ZARZĄDZENIE Nr 0151/96/2008
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie:  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2007 rok.


       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku  w sprawie budżetu miasta na 2007 rok


zarządzam:

§1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2007 rok, stanowiące  Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.


Przedłożyć  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2007 rok Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w  terminie  do  dnia  20  marca 2008 roku.

§ 3.


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Radosław Baran
Prezydent Miasta Będzina


Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok:
- Tabela nr 1 – Realizacja budżetu miasta za 2007 rok
- Tabela nr 2 – Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2007r.
- Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów wg działów za 2007 rok
- Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok
- Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków wg działów za 2007 rok z wyszczególnieniem pozycji wydatków majątkowych
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków za 2007 rok wg działów, rozdziałów i kierunków
- Tabela nr 7 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wg działów, rozdziałów i zadań
- Tabela nr 8 – Dotacje udzielone w 2007 roku z budżetu gminy w trybie art. 176 ustawy o finansach publicznych
- Tabela nr 9 – Poziom zobowiązań miasta Będzina na tle podstawowych Wartości budżetowych i limitów ustawowych
- Tabela nr 10– Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2007 roku

Sprawozdanie /opisowe/ z wykonania budżetu miasta za 2007 rok  
Realizacja budżetu za 2007 rok
Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2007 rok
Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2007 rok
Dochody

Struktura dochodów budżetowych uzyskanych w 2007 roku
I. Dochody własne
II. Subwencja ogólna
III. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
IV. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy
V. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące
VI. Środki z Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych
VII. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
VIII.Wydatki własne
IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
X. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XI. Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu za 2007 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.04.2008 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.04.2008 12:38