DODATKI MIESZKANIOWE

 

Informacje dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego

POKÓJ:                       NR 30
GODZINY PRZYJĘĆ:  PONIEDZIAŁEK 7.30-17.00
                                    WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK  7.30-15.30
                                    PIĄTEK 7.30 -14.00
TELEFONU:                 267-70-41 wew. 236,   267-92-36

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U z 2001r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudznia 2001r w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu /Dz.U z 2001r Nr 156 poz.1828/

WYMAGANE DOKUMENTY:

Potwierdzony przez zarządcę budynku wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  oraz deklaracja o wysokości dochodów.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć dokumenty lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
W przypadku osób niepełnosprawnych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  wraz z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Zaświadczenia o dochodach  (wg wzoru) z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzajacych datę składania wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

Emerytura lub renta: decyzja ZUS, KRUS /ksero + oryginał / lub odcinki

Alimenty: wyrok sądu, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie.
Uczniowie szkół wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanego  stypendium socjalnego, naukowego.
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rodzina zastępcza: zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku.
W przypadku korzystania z pomocy MOPS: zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.
W przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: oświadczenie o uzyskanych dochodach
Umowy – zlecenia lub inne zaświadczenie od zleceniodawcy. 
Żołnierze Zasadniczej Służby Wojskowej: wysokość żołdu
Oświadczenie złożone w obecności pracownika przez osoby o nieudokumentowanych dochodach lub nie osiągające dochodów.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończące się wydaniem decyzji administracyjnej może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przyjęcia upoważnionego pracownika bądź odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w czasie przeprowadzanego wywiadu stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Decyzja o wysokości przyznanego dodatku wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy  przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.
W przypadku stwierdzenia, że osoba mająca przyznany dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się jego wypłatę.

INNE INFORMACJE:

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby, które:
posiadają  tytuł prawny
- najem lokalu mieszkalnego
- podnajem lokalu mieszkalnego
- własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu
- bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący  lokal
 zamienny lub socjalny
spełniają wymogi metrażowe
Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
     - 35 m kw – dla 1 osoby
     - 40 m kw – dla 2 osób
     - 45 m kw – dla 3 osób
     - 55 m kw – dla 4 osób
     - 65 m kw – dla 5 osób
     - 70 m kw – dla 6 osób (+ 5 m kw dla każdej kolejnej osoby)
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m kw, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoju i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

nie przekraczają określonego ustawą dochodu

1. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175%najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125%  w gospodarstwie wieleoosobowym to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:
- 15%   - gospodarstwo jednoosobowe
- 12%   - 2 do 4 osób w gospodarstwie
- 10%   - 5 osób i więcej w gospodarstwie
Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę mieści się w przedziale  od 150% do 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym i 100% do 125%  w gospodarstwie wieloosobowym to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:
- 20%   - gospodarstwo jednoosobowe
- 15%   - 2 do 4 osób w gospodarstwie
- 12%   - 5 osób i więcej w gospodarstwie

Rodzaje wydatków mieszkaniowych przyjętych do podstawy obliczania dodatku mieszkaniowego:

  • czynsz,
  • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych
    i płynnych.


Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdujaceg się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatu mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DODATKI MIESZKANIOWE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Beata Kopacka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.03.2020 08:22 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
24.03.2020 08:22 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt"

(Piotr Witelus)
24.03.2020 08:22 Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt

(Piotr Witelus)
02.01.2020 10:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 10:00 Dodano załącznik "deklaracja o dochodach.odt"
(Piotr Witelus)
07.06.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:41 Usunięto załącznik - Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Usunięto załącznik - Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Karoń)
07.06.2018 09:26 Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.odt"

(Michał Karoń)
03.01.2014 13:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 13:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Dodano załącznik "- Deklaracja o wysokości dochodów "
(Michał Karoń)
03.01.2014 11:22 Usunięto załącznik - Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Karoń)
03.01.2014 11:21 Dodano załącznik "- Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego "

(Michał Karoń)
03.01.2014 11:21 Usunięto załącznik - Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Karoń)
19.06.2012 08:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.06.2012 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 14:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Zaświadczenie o dochodach"
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:33 Dodano załącznik "- Deklaracja o wysokości dochodów"
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:31 Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:30 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.04.2011 09:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.12.2010 13:14 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.12.2010 13:14 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
(Michał Wiśniewski)
30.12.2010 13:13 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów"
(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:38 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:38 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Michał Wiśniewski)
08.07.2008 14:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości dochodów
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów "
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 14:03 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:36 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości dochodów"
(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:36 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego"

(Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.07.2008 13:04 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)