Porządek obrad


                                                                                          Szanowny  Pan Radny
                                                                                          Szanowna Pani Radna

 


           Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 września 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXIX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI ,XXVII, XXVIII sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze 2008 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę
  3/ dyskusja.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 9. Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.
 10. Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Kaisiadorys (Litwa) w związku
  z obchodami Dni Kaisiadorys:
  1/ przedstawienie informacji przez Radną Annę Koczur.
 11. Informacja z pobytu delegacji miasta Będzina w Tatabanyi (Węgry) w związku
  z obchodami Dni Tatanyia:
  1/ przedstawienie informacji przez Radnego Piotra Czerwińskiego .
 12. Informacja o VI Kongresie Miast Polskich:
  1/ przedstawienie informacji przez Radnego Sławomira Brodzińskiego
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach,
  2/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,
  3/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie  oraz przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,
  4/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (13uchwał).
  5/ oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 3565 na karcie mapy 11 obręb Grodziec o powierzchni 1 ha 6242 m2 położonej przy ulicy R. Luksemburg 43,
  6/zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich  w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.” Szpital Miejski w Piekarach Śląskich” przy ul. Szpitalnej 11,
  7/zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich  w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.” Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału otolaryngologicznego Szpitala ,
  8/ przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie zbiornika wodnego do samochodu bojowego Star 244,
  9/   zmiany uchwały nr VI/66/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego
  w dzielnicy Łagisza przy ul. Odkrywkowej ,
  10/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  11/ zwiększenia stanu środków na początek oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
  12/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania ekologiczno-chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,w Będzinie,
  13/ zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do u8chwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok.
  14/ odrzucenia skargi Tymczasowego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego
  w Będzinie na Prezydenta Miasta Będzina,
  15/ rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Wojewodę Śląskiego,
  16/ odrzucenia skargi Pana Aleksandra Szewczyka na Prezydenta Miasta Będzina.
 14. Sprawy różne wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.09.2008 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.11.2008 16:02