Zarządzenie nr 0050.472.2022

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 05.12.2022 roku

 

w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m² położonego na terenie Dworca PKP Będzin-Miasto przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 w Będzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899), § 2 ust. 1 lit. b) Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 30.11.2023 roku w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy nr 2 położony w Będzinie przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wynajem nastąpi na rzecz Posła na Sejm RP Pana Rafała Adamczyka z przeznaczeniem na prowadzenie biura poselskiego.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.472.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m² położonego na terenie Dworca PKP Będzin-Miasto przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.12.2022 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:
05.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.12.2022 00:00

Rejestr zmian dokumentu