

 

Wskaźniki produktu:

a) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

b) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

 

Audyt energetyczny porealizacyjny sporządzany jest na potrzeby monitorowania efektów ekologicznych osiągniętych w realizowanym projekcie i stanowić będzie źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika.

 

Audyt energetyczny porealizacyjny powinien zostać wykonany, na podstawie obowiązujących norm prawnych, a także uwzględniać wskaźniki wskazane powyżej, a wynikające z umowy
o dofinansowanie w/w projektu.

 

Metodyka sporządzania audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1 powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkurs nr POIS/1.7.1/4/2019.

 

Audyt energetyczny porealizacyjny powinien być wykonany tą samą metodą, jaka jest określona dla sporządzenia audytów energetycznych ex-ante – dla całego zakresu rzeczowego projektu.

 

Zamawiający udostępni w celach pomocniczych dokumenty: dokumentację projektową budynków.

Informacja o budynkach załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Audyty budynków stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie papierowej – 2 egz. i elektronicznej zapisanej postaci plików „PDF” na płycie CD w ilości – 1 egz dla każdego budynku.

 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru opracowania autorskie prawa majątkowe do opracowania a Zamawiający oświadcza, że z tym dniem prawa te nabywa. Przeniesienie autorskich praw majątkowych  następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy / zlecenia w tym:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  utworów i ich egzemplarzy – powielanie na papierze, płytach CD i DVD, na elektronicznych nośnikach informacji, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania przy użyciu urządzeń odtworzeniowo – przegrywających, technik drukarskich i komputerowych, urządzeń reprograficznych,

- wprowadzenie do obrotu, użyczenie , najem  oryginału utworów lub egzemplarzy na których utwory utrwalono,

- rozpowszechnianie utworu w dowolny sposób w całości lub części w tym publiczne prezentacje, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, publikowanie utworów oraz udostępnienie utworów w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności przez wprowadzania do sieci Internet, w środkach masowego przekazu, tablicach ogłoszeń, wykorzystywania utworów w celach związanych z konsultacjami społecznymi oraz związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych,

- w zakresie prawa do opracowania utworów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

- w zakresie prawa do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów utworów,  prawa do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań i materiałów dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,

- w zakresie prawa do wprowadzania zmian w utworze, w tym w szczególności dla celów realizacji przez Zamawiającego zadań publicznych.

Wykonawca z dniem odbioru opracowania przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z opracowań utworów i rozporządzanie opracowaniami utworu oraz wyraża zgodę na dokonywanie na zlecenie Zamawiającego opracowań utworu.

Zamawiający ma prawo przenieść nabyte na podstawie niniejszej  umowy prawa autorskie i zezwolenia. 

Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych mieści się w kwocie umówionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy / zlecenia.

Wykonawca oświadcza, że Zamawiający staje się właścicielem  egzemplarzy utworów  w formie papierowej  oraz innych nośników informacji na których utwory zostaną utrwalone z dniem ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową/zleceniem, obowiązującymi przepisami, wymaganiami zamawiającego oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Odbiór przedmiotu umowy/zlecenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego obustronnie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 27 grudnia 2022 od daty zawarcia umowy / zlecenia.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę
i doświadczenie.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek:

  • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 audyty energetyczne.

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. W razie wątpliwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie w/w usług.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art 632 Kodeksu cywilnego)

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku


o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

 

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

 

IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania należy przesłać e-mailem na adres: inwestycje@um.bedzin.pl (skan dokumentu).

 

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2022 r. do godziny 12:00

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do uzupełniania i składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych
i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

XI. WYKLUCZENIA

 

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji.

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 29.11.2022 r.:

  • Do wszystkich wykonawców (treść w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. : Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.11.2022 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:
22.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.12.2022 00:00