Zarządzenie Nr 0050.462.2022

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 1.12.2022 roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 roku poz. 559), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

 

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

§ 2

Termin konsultacji ustalam od dnia 1.12.2022 roku do dnia 14.12.2022 roku.

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalam Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

(-) Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.462.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2022 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.12.2022 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
01.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.12.2022 00:00