WPFZ.271.36.2022                                                                                Będzin, 1 grudnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI
PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Wolska, tel.: 32 267 91 82

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej.

 

W ramach usługi przewiduje się wykonanie 1 tablicy informacyjnej w ramach projektu „Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół z terenu Będzina w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” realizowanego w ramach Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 2.

 

Lokalizacja: teren przed Urzędem Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

 

Przed wykonaniem tablicy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu ostateczny projekt tablicy w formie elektronicznej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy informacyjnej
wg poniższej specyfikacji:

  • wysokość 80 cm,

  • szerokość 120 cm,

  • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji,

  • kolor: jednostronny 4+0 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  • tablica mocowana na konstrukcji wsporczej umieszczonej w gruncie (Zamawiający nie posiada konstrukcji wsporczej, stanowi ona element zapytania ofertowego),

  • dolna krawędź tablic ma znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 180 cm,

  • tablice montowane na dwóch słupkach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjne.

 

Przy wykonaniu usługi należy stosować obowiązujące wytyczne i wymogi dotyczące promocji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
w szczególności wytyczne znajdujące się w Księdze Identyfikacji Wizualnej dostępnej pod linkiem:

 

https://www.pois.gov.pl/media/48470/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf

 

KODY CPV: 30195000-2 Tablice, 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy/przyjęcia zlecenia do 20 grudnia 2022 roku.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.


 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

CENA

 

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

IX. WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji.

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania przesyłając dokumenty e-mailem na adres: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl (skan dokumentu). W tytule proszę podać nazwę zadania tj. Wykonanie, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2022 r.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z każdym oferentem.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do uzupełniania i składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych
i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy/zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.12.2022 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
01.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.12.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu