INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

od 1 lipca 2021 roku

 

 

pokój: 6A

godziny przyjęć: poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
nr telefonu: (32) 267 - 70 - 41 wew. 236, (32) 267 - 92 - 36

email: dodatki@um.bedzin.pl

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 2021).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000).

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

 1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom zamieszkującym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej;

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

 • schronisku dla nieletnich;

 • zakładzie poprawczym;

 • zakładzie karnym;

 • szkole, w tym w szkole wojskowej;

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

         2.Spełnienie wymogów metrażowych lokalu mieszkalnego

Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 

LICZBA

OSÓB

POWIERZCHNIA NORMATYWNA

30%

1 osoba

35 m2

45,50

2 osoby

40 m2

52,00

3 osoby

45 m2

58,50

4 osoby

55 m2

71,50

5 osób

65 m2

84,50

6 osób

70 m2

91,00

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%,

 • wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 111 z późniejszymi zmianami).

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, kończące się wydaniem decyzji administracyjnej, może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez upoważnionego pracownika bądź odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Decyzja o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek mieszkaniowy w całości do rąk własnych.

 

W przypadku stwierdzenia, że osoba mająca przyznany dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się jego wypłatę, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie należności nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wstrzymania, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w powyższym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.


Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub  inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego należy przedłożyć:

 • zaświadczenia o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzajacych datę składania wniosku,

 • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

 

Zgodnie z art.15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli w załączniku).

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku wszystkie dokumenty wymienione wcześniej, przy czym:

 • zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną;

 • zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

 

 

Druki wniosku, deklaracji i uzupełnienia prosimy drukować dwustronnie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
DODATKI MIESZKANIOWE
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.07.2008 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aneta Sydow
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.11.2022 09:02

Rejestr zmian dokumentu

28.11.2022 09:02 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.11.2022 09:02 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.11.2022 09:01 Dodano załącznik "druk uzupełniający do WNIOSKU.odt"
(Piotr Witelus)
28.11.2022 09:00 Usunięto załącznik druk uzupełniający do WNIOSKU.pdf
(Piotr Witelus)
20.07.2021 10:10 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.07.2021 10:09 Dodano załącznik "ZAŚWIADCZENIE o dochodach.pdf"
(Piotr Witelus)
20.07.2021 10:09 Usunięto załącznik ZAŚWIADCZENIE o dochodach.pdf
(Piotr Witelus)
30.06.2021 09:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 09:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 09:22 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 09:21 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 09:20 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:56 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:55 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:54 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:38 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Dodano załącznik "druk uzupełniający do WNIOSKU.pdf"
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Dodano załącznik "klauzula - moc wsteczna.pdf"
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Dodano załącznik "ZAŚWIADCZENIE o dochodach.pdf"
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Dodano załącznik "DEKLARACJA o dochodach.pdf"
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:37 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.pdf"

(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:36 Usunięto załącznik - Zaświadczenie o dochodach
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:36 Usunięto załącznik deklaracja o dochodach.odt
(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:36 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt

(Piotr Witelus)
30.06.2021 08:35 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.12.2020 10:16 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.12.2020 10:16 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt"

(Piotr Witelus)
31.12.2020 10:16 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt

(Piotr Witelus)
24.03.2020 08:22 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.03.2020 08:22 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt"

(Piotr Witelus)
24.03.2020 08:22 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt

(Piotr Witelus)
02.01.2020 10:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 10:00 Dodano załącznik "deklaracja o dochodach.odt"
(Piotr Witelus)
07.06.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:41 Usunięto załącznik - Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Usunięto załącznik - Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt"

(Michał Karoń)
03.01.2014 13:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 13:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Dodano załącznik "- Deklaracja o wysokości dochodów "
(Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Usunięto załącznik - Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Karoń)
03.01.2014 11:21 Dodano załącznik "- Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego "

(Michał Karoń)
03.01.2014 11:21 Usunięto załącznik - Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Karoń)
19.06.2012 08:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.06.2012 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 14:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Zaświadczenie o dochodach"
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Deklaracja o wysokości dochodów"
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:31 Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:30 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.12.2010 13:14 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.12.2010 13:14 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
(Michał Wiśniewski)
30.12.2010 13:13 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów"
(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:38 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:38 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Wiśniewski)
08.07.2008 14:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów "
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:36 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów"
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:36 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:04 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)