BRM 0052/XX/08                                                               Będzin, 18 luty 2008 r.

 


                                                                             Szanowna Pani Radna
                                                                             Szanowny Pan Radny

 

          Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 lutego 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 XX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok:                                            
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały
  Nr III/23/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
  8.Informacja Prezydenta Miasta dotycząca promocji miasta i rozwoju turystyki:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  9.Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.uchylenia uchwały nr XXI/285/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,
  2.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Różyckiego,
  3.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec,
  4.przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie – Łagiszy w formie darowizny 2 bram garażowych,
  5.przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach ,
  6.organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią przy ul. 35 – Lecia PRL 7,
  7.zmian w budżecie miasta na 2008 rok
 8. zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej
  w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
 9. ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczącej wartości jednego punktu
  w złotych, w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Tomasz Wacławczyk

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.02.2008 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Wacławczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.04.2008 10:19