Porządek obrad


 BRM 0052/XXVI/08                                                     Będzin, 23 czerwca 2008 r.

                                                                               Szanowny Pan Radny/ 
                                                                               Szanowna Pani Radna


              Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 czerwca 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXVI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Iżewsku  (Rosja ) w związku z obchodami Dni Iżewska
  1/ przedstawienie informacji przez Radnego  Jerzego Jagieła.
 8. Informacja o obchodach 650 lecia miasta z uwzględnieniem Dni Będzina.
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 9. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego.
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 10. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz plan remontów placówek oświatowych w okresie wakacji:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2008 roku,
  2/ planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2008 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ przyjęcia projektu statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie,
  2/ statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
  3/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy,
  4/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy,
  5/ przejęcia pojazdu samochodowego na własność gminy Będzin,
  6/ przystąpienia do porozumienia z miastami Jaworzno ,Sosnowiec oraz Czeladź w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Gospodarcza Brama Śląska-Etap I : uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
  7/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  8/ zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
  9/ zmiany w zakresie wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
  10/ rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez Pana Leszka Guzek,
  11/ zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Będzinie.
  12/ zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej
  w Będzinie,
  13/ zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w Będzinie,
  14/ zmiany uchwały Nr I/7/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej w Będzinie.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Waldemar Szydło 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.06.2008 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:10.10.2008 15:00