WOr.2110.16.2021

 

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji

(zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy ul. 11 Listopada 20

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne - inżynieria środowiska lub kierunek pokrewny,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Word, Excel, Open Office, Libra Office),

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność analizy przepisów prawnych,

 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego
  Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.
  Dz. U. z 2022, poz. 530) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233),

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, komunikatywność oraz umiejętność pracy
  w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • wysoka kultura osobista,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,

 • duża odporność na stres.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie nadzoru nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z przygotowaniem projektów uchwał w tych sprawach,

 • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dla Wód Polskich z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

 • nadzorowanie bieżącego utrzymywania kanalizacji deszczowej (otwartej i zamkniętej) wraz z pompowniami,

 • uzgadnianie warunków technicznych na wprowadzanie wód opadowych,

 • współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  w Będzinie w zakresie powyższych zadań,

 • przygotowanie i przekazywanie do Marszałka Województwa Śląskiego informacji
  o opłatach za korzystanie ze środowiska wraz z obliczaniem wysokości opłat,

 • przygotowanie i przekazywanie do Wód Polskich informacji o opłatach stałych i opłatach zmiennych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód wraz z obliczaniem wysokości opłat,

 • ustalanie dla indywidualnych podmiotów wysokości opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej,

 • prowadzenie nadzoru nad posiadanymi przez Gminę Będzin pozwoleniami wodnoprawnymi, zwłaszcza w zakresie terminu ich ważności,

 • prowadzenie nadzoru nad posiadanymi przez Gminę Będzin umowami na użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętymi przez urządzenia wodne zawartymi z Wodami Polskimi, zwłaszcza w zakresie terminu ich ważności, w tym ich aktualizacja,

 • prowadzenie ewidencji kąpielisk / miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

 • rozpatrywanie skarg, wniosków i pism kierowanych do Wydziału związanych
  z ustalonym zakresem czynności,

 • praca w systemie SEKAP.

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa,

 • wyjścia w teren,

 • budynek urzędu nie jest wyposażony w windę (dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku, wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym),

 • budynek urzędu od strony głównego wejścia jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

 

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia wyłonionego kandydata w systemie zadaniowego czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego technicznego - inżynieria środowiska lub kierunek pokrewny,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 1,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 2,

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 3,

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 4,

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 5,

 • wypełniony formularz dotyczący dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb kandydata (wzór formularza w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 6.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy przejścia do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej)” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Mirosław Leśniewski tel. 32-267-91-64. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzin Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2022 17:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:
25.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.12.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu