Porządek obrad

BRM 0052/XVII/07                                                             Będzin, 20 grudnia 2007 r.


                                                                                    Sznowna Pani Radna
                                                                                    Szanowny Pan Radny

                Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 grudnia 2007 roku (piątek) na godzinę 10.00 XVII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla Pana Rafała Sznajdera wybitnego szablisty, olimpijczyka, medalisty mistrzostw świata i wielokrotnego mistrza Polski.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2008 rok:
  1/ przedstawienie projektu budżetu miasta przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok.
 9. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady  Miejskiej Tomasza Wacławczyka o zaawansowaniu prac nad projektem Ststutu Miasta Będzina.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Będzinie i Komisji stałych Rady Miejskiej w 2007 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Szydło,
  2/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sławomira Seremaka,
  3/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Marcina Lazara,
  4/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Jerzego Bełdowskiego,
  5/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej Grzegorza Miarkę.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2008 roku,
  2/ planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na I półrocze 2008 roku.
 12. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 13. Uchwalenie Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2008 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008".
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2007 rok.
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarza  Miasta Barbarę Szkoda,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.rozpatrzenia wezwania Pani Bożeny Noworyta do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym,
  2.zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina",
  3.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Brzozowickiej,
  4.ustanowienia roku 2008 "Rokiem obchodów Jubileuszu 650-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego",
  5.przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach samochodu FIAT ALBEA nr rej. SBE 80MY z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Będzinie,  
  6.zawarcia porozumienia z Gminami :Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria",
  7.zmiany uchwały nr VI/83/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  8.zmian budżetu miasta na 2007 rok,
  9.zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok,
  10.wykazu wydatków budżetu miasta Będzina , które nie wygasają z upływem roku 2007,
  11.zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2,
  12.uchylenia uchwały Nr XIV/138/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 roku
  w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego zlokalizowanego w Domu Turysty przy
  ul. Sportowej 4a na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Dąbrowie Górniczej,
  13.określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin,
  14.realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków za pośrednictwem modelu operatorskiego.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Waldemar Szydło 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.12.2007 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.02.2008 08:30