ZARZĄDZENIE Nr 0151/293/2008
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art, 30 ust, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok -

zarządzam :
§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za l półrocze 2008 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za l półrocze 2008 roku Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDEN MIASTA
mgr Radosław Baran


UZASADNIENIE

Zgodnie z art.198 ust,1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku:

Tabela nr 1 – Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
Tabela nr 2 – Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów wg źródeł działów za I półrocze 2008 roku
Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku
Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku z wyszczególnieniem pozycji wydatków majątkowych
Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wg działów, rozdziałów i kierunków
Tabela nr 7 – Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku wg działów, rozdziałów i zadań
 

Informacja /opisowa/ o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku Realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku 

Dochody

I. Dochody własne
II. Subwencja ogólna
III. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
IV. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy
V. Dotacje z funduszy celowych i wpływy z pomocy finansowej
VI. Środki z Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych
VII. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
VIII. Wydatki własne
IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
X. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku 

Sprawozdania cyfrowo - opisowe z wykonania budżetu miejskich jednostek organizacyjnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.09.2008 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:22.09.2008 09:34