Miejska Świetlica Środowiskowa

 

 Siedziba 42-500, Będzin
ul. rtm. Witolda Pileckiego 17

Telefon

E-mail

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Kierownik

32 761-47-64

 

swietlica.srodowiskowa@e-bedzin.pl

 

/MSSBedzin/skrytka 

Aneta Linnert - Kurkowska

     

 • Miejska Świetlica Środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego, działającą jako jednostka organizacyjna Gminy Będzin.
 • Świetlica przeznaczona jest dla  dzieci z terenu miasta Będzina objętych obowiązkiem szkolnym w zakresie szkoły podstawowej, z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, wywodzących się z rodzin zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniami, charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
 • Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd;
 • Placówka pracuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.:
  podczas roku szkolnego, zajęcia świetlicowe dla wychowanków prowadzone są od 12.00 do 18.00.
  - w okresie wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, zajęcia świetlicowe dla wychowanków prowadzone są od 09.00 do 14.00.
 • Praca edukacyjno – wychowawcza z dziećmi odbywa się w dwóch grupach wiekowych –  grupa I: klasy I – III; grupa II: klasy IV – VI.
 • Celem  Świetlicy Środowiskowej jest wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem

 

 • Do zadań Świetlicy należy:
  zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych;  udzielanie pomocy w nauce; prowadzenie zajęć specjalistycznych; rozwijanie zainteresowań; wspieranie rodzin w pokonywaniu ich problemów; propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego uzależnieniom; zapewnienie wychowankom dożywiania.

   
 • Świetlica realizuje swoje zadania poprzez:
  organizację zajęć profilaktycznych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; realizację indywidualnego programu korekcyjnego; współpracę z rodzicami (opiekunami) dziecka, instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi; organizację letniego wypoczynku.

 


 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejska Świetlica Środowiskowa - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:27.03.2008 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.01.2019 16:04