Porządek obrad

BRM 0052/XXI/08                                    Będzin, 21 marca 2008 r.

 


                                                   Szanowna Pani Radna
                                                   Sznowny Pan Radny

 


              Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 31 marca 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 XXI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2007 rok: 
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zmiany uchwały Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2008 roku.
  2/ zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
  3/ zmiany statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
  4/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie,
  5/ przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie  za rok 2007 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  6/ zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r.,
  7/ wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XX/226/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci w wieku 6 lat będą odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  8/ wyrażenia zgody na używanie nazwy „Będzin” na znaku towarowym spółki pod firmą „MOSTOSTAL BĘDZIN Zakład Produkcyjno – Usługowy nr 1 spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
  9/ wyrażenia zgody na używanie nazwy „Będzin” na znaku towarowym spółki pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Robót Energoelektrycznych „MOSTOSTAL BĘDZIN” spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie,
  10/ nadania nazwy dla terenu położonego przy Kościele Św. Trójcy w Będzinie,
  11/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Al. Kołłątaja,
  12/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności.  
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Waldemar Szydło
Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.03.2008 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.04.2008 09:27