ZARZĄDZENIE Nr  0151/425/ 2007
PREZYDENTA   MIASTA    BĘDZINA 
z  dnia  15  LISTOPADA  2007  roku


w  sprawie  :  projektu  uchwały  budżetowej  miasta  Będzina  na  2008  rok.


            Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt 1 ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142  z 2001 roku , poz. 1591 z późniejszymi  zmianami), art. 179,  art.180, art.181   ustawy  z  dnia  30 czerwca 2005 roku  o  finansach   publicznych  (Dz. U.   Nr  249 z 2005  roku  poz. 2104  z  późniejszymi   zmianami)  oraz  art. 99 ust. 1  ustawy  z  dnia  20  czerwca  2002  roku  o  bezpośrednim  wyborze  wójta, burmistrza  i  prezydenta  miasta  (Dz. U. Nr 113 z 2002 roku  poz. 984 z późniejszymi   zmianami)

zarządzam :
§  1.

Przyjąć  projekt  budżetu  miasta  na  2008  rok  w  brzmieniu  stanowiącym  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  załącznikami  od  Nr  1  do  Nr   15.

§ 2.

Przyjąć   informację  o  stanie  mienia  komunalnego gminy Będzin na dzień 31 października 2007 r.

§  3.

Przedstawić  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  objaśnieniami  i  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego gminy Będzin Radzie Miejskiej w Będzinie  i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Katowicach  do  dnia  15  listopada  2007  roku.

§ 4.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Skarbnikowi  Miasta.

§ 5.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 87.5 KB)
  • 2. (doc 493.5 KB)
  • 3. (pdf 242.57 KB)
  • 4. (pdf 503.21 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt Budżetu Miasta na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.11.2007 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.11.2007 09:38