Porządek obrad

BRM 0052/XVI/07                                                                 Będzin, 19 listopada  2007 r.


                  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 listopada 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XVI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Kondycja jednostek kultury w aspekcie przygotowań do 650 lecia miasta  Będzina.
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Ryszarda Fornala,
  2/ dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ przyjęcia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,
  2/ zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina",
  3/ powiadomienia Sekretarza Miasta Będzina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
  4/ zmiany uchwały Nr IX/107/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku,
  5/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dot. wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin,
  6/ ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku,
  7/ przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Będzin,
  8/ przyjęcia zmiany "Programu Rewitalizacji Miasta Będzina",
  9/ przeniesienia wydatków majątkowych między działami w budżecie miasta na 2007 rok,
  10/ odpłatnego przejęcia odcinka kanalizacji deszczowej,
  11/ zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
  12/zmian budżetu miasta na 2007 rok,
  13/ powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  14/ rozpatrzenia skargi Pana Marka Kotulińskiego w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego,
  15/ odrzucenia skargi Pana Piotra Stableckiego na Prezydenta  Miasta Będzina.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.11.2007 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:16.01.2008 13:15